fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

[Konsultacje] Umowa Partnerstwa & Deregulacja

Szanowni Państwo,

W imieniu Konfederacji Lewiatan zachęcamy członków Pracodawców Pomorza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych w następujących obszarach:

 

 1. UMOWA PARTNERSTWA UE: http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2021/1/rozpoczely_sie_konsultacje_spoleczne_umowy_partnerstwa.

 

Weryfikujemy, czy projektowane obszary wsparcia i zakres wsparcia w perspektywie 2021-27 są zgodne z oczekiwaniami biznesu.

Zarówno obszary jak i zakres wsparcia są sformułowane dosyć ogólnie, ale mają duże znaczenie dla przyszłych programów, naborów i dotacji (dosłownie – wszystkiego co będzie finansowane z funduszy UE), bo określają jakie wsparcie będzie kwalifikowalne, a jakie nie. W oparciu o uwagi przedsiębiorców oraz analizę ekspertów przygotujemy opinię na temat projektu Umowy Partnerstwa, którą przekażemy do Ministerstwa.

 

Uwagi zbieramy do 12 lutego 2021 r. na adres recepcja@konfederacjalewiatan.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać Umowa Partnerstwa).

Uwagi można przekazywać też bezpośrednio przez formularz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 1. DEREGULACJA/ PROPOZYCJE ZMIAN w PRAWIE

 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, rozpoczęło prace nad przygotowaniem, pakietu rozwiązań legislacyjnych, które mają wpłynąć na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Zwróciło się z prośbą o zgłoszenie propozycji zmian w prawie, które Państwa zdaniem przyczynią się do poprawy sytuacji firm, uproszczą lub usprawnią prowadzenie działalności gospodarczej. Dadzą impuls dla rozwoju i pobudzą inwestycje. 

 

ZAPRASZAMY do zgłaszania propozycji ułatwień i usprawnień prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowujemy zestawienie postulatów naszych firm członkowskich.

 

W związku z powyższym prosimy o przesłanie propozycji w następujących obszarach:

 

 

 1. Nadmierna restrykcyjność obowiązków sprawozdawczych 

Wskaż i opisz regulacje (ustawy, rozporządzenia, załączniki lub konkretne przepisy, definicje), w ramach których np.: 

 • zasadne jest zmniejszenie zakresu lub częstotliwości przedkładanych przez przedsiębiorców danych, informacji lub sprawozdań, 
 • zasadne jest uchylenie dublujących się obowiązków sprawozdawczych, 
 • zasadne jest uchylenie obowiązków, które wynikają z przepisów nieprzystających do obecnych uwarunkowań, w tym w szczególności wywodzących się z uchylonych lub zasadniczo zmienionych aktów prawnych. 
 1. Brak szczególnych ułatwień dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP) 

Wskaż i opisz regulacje (ustawy, rozporządzenia, załączniki lub konkretne przepisy, definicje), w przypadku których np.: 

 • celowe jest wyłączenie MŚP spod zakresu podmiotowego regulacji (np.: przedsiębiorcy poniżej określonego progu zatrudnienia lub obrotu nie muszą przestrzegać obowiązków wynikających z danej regulacji) (całkowite zwolnienie), 
 • wskazane jest wyłączenie MŚP z określonych wymogów regulacyjnych (np. ostrzeżenia przedsiębiorców zamiast zastosowania sankcji w przypadku braku dostosowania do regulacji) (częściowe zwolnienie), 
 • przedsiębiorca z sektora MŚP, w zależności od wielkości, powinien mieć dłuższy okres czasu na dostosowanie się do zmian w porównaniu do dużych firm (wydłużony okres przejściowy), 
 • możliwe powinno być dobrowolne wprowadzenie rozwiązań przez MŚP – firmy poniżej określonego progu mogą dobrowolnie zastosować wymogi regulacyjne, 
 • zakres stosowania regulacji powinien zostać ograniczony jedynie do MŚP. 
 1. Nieprecyzyjność przepisów 

Wskaż i opisz regulacje (ustawy, rozporządzenia, załączniki lub konkretne przepisy, definicje), które np.: 

 •  są szczególnie trudne w odbiorze dla przedsiębiorców, 
 •  nie wskazują wprost adresatów regulacji lub nakładanych obowiązków, 
 •  nie pozwalają zidentyfikować zakresu swobody działania przedsiębiorcy, 
 •  nie wskazują wprost, które z przepisów mają charakter bezwzględnie obowiązujący (obligatoryjny), a które dobrowolny (fakultatywny), 
 •  pozostają w sprzeczności z innymi przepisami, 
 •  pozostawiają nadmierne pole do  swobodnej interpretacji lub nadużyć szkodzących uczciwej konkurencji, 
 •  wymagają scalenia z kilku źródeł do jednego aktu prawnego, z uwagi na rozproszenie przepisów dotyczących tego samego zagadnienia. 
 1. Brak dostosowania przepisów do rozwoju technologicznego i wsparcia innowacji 

Wskaż i opisz regulacje (ustawy, rozporządzenia, załączniki lub konkretne przepisy, definicje), które np.: 

 •  generują bariery dla stosowania nowoczesnych technologii, 
 •  uległy (lub w bliskim horyzoncie czasowym ulegną) dezaktualizacji z uwagi na postęp techniczno-technologiczny w danej branży, 
 •  nakazują stosowanie określonych technologii, w sytuacji gdy dostępne są alternatywne technologie, 
 •  zakazują stosowania wybranych technologii, które z upływem czasu przestały być uznawane za szkodliwe lub nieefektywne, 
 •  umożliwiają stosowanie technologii, które z upływem czasu zostały uznane za szkodliwe lub nieefektywne, 
 •  faworyzują danego producenta, dostawcę lub usługodawcę, utrudniając uczciwą konkurencję. 

Możesz również zgłosić brak uregulowań prawnych danego obszaru, który Twoim zdaniem powinien zostać ujęty w ustawie lub rozporządzeniu. 

5.       Inny obszar 

Wskaż propozycje, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach. 

 

Propozycje prosimy przesłać na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl w terminie do 15 lutego 2021 r.