Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Boom gospodarczy w Europie

 


Szymon Juszczyk, Zarządzający Portfelami, RDM Wealth Management


 

 

Mocna poprawa w Indiach. Boom gospodarczy w Europie.

Listopadowy zestaw indeksów PMI potwierdza, że dynamika poprawy koniunktury w Europie jest coraz wyższa – korzysta z tego także Polska. Kolejny słabszy odczyt w Chinach nie przeszkodził odbiciu w Indiach i wyraźnej poprawie w Korei Południowej.

 

Azja – Chiny słabną. Mocna poprawa w Indiach i rekordy w Korei

Listopadowe odczyty przemysłowych indeksów PMI w Azji były mieszane potwierdzając, że kilka krajów azjatyckich boryka się z własnymi problemami i nie wykorzystuje w pełni koniunktury gospodarczej panującej na świecie. Dotyczy to chociażby Chin, gdzie przemysłowy PMI 5 miesiąc z rzędu spada. Ponieważ kompozyt w dalszym ciągu pozostaje powyżej granicy 50 pkt, należy stwierdzić, że sytuacja w chińskim przemyśle pozostaje stabilna, chociaż widoczne są pewne oznaki słabości – Chińczycy nie przestają zwalniać pracowników, a wzrost popytu i nowych zamówień jest niewystarczający do zahamowania tej tendencji. Warto również zwrócić uwagę, że listopad był kolejnym miesiącem z rzędu, w którym wyraźnie rosły ceny produkcji oraz ceny wyrobów gotowych, co powinno wspierać wzrost inflacji w Państwie Środka i na świecie. Uważamy, że dopóki przemysłowy PMI będzie znajdował się powyżej 50 pkt bariery oddzielającej fazę rozwoju od fazy recesji to o stabilność sytuacji w Chinach możemy być spokojni.

Poprawa kondycji w indyjskim sektorze przemysłowym była w listopadzie najmocniejsza od 13 miesięcy. Przede wszystkim dzięki wzrostowi produkcji oraz nowym zamówieniom, które przełożyły się na największy przyrost zatrudnienia od września 2012 roku. Co ważne, tym razem również zamówienia eksportowe, choć minimalnie, były wyższe niż przed miesiącem. Listopadowy kompozyt przemysłowy okazał się zaskakująco dobry sugerując, że wszystko co najgorsze, po wprowadzeniu GST, gospodarka indyjska może już mieć za sobą. Potwierdziły to również dane o dynamice wzrostu gospodarczego w III kwartale. Obserwowany wzrost cen może być jednak w nadchodzących miesiącach dla indyjskiej gospodarki sporym wyzwaniem, ponieważ w obliczu wyższej inflacji bank centralny raczej nie zdecyduje się dalej obniżać stóp procentowych, bo wspomóc podnoszącą się gospodarkę. Tym niemniej uważamy, że wprowadzona reforma podatkowa już w nadchodzących miesiącach zacznie indyjskiej gospodarce przynosić korzyści.

Europa – boom gospodarczy w Europie. Mocna poprawa w Polsce.

To co od kilku miesięcy obserwujemy w Europie można już chyba śmiało nazwać boomem gospodarczym. Obraz makroekonomiczny na Starym Kontynencie z miesiąca na miesiąc jest coraz lepszy, a publikacje przemysłowych indeksów PMI sugerują, że dynamika poprawy staje się coraz wyższa. W listopadzie okazało się, że wzrost produkcji i nowych zamówień, w tym rekordowy wzrost zamówień eksportowych, były najwyższe od kilkunastu lat, a dynamika wzrostu zatrudnienia kolejny miesiąc z rzędu znalazła się na historycznie wysokim poziomie. Bardzo wysoki popyt i coraz dłuższy czas realizacji zamówień powoduje, że w wielu sektorach coraz częściej mamy do czynienia z rynkiem producenta, co skutkuje wzrostem cen wyrobów gotowych. To na co szczególnie chcemy zwrócić uwagę to fakt, iż przedstawiciele firm przemysłowych w Europie inwestują coraz większe w środki w powiększenie mocy produkcyjnych. A to sugeruje, że przedsiębiorcy oczekują, że 2018 rok również okaże się czasem dynamicznej poprawy warunków gospodarczych na Starym Kontynencie. Uważamy, że póki co obraz makroekonomiczny w Europie powinien się dalej poprawiać, przy rosnących cenach wyrobów gotowych. W nieco dłuższej perspektywie dalszy wzrost zatrudnienia i wzrost cen produktów finalnych powinien wreszcie przełożyć się na wyraźniejszy wzrost dynamiki inflacji, zwłaszcza przy obecnych, relatywnie wysokich cenach ropy naftowej. Uważamy to za nasz scenariusz bazowy, którego skutkiem będzie nieco szybsze rozpoczęcie dyskusji o zacieśnianiu polityki pieniężnej w Europie, co powinno być bardzo silnym impulsem wzrostowym dla wspólnotowej waluty.

