fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Stanowisko „Pracodawców Pomorza” dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Zarząd „Pracodawców Pomorza” na ostatnim posiedzeniu w dniu 4.06.2012r. przyjął stanowisko organizacji względem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

 

Uwagi do Strategii Rozwoju Gospodarczego Województwa Pomorskiego

 

Zarząd Pracodawców Pomorza koncentruje swoje opinie na temat projektu strategii na tematyce gospodarczej służącej przede wszystkim rozwojowi miejsc pracy i źródeł dochodu.

Z uznaniem przyjmujemy wizję rozwoju województwa, zwłaszcza jako materiał wyjściowy dla tworzącej się perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

 

Wnosimy do projektu Strategii uwagi o charakterze ogólnym i kilka szczegółowych komentarzy.

 

Uwagi o charakterze ogólnym:

 1. Strategia nie określa wskaźników wartościowych w formie liczb, a jednym miernikiem są tendencje i trendy, oczekujemy, że podane zostaną mierzalne wartości.
 2. Strategia nie odnosi się do projektu powstania Metropolii Trójmiejskiej, oczekujemy , że będzie to celem działań administracji samorządowej i rządowej.
 3. Strategia pomija obecności gospodarki morskiej jako kluczowej w województwie,  rozumianej jako przemysł stoczniowy, rybołówstwo, porty (logistyka). Te gałęzie gospodarki są charakterystycznymi cechami regionu wynikającymi z położenia geograficznego i wiekowej tradycji. Na nich powinien się  opierać rozwój gospodarczy regionu. Brak odniesień wymaga interwencji, gdyż jest informacją, że świadomie rezygnujemy z rozwoju branż szeroko rozumianej gospodarki morskiej.
 4. Wisła, była traktem komunikacyjnym. Teraz należy podjąć wysiłki, aby w przyszłości -może odległej, wzorem Dunaju lub Renu, spełniała podobne funkcje w transporcie i logistyce.
 5. Należy świadomie budować tożsamość regionalną. Przedstawić jakie atuty Pomorze może wnieść kulturę i gospodarce europejskiej jak np.: otwartość, międzynarodowość, dobre wykształcenie mieszkańców, duży odsetek młodych ludzi.
 6. Konieczne jest stworzenie lepszych warunków gospodarczych dla inwestycji zagranicznych.

 

   Uwagi i komentarze:

 

Do rozdziałów jak niżej:

 

I. SYTUACJA WYJŚCIOWA

 

 1.  Podsumowania dotychczasowej realizacji strategii

Dot. pkt.  A. 4.

 • Województwo wydało na realizację priorytetów i celów strategicznych w latach 2005-2011  34,8 mld zł., prosimy o odpowiedź jaką część  z tej kwoty wchłonęły inwestycje opisane  Autostrada A1, linia kolejowa E 65, Trasa Kwiatkowskiego, Program Lotosu +10, inwestycja DCT Gdańsk. Brak wiedzy o tej wartości  uniemożliwia ocenę sytuacji wyjściowej. Ważny wizerunkowo jest widoczny duży rozmach inwestycyjny jednak nie wykorzystany marketingowo.

 

Dot. pkt. A.7.

 • Na jakich kierunkach działań ma się koncentrować interwencja publiczna, jakie są możliwości prawne takiej interwencji, na ile pobudzać może ona procesy produkcyjne i wytwórcze w województwie.
   

 B.     Przesłanki aktualizacji strategii.

 

Dot. pkt. B. 6.

 • Ponieważ w treści strategii nie ma odniesień do gospodarki morskiej, a w pk-cie 6  powołuje się ona na dokumenty Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego wraz z  Planem Działań, należy, naszym zdaniem, poddać weryfikacji i ocenie ten dokument, aby sprawdzić czy wszystkie interesy naszego regionu są w nim zabezpieczone. Konieczne jest odniesienie się do tej sprawy.

 

D.Wnioski z analizy społeczno – gospodarczej Województwa Pomorskiego.

 

Dot. pkt. D. 2.

 • Nawet jeśli  największa koncentracja MŚP ma miejsce na Mierzei Wiślanej i Półwyspie Helskim, jak opisuje to analiza, to powszechnie wiadomym jest, że są to firmy sezonowe. W treści „wniosków z analizy” nie można pozostawić takiego stwierdzenia bo definiuje ono nasze województwo jako „ plażowo – wypoczynkowe” ze szkodą dla regionu deformując rzeczywisty obraz.

 

Dot. pkt D. 4.

 • Konieczne jest budowanie tożsamości turystycznej regionu, z wysokiej jakości usługami dla turystów zagranicznych.

 

Dot. pkt D. 6.

