fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Uprawnienia i obowiązki odbiorcy końcowego energii elektrycznej wynikającej z tzw „ustawy prądowej”

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ODBIORCY KOŃCOWEGO[1] DO OBNIŻKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYNIKAJĄCE Z TZW. USTAWY „PRĄDOWEJ”[2]

 1. Uprawnienie do rozliczania sprzedawanej energii elektrycznej według cen
  i stawek referencyjnych, stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 roku – za okres od
  1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku (I półrocze 2019 roku)

Obowiązek utrzymania lub obniżenia cen i stawek do tego poziomu za okres I półrocza 2019 roku dotyczy wszystkich odbiorców końcowych, muszą spełnić pewne obowiązki aby być objętym obniżką/utrzymaniem cen i stawek.

 1. Uprawnienie do rozliczania sprzedawanej energii elektrycznej według cen
  i stawek opłat stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 roku – za okres od
  1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (II półrocze 2019 roku) będzie miał ograniczony zakres i obejmie wyłącznie odbiorców końcowych:
 2. z szeroko pojętej tzw. grupy taryfowej G[3]

– odbiorcy z tej kategorii dla korzystania z mechanizmu utrzymania/obniżenia cen i stawek opłat nie muszą podejmować żadnych dalszych czynności;

 • będących mikroprzedsiębiorcami[4] albo małymi przedsiębiorcami[5]
  w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców
 • będących szpitalami[6],
 • będących jednostkami sektora finansów publicznych[7]
 • będących innymi, niż określone w pkt 4, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Przy czym odbiorcy z tych kategorii dla korzystania z mechanizmu utrzymania/obniżenia cen i stawek opłat muszą spełnić określone ustawą obowiązki, w tym złożyć oświadczenie do dnia 27 lipca 2019 roku. Do wskazanego dnia kompletne i prawidłowo wypełnione oświadczenie musi dotrzeć do sprzedawcy energii. Brak złożenia oświadczenia spowoduje, że taki odbiorca końcowy będzie mógł korzystać z utrzymania/obniżenia cen i stawek opłat tylko za I półrocze 2019 roku[8]. Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 1. Uprawnienie do skorzystania z dofinansowania w ramach pomocy de minimis za okres od 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku (II półrocze 2019 roku) – dla odbiorców końcowych zaliczanych do średnich i dużych przedsiębiorstw

W II półroczu 2019 roku sprzedawcy energii nie mają obowiązku rozliczać średnich
i dużych przedsiębiorstw w oparciu o ceny i stawki opłat na poziomie z 30 czerwca 2018 roku. Znowelizowana ustawa „prądowa” umożliwia takim odbiorcom złożenie wniosku do Zarządcy Rozliczeń S.A. o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku[9]. Dofinansowanie oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania
i wolumenu energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę końcowego w okresie do dnia 31 grudnia 2019 roku i zużytej w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Wartość tej pomocy obwarowana jest limitami, który w największej liczbie przypadków wynosi 200 000,00 euro (ok. 860 000,00 złotych) otrzymanej pomocy w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

Wniosek o dofinansowanie składa się za okres kwartału kalendarzowego, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez Zarządcę Rozliczeń. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do wniosku dołącza się oświadczenie– oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


[1] Przez odbiorcę końcowego należy rozumieć odbiorcę dokonującego zakupu energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej – art. 3 pkt 13a) ustawy – Prawo energetyczne. Niniejsza informacja nie dotyczy odbiorców końcowych dokonujących zakupu energii elektrycznej bezpośrednio na Towarowej Giełdzie Energii.

[2] Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2018 roku, poz. 2538 z późn. zm.) – według stanu na dzień 29 czerwca 2019 roku.

[3] Pobierających energię elektryczną w punktach poboru energii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, zużywających energię elektryczną na potrzeby: gospodarstw domowych, pomieszczeń gospodarczych związanych
z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza, lokali
o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza, mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw, domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych, oświetlenia w budynkach mieszkalnych, zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych, węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych, garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

[4] Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: (i) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz (ii) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców).

[5] Małym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: (i) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz (ii) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców).

[6] W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej.

[7] W rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

[8] Art. 6 ust. 4 ustawy „prądowej”.

[9] Art. 7 ust. 4a ustawy „prądowej”.