fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

OWES – rozeznanie rynku – realizacja filmu

Rozeznanie rynku

z dnia 23 stycznia 2019

 

Dotyczące  wykonania filmu reklamowego dla 2 laureatów konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2018 w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY POMORZA, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Pracodawcy Pomorza

Aleja Zwycięstwa 24,

80-219 Gdańsk

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu reklamowego 3-4 minutowego promującego  dwóch laureatów konkursu „Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2018, która obejmuje: utworzenie koncepcji i scenariusza filmu, realizacja nagrania audio i video,  dostarczenie gotowego filmu w formacie mp4,1920x1080px.     

Produkcja filmu powinna uwzględniać optymalizację i dostosowanie materiałów programowych do standardów technicznych stosowanych w Internecie.

Wykonawca zapewnia:

– scenariusz filmu (uwzględniający wytyczne Zamawiającego),

– potrzebny sprzęt do nagrania:

– kamera/aparat z wymienną optyką nagrywająca w HD 1920×1080 i min. 25 fps 

– min. jeden obiektyw z dużą głębią ostrości (f 2.0 lub mniej, mile widziane f1.8 lub f1.4) 

– dźwięk nagrywany w wav 48kHz

– licencjonowaną muzykę z uwzględnieniem opłaty licencyjnej za ewentualne wykorzystane utwory.  

Celem filmu będzie promocja laureatów konkursu, pokazanie działalności wyróżnionych firm z uwzględnieniem działalności CSR. Nagrodzone podmioty zlokalizowane są w obrębie obszaru Metropolitalnego. Wykonawca zorganizuje kolaudację do 15 marca 2019, podczas której przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zmontowany materiał. Zamawiającemu przysługuje prawo do poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie trzech dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego.  Poprawki Zamawiający zgłasza drogą elektroniczną do upoważnionej przez Wykonawcę osoby.

W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do materiału promocyjnego na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności :

– utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku m.in. płyta DVD, pendrive;

– wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;

– publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym ( m.in. w Internecie);

– publicznego odtwarzania;

Wykonawca powinien oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Zamawiający zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zezwolenia osób, których wizerunki zostały utrwalone w filmie reklamowym na ich rozpowszechnianie.

 Na końcu filmów powinny zostać zaprezentowane wymagane logotypy, przekazane przez Zamawiającego. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania i dostarczenia zaakceptowanego przedmiotu zamówienia: do 29 marca 2019 roku, do godz.15.00.

 

IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

a) posiadane doświadczenie w produkcji filmów promocyjnych, krótkometrażowych, videoreportażu, przedstawionego jako załącznik do oferty

 (przynajmniej 3 produkcje najbardziej zbliżone do przedmiotu zamówienia), rekomendacje wcześniejszych zleceniodawców

 

V. FORMULARZ OFERTOWY

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (załącznik nr 1)  wraz z załącznikiem nr 2.

 

Proszę o przesłanie wypełnionej i podpisanej oferty, podając cenę brutto/netto za wykonanie filmów reklamowych do dnia 01.02.2019 r. do godziny 15:00 na adres kopec@dobrarobota.org.

 

Do formularza proszę dołączyć oświadczenie na temat doświadczenia Wykonawcy opisanego w punkcie III a, zawierającego wykaz zrealizowanych usług z krótkim opisem każdej z nich.

OWES pełna treść zapytania oraz załączniki do pobrania