fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawcze Pracodawców Pomorza – 30.06.2020

W imieniu Zarządu „Pracodawcy Pomorza”

zgodnie z zapisami §16 Statutu Organizacji

zwołuję Zgromadzenie Ogólne

Sprawozdawcze „Pracodawców Pomorza”

 

Termin Zgromadzenia: 30.06.2020r. godz 13:00

Miejsce Zgromadzenia: Dziedziniec Fahrenheita Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku.

 

Porządek posiedzenia 
Zgromadzenie Ogólnego Sprawozdawczego

1. Otwarcie Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczego „Pracodawców Pomorza”.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczego.

3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczego.

4. Wybór protokolanta.

5. Przyjęcie regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczego.

6. Wybór Komisji:
a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
b) Uchwał i Wniosków.

7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres maj 2019 – czerwiec 2020.

9. Sprawozdanie z działalności Rady za okres maj 2019 – czerwiec 2020.

10. Sprawozdanie finansowe organizacji za 2019 r. oraz przedstawienie założeń
budżetowych na 2020 rok.

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres maj 2019 – czerwiec 2020.

12. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres maj 2019- czerwiec 2020.

13. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz
przyjęcia budżetu na 2020 r.

14. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania Zarządu za okres maj 2019 – czerwiec 2020.

15. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania Rady za maj 2019 – czerwiec 2020

16. Dyskusja.

17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

18. Wolne wnioski.

19. Zakończenie obrad Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczego.

 

Zapraszamy do osobistego udziału w Zgromadzeniu przy czym:

  1. Każdy Członek Organizacji może brać udział w Zgromadzeniu Ogólnym osobiście lub poprzez pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
  2. Jeden pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż dwóch Członków Organizacji.
  3. Czynny głos w Zgromadzeniu przysługuje jedynie pełnoprawnym Członkom Organizacji.
  4. Zgromadzenie odbywać się będzie z zgodnie z wymogami sanitarnymi – prosimy tym samym o przybycie w maseczkach. 

Do pobrania dokumenty – załączniki:

 1. Porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego_30_06_2020
 2. Regulamin Zgromadzenia Ogólnego w dn. 30.06.2020r
 3. Wzór pełnomocnictwa na Zgromadzenie Ogólne w dn. 30.06.2020

 

W imieniu Zarządu, 
Prezes Zarządu
Tomasz Limon


Prosimy o potwierdzenie udziału poprzez system rejestracji online