fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

[PILNE] Tarcza 6.0 (branżowa) – uwagi i konsultacje

Szanowni Państwo,

do  Sejmu RP wpłynął poleski projekt, którego celem jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji (druk  nr 704) http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=190148C193AE4308C125860D006F964D

  1. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie dodatkowego świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS (1 miesiąc) dla podmiotów, które wskazały jako rodzaj przeważającej działalności:

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach)

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)

56.10.A (restauracje)

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)

74.20.Z (działalność fotograficzna)

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)

86.90.D (działalność paramedyczna)

90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych)

90.02.Z (wspomaganie przedstawień)

93.11.Z (działalność obiektów sportowych)

93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)

93.19.Z (pozostała działalność sportowa)

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)

93.29.A (działalność pokojów zagadek)

93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana)

93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa)

96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Świadczenie postojowe (max. 2400 złotych miesięcznie) jest ograniczone tylko  do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (bez osób wykonujących umowy cywilnoprawne), o ile jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w  październiku albo listopadzie 2019 r.

Zwolnienie ze składek  ma dotyczyć okresu od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

  1. Proponuje się nadanie ZUS uprawnień do przeprowadzania kontroli zasadności wypłaty świadczeń postojowych.
  2. Proponuje się zawieszenie poboru opłaty targowej w roku 2021. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Będę  zobowiązany za ewentualne uwagi przekazane na mój adres t.limon@pracodawcypomorza.pl do jutra 28.10.2020

Jeżeli nie uda się ich wprowadzić  w Sejmie RP, ze względu na tempo prac – projekt może być przyjęty na tym posiedzeniu do jutra, będziemy je podtrzymywać w Senacie.

Tomasz Limon 
Prezes Zarządu