 • W tym punkcie powinno się znaleźć odniesienie do gospodarki morskiej, aby podnieść rangę tematu. Strategia budowana jest na kluczowych kompetencjach i zasobach. W Województwie Pomorskim takim argumentem jest dostęp do morza.

 

Dot. pkt D. 6.

 • Nie wspomniano nic o gigantycznej szarej strefie. MŚP pracują w większości „na czarno”. Od usługodawcy: fryzjera, serwisu samochodowego itp., Brak mentalności obywatelskiej gdzie zauważalne są tendencje z reguły o złych skojarzeniach. To bardzo ważne dla jakichkolwiek zmian.

 

Dot. pkt. D. 8.

 • Nie ma diagnozy stanów szkolnictwa zawodowego ( szkoły zasadnicze , technika), który powinno poświęcić się więcej miejsca, ponieważ potrzebuje ono silnego i ukierunkowanego wsparcia.


Dot. pkt D. 12.

 • Doceniając akcenty związane ze szkolnictwem wyższym należałoby dążyć do tworzenia 1-2 uczelni o randze europejskiej. Dodatkowo należy wzmocnić ośrodki naukowe zajmujące się gospodarką Chin i regionu dalekiego wschodu. Potrzebne są badania specjalistyczne dot. tych gospodarek. Należy przewidzieć rozwój powiązań regionu pomorze z dalekim wschodem dzięki tradycjom handlu morskiego (Chipolbrok). Wspieranie firm specjalizujących się w kontaktach z Chinami, co przynieść może dodatkowe miejsca pracy. Konieczne jest zreformowanie szkolnictwa wyższego, pod kątem przydatności dla praktyki gospodarczej. Współpraca: uczelnia – gospodarka.

 

E. Prognozy dla Województwa Pomorskiego.

 

Dot. pkt. E.  9.

 • Tu powinno wymienić się gałęzie przemysłowe związane z gospodarką morską, jako kluczowe, a nie tylko ICT, farmaceutyki, kosmetyki, biotechnologię, motoryzację, BPO/SSC

 

Dot. pkt.10.

 • Poruszając zagadnienia deficytu energetycznego powinno się położyć nacisk na rozwój technologii umożliwiających pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych w tym generacji rozproszonej tj. wytwarzana prądu elektrycznego w miejscu jego użytkowania.


F. Analiza SWOT dla Województwa Pomorskiego


Dot. słabe strony

 • Brak szerokiego wachlarza połączeń lotniczych na liniach europejskich.
 • Brak integracji systemu transportu (morskiego – samochodowego – kolejowego).

 

G. Wyzwania strategiczne dla Województwa Pomorskiego      

 

 • Rozdział nie porusza zagadnień rozwiązania problemu bezpieczeństwa energetycznego i zaspokojenia potrzeb w energię elektryczną, ciepło i gaz. Media energetyczne i ich dostępność są determinantą rozwoju gospodarczego.

 

II. SCENARIUSZE I WIZJA ROZWOJU.

 

 1. A.    Scenariusze
 • Przedstawione 4 scenariusze rozwoju są prawdopodobieństwem opartym na rzeczywiście wizji autorów. Jednakże „wizja” ta, powinna być ona wsparta  planowanymi wskaźnikami liczbowymi rozwoju gospodarczego, niektóre z nich są zdefiniowane,  lecz nie przypisano im żadnej wartości , które mogą umożliwić weryfikację poprawności opisanych scenariuszy .
   
 1. B.     Wizja  na 2020r.
 • Przedstawiona „wizja” jest projekcją życzeń, niestety nie jest wsparta wiedzą o środkach finansowych, a zwłaszcza nie ma odniesienia do polityki gospodarczej rządu. ( nie wiadomo co rząd zamierza zrobić) w wielu dziedzinach. Miernikiem  weryfikacji „wizji” są jedynie tendencje , co utrudnia ocenę prawdopodobieństwa jej realizacji do 2020r.

 

III MISJE I CELE

 

 • „Misja” ujęta w strategii jest rozmyta. Powinna być bardziej zwięzła. Z kolei cele ujęte w dokumencie są zbyt zachowawcze np. osiągnięcia województwa lepsze niż średnia w kraju.

 

 

Cel operacyjny 1.2

Konkurencyjne szkolnictwo wyższe

 

 • Należałoby dokonać radykalnej reformy uczelni, usuwając z nieprzydatnych naukowców, o bardzo niskich kwalifikacjach praktycznych. W naszej opinii stworzenie mechanizmów systematycznej współpracy sektora akademickiego i gospodarczego zapewniających elastyczne dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb rynkowych oraz wysoki poziom kształcenia w branżach kluczowych jest nierealny do wprowadzenia.