fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Stanowisko Rady i Zarządu Pracodawców Pomorza w sprawie zapowiadanego skokowego podnoszenia płacy minimalnej

Rada organizacji Pracodawców Pomorza wyraża swoje ogromne zaniepokojenie zapowiadanym planom skokowego podnoszenia płacy minimalnej w najbliższych kilku latach.

Nie tylko negatywnie oceniamy samą propozycję, ale przede wszystkim sposób jej ogłoszenia bez konsultacji ze wszystkimi stronami dialogu społecznego, organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Niestety jest to potwierdzeniem lekceważenia strony społecznej przez rządzących oraz ignorowania ustawowej roli i znaczenia Rady Dialogu Społecznego.

Pomorskie środowisko gospodarcze negatywnie oceniając plany skokowego wzrostu płacy minimalnej w najbliższych latach wyraża przekonanie o potrzebie wzrostu płac w gospodarce oraz poprawy standardu życia Polaków. Wzrost płac powinien być jednak efektem uzyskiwanych wyników ekonomicznych oraz uwzględniać efektywność i produktywność polskich przedsiębiorstw.   

Polska gospodarka na obecnym etapie rozwoju i niskim poziomie innowacyjności swoją europejską pozycję konkurencyjną  w dużym stopniu zbudowała na niskich kosztach – w tym także na niskich kosztach płacy. Oczywiście firmy duże posiadające odpowiedni potencjał i kapitał z pewnością będą mogły przystąpić do prac związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych i równoczesnym ograniczaniem zatrudnienia szczególnie osób niewykwalifikowanych , którzy mogą znaleźć się poza rynkiem pracy na długi okres czasu. Administracyjne podnoszenie płacy minimalnej jest jednak trudne do zaakceptowania szczególnie przez małe i średnie firmy. Należałoby więc raczej uruchomić programy pomocowe i ulgi podatkowe umożliwiające wzrost innowacyjnych i modernizacyjnych inwestycji własnych przedsiębiorstw. Zbyt szybki, skokowy wzrost płacy minimalnej spowoduje „spłaszczenie” różnic płacowych działając demotywująco na pracowników o dużym doświadczeniu i stażu pracy. Ponadto gwałtowny wzrost płac prawdopodobnie nie tylko nie wymusi na MiŚP inwestycyjnych działań prorozwojowych, ale spowoduje wzrost kosztów pracy do poziomu uniemożliwiającego ich konkurencję produktową lub usługową na rynku polskim i europejskim stanowiąc zagrożenie dla rozwoju eksportu. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że w najbliższych latach będą  również wrastały inne koszty produkcji jak na przykład energii elektrycznej, ważnego dla wielu firm składnika kosztów wytwarzania.

Pracodawcy Pomorza wyrażają swoje obawy, że powyższa polityka gospodarcza uruchomi procesy inflacyjne, niestabilność wymiany złotego i wiele innych czynników w wyniku których nastąpi spowolnienie gospodarcze.

Apelujemy do Rządu RP o rozważenie możliwości wprowadzenia regionalizacji płacy minimalnej uwzględniającej lokalne warunki wynagradzania i rozwoju rynku pracy. Ponadto proponujemy wprowadzanie mechanizmów oraz długofalowych programów i zmian służących pracownikom i pracodawcom motywując obie strony do działań na rzecz rozwoju własnych przedsiębiorstw. Uważamy, że najważniejszym problemem obecnego systemu płac w Polsce są narzuty na bezpośrednie koszty pracy (wynagrodzenia). Ideą przewodnią rządzących powinno być doprowadzenie do systemu w którym pracownicy otrzymywać będą coraz większe wynagrodzenia  przy stopniowym ograniczaniu narzutów  obciążających pracodawców.

Liczymy na szybkie wprowadzenie istotnych ulg podatkowych związanych z modernizacją parku maszynowego na bardziej wydajny lub bardziej ekologiczny czy energooszczędny, tak aby generowane oszczędności można było również przeznaczyć na wzrost płac pracowników.

Wyrażamy nadzieję, że Rząd skoryguje swoje podejście do powyższych problemów i przystąpi do uzgodnień w ramach Rady Dialogu Społecznego tak, aby przyjęte rozwiązania były mobilizujące dla przedsiębiorców, a nie demotywujące ich jako pracodawców.

 


Za Zarząd:                                                                         

Tomasz Limon       

Prezes Zarządu

1.10.2019, Gdańsk                                                                                

                                       

Za Radę:

Zbigniew Canowiecki

Prezydent

Gdańsk, dnia 30.09.2019