fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze Pracodawców Pomorza – 24.05.2019

W imieniu Zarządu „Pracodawcy Pomorza”

zgodnie z zapisami §16 Statutu Organizacji

zwołuję Zgromadzenie Ogólne

Sprawozdawczo-Wyborcze „Pracodawców Pomorza”

 

Data Zgromadzenia: 24.05.2019

Godzina: 13:30

Miejsce: Sopocka Szkoła Wyższa ul. Rzemieślnicza 5 Sopot.


Porządek Zgromadzenia Ogólnego:

 1. Otwarcie Zgromadzenia Ogólnego „Pracodawców Pomorza”.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego.
 6. Wybór Komisji :
  a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
  b) Uchwał i wniosków.
 7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Ogólnego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres czerwiec 2016 – maj 2019.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady za okres czerwiec 2016 – maj 2019.
 10. Sprawozdanie finansowe organizacji za 2018 r. oraz przedstawienie założeń budżetowych na 2019 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres czerwiec 2016 – maj 2019.
 12. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-2019.
 13. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz przyjęcia budżetu na 2019 r.
 14. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania Zarządu za okres kadencji 2016-2019.
 15. Podjęcie Uchwały dot. Przyjęcia sprawozdania Rady za okres kadencji 2016-2019.
 16. Podjęcie Uchwały dot. określenia liczby członków Zarządu „Pracodawców Pomorza” kadencji 2019-2022.
 17. Podjęcie Uchwały dot. określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej „Pracodawców Pomorza” kadencji 2019-2022
 18. Wręczenie odznaczeń „Pracodawców Pomorza”.
 19. Wybór Prezesa Zarządu „Pracodawców Pomorza”.
 20. Wybór Wiceprezesów Zarządu.
 21. Wybór Prezydenta „Pracodawców Pomorza”.
 22. Wybór Komisji Rewizyjnej „Pracodawców Pomorza”.
 23. Dyskusja i wolne wnioski.
 24. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 25. Zakończenie obrad Zgromadzenia Ogólnego.

Zapraszamy do osobistego udziału w Zgromadzeniu przy czym:

 1. Każdy Członek Organizacji może brać udział w Zgromadzeniu Ogólnym poprzez pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
 2. Jeden pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż dwóch członków Organizacji.

W załączeniu przekazujemy Państwu:

 1. Regulamin Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczo-Wyborczego
 2. Porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego Sprawozadwczow-Wyborczego
 3. Pełnomocnictwo na Zgromadzenie Ogólne „Pracodawców Pomorza”

Udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sprawozdawczo-Wyborczym oraz aktywne oraz bierne prawo wyborcze przysługuje jedynie pełnoprawnym członkom zwyczajnym organizacji „Pracodawcy Pomorza”.

W imieniu Zarządu „Pracodawców Pomorza”
Jerzy Jerkiewicz
Prezes Zarządu


Prosimy o rejestrację poprzez link zapisów 

lub poprzez adres potwierdzenia@pracodawcypomorza.pl