pracodawcy pomorza

Konkurs
Pomorski Pracodawca Roku

IX EDYCJA KONKURSU
POMORSKI PRACODAWCA ROKU 2018

Jak co roku zachęcamy Państwa do udziału w Konkursie Pomorski Pracodawca Roku – 2018 
którego organizatorem są „Pracodawcy Pomorza”.

Termin nadsyłania aplikacji konkursowych 
30 listopada 2018 roku

Informację dotyczące konkursu oraz dokumentacja konkursowa opublikowane są poniżej

Pomorski Pracodawca Roku

 

 

Konkurs skierowany jest do pomorskich firm, mających znaczący udział w rozwoju gospodarczym kraju i regionu,
których działania upowszechniają praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu, będąc przy tym organizatorami miejsc pracy przyjaznych pracownikom.

Takie postawy pracodawców promujemy od lat budując etos i wiarygodny wizerunek przyznając najlepszym statuetki i tytuł „Pomorski Pracodawca Roku” tym pracodawcom, którzy za swój obowiązek uważają nie tylko terminowe regulowanie swoich zobowiązań, ale również tworzenie właściwych warunków pracy i rozwoju.

 

 

 

 

KATEGORIE KONKURSOWE

 • factory

  Mikro Przedsiębiorstwo
  / do 9 pracowników

 • factory factory

  Małe Przedsiębiorstwo
  / do 50 pracowników

 • factory factory factory

  Średnie Przedsiębiorstwo
  / od 51 do 250 pracowników

 • factory factory factory factory

  Duże Przedsiębiorstwo
  / powyżej 250 pracowników

Pomorski Pracodawca Roku
Pomorski Pracodawca Roku

Uczestnikami konkursu mogą być pracodawcy posiadający zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego, bez względu na ich przynależność organizacyjną.

Zgłoszenia do konkursu w formie rekomendacji lub wskazania, przyjmowane są też od samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji współpracujących z biznesem.

Uczestnicy konkursu muszą wykazać, iż nie mają zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne poprzez złożenie stosownego oświadczenia jak również muszą dostarczyć kopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

 

 

Informacje o laureatach z lat ubiegłych