fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze Pracodawców Pomorza 21.06.2022

W imieniu Zarządu „Pracodawcy Pomorza”

 

zgodnie z zapisami §16 Statutu Organizacji

zwołuję Zgromadzenie Ogólne

Sprawozdawczo-Wyborcze „Pracodawców Pomorza”

Data Zgromadzenia: 21.06.2022

Godzina: 13:00

Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa Al. Grunwaldzka 238a Gdańsk, budynek A, aula A002 (parter).

 

 

Porządek Zgromadzenia Ogólnego:

  1. Otwarcie Zgromadzenia Ogólnego „Pracodawców Pomorza”.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego.
  3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego.
  4. Wybór protokolanta.
  5. Przyjęcie regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego.
  6. Wybór Komisji :
   a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
   b) Uchwał i wniosków.
  7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Ogólnego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres czerwiec 2019 – maj 2022.
  9. Sprawozdanie z działalności Rady za okres czerwiec 2019 – maj 2022.
  10. Sprawozdanie finansowe organizacji za 2021 r. oraz przedstawienie założeń budżetowych na 2022 rok.
  11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres czerwiec 2019 – maj 2022.
  12. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2019-2022.
  13. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz przyjęcia budżetu na 2022 r.
  14. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania Zarządu za okres kadencji 2019-2022.
  15. Podjęcie Uchwały dot. Przyjęcia sprawozdania Rady za okres kadencji 2019-2022.
  16. Podjęcie Uchwały dot. określenia liczby członków Zarządu „Pracodawców Pomorza” kadencji 2022-2025.
  17. Podjęcie Uchwały dot. określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej „Pracodawców Pomorza” kadencji 2022-2025
  18. Wybór Prezydenta „Pracodawców Pomorza”.
  19. Wybór Prezesa Zarządu „Pracodawców Pomorza”.
  20. Wybór Wiceprezesów Zarządu.
  21. Wybór Komisji Rewizyjnej „Pracodawców Pomorza”.
  22. Dyskusja i wolne wnioski.
  23. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
  24. Zakończenie obrad Zgromadzenia Ogólnego.

Zapraszamy do osobistego udziału w Zgromadzeniu przy czym:

  1. Każdy Członek Organizacji może brać udział w Zgromadzeniu Ogólnym poprzez pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
  2. Jeden pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż dwóch członków Organizacji.
 1.  

 

W załączeniu przekazujemy Państwu:

 

  1. Porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego (21.06.2022)

 

  1. Regulamin Zgromadzenia Ogólnego 21.06.2022

 

  1. Wzór pełnomocnictwa na Zgromadzenie Ogólne w dn. 21.06.2022

 

 

Udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sprawozdawczo-Wyborczym oraz aktywne oraz bierne prawo wyborcze przysługuje jedynie pełnoprawnym członkom zwyczajnym organizacji „Pracodawcy Pomorza”.

W imieniu Zarządu „Pracodawców Pomorza”

Tomasz Limon

Prezes Zarządu


 

Prosimy o rejestrację poprzez link zapisów 

lub poprzez adres potwierdzenia@pracodawcypomorza.pl