Rewelacyjna koniunktura gospodarcza w Europie to świetna wiadomość dla polskiego przemysłu. Z badań Markitu wynika, że rodzimi przedsiębiorcy coraz bardziej zauważalnie korzystają na boomie gospodarczym w strefie euro, co potwierdza listopadowy odczyt przemysłowego indeksu PMI, który znalazł się na najwyższym poziomie od 9 miesięcy. Wg ankiet wielkość produkcji przemysłowej urosła najszybciej od marca, a liczba nowych zamówień była wyższa niż miesiąc wcześniej. Najsilniejsza od 7 lat presja na łańcuch dostaw spowodowała wzrost opóźnień w dostawach, a rosnące koszty produkcji przełożyły się na wzrost cen wyrobów gotowych. Biorąc pod uwagę świetne dane z Europy w naszej opinii jest duże prawdopodobieństwo kontynuacji poprawy obrazu makroekonomicznego w Polsce. Dlatego też uważamy, że to co możemy zaobserwować w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni na polskiej giełdzie, należy traktować po prostu jako korektę. Niepokoić może mocny wzrost cen wyrobów gotowych, który jest już widoczny w dynamice inflacji. Uważamy bowiem, że Rada Polityki Pieniężnej nie docenia tempa poprawiającej się koniunktury i być może będzie zmuszona już w przyszłym roku podnieść koszt pieniądza, by utrzymać inflację w celu.

USA i Ameryka Łacińska – rewelacyjna Brazylia. Odbicie w Meksyku.

Sektor przemysłowy w Brazylii dynamicznie w listopadzie przyspieszył, głównie dzięki największemu wzrostowi nowych zamówień od przeszło 7 lat, wskutek czego producenci wyraźnie zwiększyli produkcję i zakupy półfabrykatów. Ponieważ presja na dostawców urosła gwałtownie, nie byli oni w stanie obsłużyć bieżącego popytu, dlatego też producenci wykorzystywali zapasy. Ostatnie odczyty indeksów PMI z brazylijskiej gospodarki dają wyraźne sygnały, że koniunktura gospodarcza zaczyna się tam zauważalnie poprawiać, mimo wciąż obecnego bardzo wysokiego ryzyka politycznego. Bez wątpienia wpływ na to ma wyraźna poprawa koniunktury gospodarczej na całym świecie, ale także lepszy sentyment lokalnie. Są więc spore szanse na to, że w tak sprzyjających okolicznościach przedsiębiorcy zaczną wreszcie inwestować, co dotychczas było jednym z większych problemów.

Ubiegłomiesięczne tąpnięcie w meksykańskim przemyśle było skutkiem przede wszystkim potężnego trzęsienia ziemi. W listopadzie po wyraźnym spowolnieniu nie ma już właściwie śladu. Największą kontrybucję do kompozytu dołożył subindeks nowych zamówień – wzrost nowego biznesu był najmocniejszy od ponad półtora roku. W środowisku rosnącego popytu przedsiębiorcy zareagowali zwiększoną produkcją. Odnotowano również wyraźny wzrost zakupów półfabrykatów i wyższą dynamikę zatrudnienia. Niestety osłabienie waluty spowodowało, że koszty produkcji wzrosły, jednak wzrost popytu był na tyle silny, że przedsiębiorcy mogli przerzucić część kosztów na finalnych odbiorców, generując dodatkową presję inflacyjną.

Podsumowując sytuację za oceanem, zarówno Brazylia, jak i Meksyk wyraźnie korzystają na globalnej poprawie obrazu makroekonomicznego. I chociaż w brazylijskie firmy nie wydają jeszcze środków na inwestycje, co ma miejsce w Meksyku, wydaje się, że coraz bardziej sprzyjające otoczenie makroekonomiczne zmusi do tego lokalnych przedsiębiorców.

#  #  #

RDM Wealth Management to licencjonowany przez Komisję Nadzoru Finansowego dom maklerski wyspecjalizowany w zarządzaniu portfelami, w których skład wchodzą fundusze inwestycyjne. Model zarządzania aktywami, wprowadzony do Polski przez RDM, zwiększa dywersyfikację portfela, zmniejsza ryzyko inwestycyjne i podwyższa oczekiwane stopy zwrotu. Szeroki wachlarz rozwiązań proponowanych przez firmę pozwala klientowi wybrać te, które są dla niego najbardziej odpowiednie pod względem skłonności do podejmowania ryzyka oraz horyzontu inwestycyjnego.

www.rdmwm.pl | Twitter: @RDM_WM | LinkedIn

Kontakt dla mediów:
Szymon Juszczyk
RDM Wealth Management S.A.
Tel.: +48 500 849 365
E-mail: szymon.juszczyk@rdmwm.pl

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w celu informacyjnym i odzwierciedla wiedzę oraz subiektywne poglądy autorów na dzień przygotowania. RDM Wealth Management S.A. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje, sądy i opinie były rzetelne i obiektywne, oparte na wiarygodnych i sprawdzonych źródłach. Jednocześnie RDM Wealth Management S.A. zastrzega, że nie może  zagwarantować poprawności, zupełności i aktualności tych źródeł. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne RDM Wealth Management S.A. Spółka RDM Wealth Management S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody RDM Wealth Management S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów dyrektywy MiFID oraz art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, jak również nie stanowi analizy, usługi doradztwa inwestycyjnego, prawnego ani podatkowego.