Pracodawcy Pomorza

18. edycja Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy”

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że została zainicjowana tegoroczna, 18. edycja Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy”. Sponsorem tegorocznego Konkursu jest mBank S.A., a patronami medialnymi: Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk oraz portal Trojmiasto.pl.

Konkurs organizowany jest po raz XVIII z inicjatywy Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, której przewodniczy Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk. Udział w konkursie o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2017” jest bezpłatny. Sponsorem Głównym Konkursu jest mBank S.A., natomiast patronami medialnymi są: Polska Dziennik Bałtycki, Trojmiasto.pl Sp. z o.o. oraz Radio Gdańsk S.A.

Kategorie konkursowe

Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach:

 • „Mikroprzedsiębiorstwo” – zatrudniające poniżej 10 pracowników,
 • „Małe Przedsiębiorstwo” – zatrudniające od 10 do 49 pracowników,
 • „Średnie Przedsiębiorstwo” – zatrudniające od 50 do 249 pracowników,
 • „Duże Przedsiębiorstwo” – zatrudniające powyżej 250 pracowników.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymują statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2017”. Kapituła Konkursu przyznaje także wyróżnienia pozostałym finalistom w każdej kategorii konkursowej. Zarówno laureaci, jak i firmy wyróżnione, mają prawo używać logo
i określenie: ”Laureat/Wyróżnienie Konkursu Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2017”.

Media i instytucje patronujące konkursowi przyznają jednemu z finalistów honorową statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryfa Medialnego 2017”.

Nagrody Specjalne

Kapituła Konkursu ma prawo wyboru spośród trzech firm wskazanych przez Komisję Konkursową przedsiębiorstw, które otrzymają statuetkę specjalną Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2017”  w kategoriach:

 • „Gryf Innowacyjne Przedsiębiorstwo 2017”.

W tej kategorii ocenie podlegać będą m.in. wdrożone w przedsiębiorstwie innowacyjne rozwiązania, w szczególności rozwiązania wypracowane we współpracy z jednostkami naukowo–badawczymi. Jednym z kryteriów przyznania nagrody specjalnej będą działania zwiększające skalę współpracy pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw z zespołami badawczymi, gdzie celem jest komercjalizacja wyników badań przez wprowadzenie nowego produktu /usługi na rynek;

 • „Gryf Odpowiedzialności Społecznej 2017”, za projekt (przedsięwzięcie) zrealizowane na terenie województwa pomorskiego w 2016 r.

Celem kategorii jest promowanie odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzenia działalności biznesowej poprzez wyróżnienie firm, które w pozytywny sposób oddziałują na jakość życia w województwie pomorskim. W tej kategorii ocenie podlegać będą działania realizowane w obszarze: zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym w firmie; ochrony środowiska naturalnego; rozwoju społeczności lokalnych; etycznych praktyk w biznesie.

Informacja o konkursie ukazała się m.in. na stronie www.pomorskie.eu, natomiast aktualne dokumenty konkursowe do pobrania (regulamin, formularz konkursowy) znajdują się na stronie www.gryfgospodarczy.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie, zgodnie z regulaminem, upływa w dniu 10 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia należy składać:

 • w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres mailowy Biura Konkursu: PRP@pomorskie.eu

oraz

 • w formie papierowej do Sekretariatu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości:
  1. osobiście: w siedzibie Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP,
   przy Długi Targ 1-7 (Sekretariat, III piętro, pokój 48),
  2. lub drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk


dnv-gl