pracodawcy pomorza

Konkurs
Pomorski Pracodawca Roku

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W VIII EDYCJI KONKURSU
POMORSKI PRACODAWCA ROKU

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017

Pomorski Pracodawca Roku

Konkurs skierowany jest do pomorskich firm, które mają znaczący udział w rozwoju gospodarczym kraju i regionu,
oraz których działania upowszechniają praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz są organizatorami miejsc
pracy przyjaznych pracownikom.

KATEGORIE KONKURSOWE

 • factory

  Małe Przedsiębiorstwo
  / do 50 pracowników

 • factory factory

  Średnie Przedsiębiorstwo
  / od 51 do 250 pracowników

 • factory factory factory

  Duże Przedsiębiorstwo
  / powyżej 250 pracowników

Pomorski Pracodawca Roku
Pomorski Pracodawca Roku

Uczestnikami konkursu mogą być pracodawcy posiadający zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego, bez względu na ich przynależność organizacyjną.

Zgłoszenia do konkursu w formie rekomendacji lub wskazania, przyjmowane są też od samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji współpracujących z biznesem.

Uczestnicy konkursu muszą wykazać, iż nie mają zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek
na ubezpieczenie społeczne poprzez złożenie stosownego oświadczenia jak również muszą dostarczyć kopię dokumentu
rejestrowego przedsiębiorstwa, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

Informacje o laureatach z lat ubiegłych

DOKUMENTY DO POBRANIA

/ zostaną udostępnione w późniejszym terminie /