Pracodawcy Pomorza

ENenglish

„Pracodawcy Pomorza” dla projektu „Zadłużeni w obligacjach”

 

2

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku rozpoczął 15 maja br. realizację projektu „Zadłużeni w obligacjach”, który ma za zadanie przyczynić się do wypracowania modelu obligacji społecznych wspierających osoby z zadłużeniem czynszowym z obszarów komunalnych i pozakomunalnych Miasta Gdańska.

Koordynatorzy projektu podkreślają, że już za kilka lat inicjatywa może stać się powszechnie stosowanym mechanizmem. Obligacje społeczne mają tutaj stać się narzędziem zwiększania efektywności świadczenia usług społecznych, w obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Zadłużeni w obligacjach” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Gdańsku jest jednym z pięciu w kraju, które otrzymały dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Rozwoju na makro – innowacje dotyczące stworzenia modelu polskiej obligacji społecznej. Gdański projekt jest jedynym, który dotyczy zadłużenia czynszowego. Jeśli model się sprawdzi, to będzie wdrażany w całym kraju.

Podkreślmy tutaj, że kluczowe jest nawiązanie jak najszerszej siatki współpracy, w celu wykorzystania i skumulowania wiedzy eksperckiej z różnych sektorów, na rzecz wypracowania innowacyjnych narzędzi rozwiązywania problemów społecznych.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

„Pracodawcy Pomorza” objęli patronatem projekt „Zadłużeni w obligacjach”, angażując się przy tym w promocję wydarzenia pn.„Inwestuj w SIB”, które odbyło się 28 listopada na Stadionie Energa Gdańsk i było okazją do spotkania wielu przedstawicieli otoczenia biznesowego zainteresowanego wsparciem inicjatywę gdańskiego magistratu. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Grupy LPP, Grupy Ergo Hestia, Banku Ochrony Środowiska i Totalizatora Sportowego.

„SIB” to skrót od „Social Impact Bond”, czyli „Obligacji o Wpływie Społecznym”. To umowa (kontrakt) zawierana między podmiotem sektora publicznego a podmiotem sektora prywatnego, stosownie do której ten pierwszy płaci temu drugiemu za osiągnięcie określonego w umowie efektu. Wskazuje to na rodzaj umowy rezultatu, zgodnie z którą „emitent” stwierdza, że będzie dłużnikiem „nabywcy” po wykonaniu przez tego „nabywcę” (podmiot prywatny) określonego zobowiązania.

 

Więcej informacji o spotkaniu:

http://mopr.gda.pl/zachecamy-inwestorow-innowacji-sib/

Więcej informacji o projekcie: 

http://mopr.gda.pl/projekt/projekt-zadluzeni-obligacjach/

https://stooq.pl/n/?f=1208243

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Obligacje-spoleczne-zmniejsza-zadluzenie-czynszowe-mieszkancow-Gdanska,a,81370

Więcej informacji o „Social Impact Bond”:

http://www.korporacyjnie.pl/social-impact-bonds-spoleczna-twarz-rynkow-kapitalowych/