Pracodawcy Pomorza

Oświadczenie o przystąpieniu do organizacji "Pracodawcy Pomorza"

Nazwa/Firma Pracodawcy (dane rejestrowe dla potrzeb organizacyjnych i księgowych)*
Kod pocztowy i miejscowość* Ulica* Numer domu* Numer lokalu
Telefon* NIP* Adres e-mail* Strona WWW*
Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby zarządzającej*
Wielkość zatrudnienia *
(liczba pracowników)
Podstawowa działalność*
Kod Wg klasyfikacji PKD 2007
Krótki opis działalności
(krótko, hasłowo)

*Wypełnienie powyższych danych jest obowiązkowe

Dane do publikacji na stronie www oraz w serwisach i wydawnictwach „Pracodawców Pomorza”

Możesz pozostawić puste jeżeli dane do pokazania na stronie WWW są takie same jak w pierwszej tabeli

Nazwa Firmy (bądź marka handlowa)
Kod pocztowy i miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu
Telefon Adres e-mail Strona WWW

Adres do korespondencji (o ile wymagany jest inny)

Możesz pozostawić puste jeżeli adres do korespondencji jest taki sam jak w pierwszej tabeli

Nazwa/Firma Pracodawcy (pełna)
Kod pocztowy i miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu

Zgoda na wysyłkę dokumentów księgowych TYLKO drogą elektroniczną
Wyrażam zgodę na wysyłkę dokumentów księgowych TYLKO drogą elektroniczną
Adres e-mail do wysyłki not i dokumentów księgowych

Dane osób Państwa firmy do kontaktów roboczych z Biurem PP oraz wysyłki dedykowanych informacji, newsletterów : zarząd(biuro zarządu), księgowość, kadry (HR), marketing (PR) itp.

Imię, nazwisko Stanowisko lub dział Nr telefonu Adres e-mail

Deklaruję chęć uczestniczenia w działalności następujących sekcji branżowych lub forach tematycznych (proszę wybrać maksymalnie 2 wiodące sekcje i fora) - właściwe zaznaczyć

Sekcja Budownictwa i Infrastruktury
Sekcja Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii
Sekcja Ochrony Zdrowia
Sekcja Doradztwa Biznesowego i Prawnego
Sekcja Przemysłu i Gospodarki Morskiej
Sekcja Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sekcja Edukacji i Coachingu
Sekcja HR
Forum współpracy polsko-niemieckiej
Sekcja Transportu i Motoryzacji
Sekcja Handlu i Usług
Sekcja Finansowo – Ubezpieczeniowa
Sekcja PR i Marketingu
Sekcja IT
Sekcja Ochrony i Bezpieczeństwa Informatycznego
Forum Kobiet Biznesu
Forum Młodych Przedsiębiorców
Forum Biznesu i Nauki


Ponadto wyrażam chęć działania w ramach Oddziału „Pracodawców Pomorza”

 

Uwagi:


Niniejszym oświadczam że:
• deklaruję przystąpienie do organizacji pracodawców „Pracodawców Pomorza”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55 z 1991 r., poz. 235 z póź. zm.) i statucie organizacji, oraz zobowiązuję się do terminowego opłacania składek członkowskich, w wysokości i na zasadach określonych w statucie i aktach wewnętrznych organizacji;
• z chwilą wejścia w życie uchwały Zarządu „Pracodawców Pomorza” w sprawie przyjęcia reprezentowanego przeze mnie podmiotu w poczet członków, podmiot ten jako członek „Pracodawców Pomorza” przestrzegać będzie postanowień Statutu jak i uchwał władz oraz terminowo opłacać składki członkowskie, dokonywać aktualizacji danych oraz informować Biuro „Pracodawców Pomorza” o zmianach danych niezbędnych do sprawnego kontaktu;
• wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji dotyczących działalności „Pracodawców Pomorza” oraz informacji o wydarzeniach i inicjatywach organizowanych lub współorganizowanych przez „Pracodawców Pomorza”
• wyrażam zgodę na wykorzystywanie logo i nazwy reprezentowanego przeze mnie podmiotu w celach informacyjnych i promocyjnych, w szczególności na stronie www „Pracodawców Pomorza”, w materiałach informujących o działalności oraz dotyczących inicjatyw i projektów realizowanych przy współudziale „Pracodawców Pomorza” i reprezentowanego przeze mnie podmiotu;
• jestem uprawnion(-a/-y) do skutecznego złożenia powyższych oświadczeń.Miejscowość* Data* Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji*


Wysokość składek członkowskich
z tytułu przynależności do organizacji „Pracodawcy Pomorza”

Wysokość składki miesięcznej:

Lp.

Przedziały zatrudnienia

Składka obowiązująca od 01.01.2008r.

1.

do 5 pracowników

40 zł

2.

od 6 do 10 pracowników

60 zł

3.

od 11 do 20 pracowników

80 zł

4.

od 21 do 50 pracowników

100 zł

5.

od 51 do 100 pracowników

140 zł

6.

od 101 do 150 pracowników

230 zł

7.

od 151 do 200 pracowników

275 zł

8.

od 201 do 300 pracowników

350 zł

9.

od 301 do 400 pracowników

370 zł

10.

od 401 do 500 pracowników

390 zł

11.

od 501 do 750 pracowników

440 zł

12.

od 751 do 1000 pracowników

540 zł

13.

od 1001 do 1500 pracowników

700 zł

14.

od 1501 do 2000 pracowników

800 zł

15.

> 2000 pracowników

950 zł

 

Składka członkowska zaliczana jest w poczet kosztów uzyskania przychodu do wysokości 0,15% funduszu płac z roku ubiegłego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszt uzyskania przychodu. (Dz.U. z 2002 roku, Nr 34, poz. 310 ze zm.).


Dokumenty niezbędne do przystąpienia do organizacji „Pracodawcy Pomorza” :

  • Niniejsza deklaracja członkowska prawidłowo wypełniona, podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną
  • oraz jeden z poniższych dokumentów
  • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego przystępującej jednostki organizacyjnej (kserokopia) lub
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
  • Uchwała właściwych statutowych organów w sprawie przystąpienia do „Pracodawców Pomorza” (jeśli wymagana statutem przystępującej jednostki organizacyjnej).
Możesz dodać załącznik (np. wyciąg KRS lub zaświadczenie działalności gospodarczej)
[tylko pliki PDF, JPG, PNG]
Po zapisaniu formularz zostanie wysłany na podany adres e-mail jako załącznik w formacie PDF.