fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Spotkanie Oddziału Pracodawców Pomorza w Chojnicach 9 września

Spotkanie Oddziału Pracodawców Pomorza w Chojnicach skierowane było do wszystkich zainteresowanych – nie tylko członków Pracodawców Pomorza, ale też niezrzeszonych przedsiębiorców – nie tylko z terenu Chojnic. Jest to oddział położony na krańcach województwa pomorskiego ale bardzo aktywny dzięki zaangażowaniu jego szefa – Józefa Kołaka i członków organizacji.

W spotkaniu z pracodawcami uczestniczyli ważni dla regionu samorządowcy – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Bonna i starosta powiatu chojnickiego Marek Szczepański. Z Gdańska przybyli: prezes Pracodawców Pomorza Tomasz Limon oraz dr nauk prawnych Ewa Podgórska – Rakiel, ekspert prawa pracy, pełnomocnik Zarządu PP ds Prawa Pracy.

 

 

Przewodniczący Oddziału jest dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 w tym mieście, który zajmuje się kształceniem zawodowym młodzieży. Jako mgr inż. mechanik  pasjonuje się  szczególnie kształceniem w specjalnościach motoryzacyjnych i metalowych, ale dba aby regionalny rynek pracy otrzymał dopływ pracowników według zapotrzebowania.  Wyczulony jest na potrzeby społeczne jako wieloletni radny i dumny z tego, że jego szkoła wnosi bardzo dużo dla życia gospodarczego regionu. W szkole uczy się ok. 700 uczniów, samych klas pierwszych przyjęto w tym roku 7. Punktem ambicji dyrekcji jest, aby uczeń mógł kształcić się w każdym zawodzie, który sobie wybierze. Nawet jeśli w danej specjalności jest kilkoro amatorów, organizuje się tzw. klasy wielozawodowe, czyli zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących organizuje się dla całej klasy a kształcenie zawodowe odbywa się w zakładzie pracy. Są to często niewielkie rzemieślnicze firmy,

Młodzież kształci się w 22 zawodach, odbywając zajęcia praktyczne jako młodociani pracownicy w około 160 zakładach rzemieślniczych i innych produkcyjno-usługowych.  Dominujące branże to: motoryzacyjna, spożywcza, handlowo-usługowa i meblarska  Absolwenci łatwo znajdują zatrudnienie i prawie w 90% potwierdzają właściwy wybór szkoły i zawodu. Charakteryzują się wysoką zdawalnością egzaminów czeladniczych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 

O bieżących i projektowanych zmianach w Kodeksie Pracy w latach 2022/23 poinformowała dr nauk prawnych Ewa Podgórska-Rakiel 

Mecenas Ewa Podgórska-Rakiel po raz drugi została Pełnomocnikiem Zarządu PP. ds. Prawa Pracy oraz członkiem Rady Pracodawców Pomorza, tym razem na kadencję 2022-2025. Jej ostatnie działania poświęcone są przedstawianiu nowelizacji Kodeksu Pracy. od 1 sierpnia 2022 r. oraz informowaniu co czeka pracodawców i pracowników od 1 stycznia 2023 r. w związku z koniecznością dostosowania polskich przepisów do unijnych.

Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczą m.in.: umów o pracę, urlopów, uprawnień rodziców, obowiązków informacyjnych, pracy zdalnej, kontroli alkomatem, testów narkotykowych, delegowania pracowników. 

Pani mecenas omówiła m.in. zagadnienia: 

 • Umowa o pracę na okres próbny z wydłużonym okresem obowiązywania
 • Uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej umowy po upływie okresu próbnego
 • Jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą
 • Pozostawanie z innym pracodawcą w stosunku zatrudnienia cywilnoprawnego
 • Miejsce lub miejsca wykonywania pracy wpisane w treść umowy o pracę, oraz inne elementy istotne umowy o pracę 
 • Dostęp pracowników do informacji dotyczących ich warunków pracy
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy po zawarciu umowy o pracę na temat:
 • Informacja o instytucji zabezpieczenia społecznego obowiązującej pracownika
 • Elektroniczna forma przekazywania pracownikowi informacji o zmianach dotyczących zatrudnienia
 • Wniosek pracownika o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – terminy i skutki dla pracodawcy
 • Poprawa warunków pracy dla wszystkich pracowników, zwłaszcza w nowych formach zatrudnienia
 • Nowelizacja KP – zwolnienie z powodu siły wyższej

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy  z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. 

W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Pracodawca jest obowiązany udzielić zwolnienia od pracy na żądanie zgłoszone przez pracownika we wniosku najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Przepisy dotyczące rozwiązywania umowy o pracę zawierają:

 1. Konieczność udowodnienia przez pracodawcę, że przy rozwiązywaniu umowy o pracę lub zastosowaniu działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę kierował się obiektywnymi powodami
 2. Konsekwencje niepodania przyczyny wypowiedzenia lub podanie nieprawdziwej przyczyny – przywrócenie pracownika do pracy
 3. Termin na przedstawienie pracownikowi należycie uzasadnionych powodów rozwiązania umowy o pracę
 4. Konieczność wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy zawartej na czas określony
 5. Konieczność konsultacji z organizacją związkową przy wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy terminowej
 6. Obowiązek informowania pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, procedurach awansu i wolnych stanowiskach pracy.
 7. Zobowiązanie pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku

Blok przepisów związanych z ochroną macierzyństwa obejmuje:

Dodatkowe ograniczenia pracodawcy w zakresie podejmowania działań w stosunku do kobiet w okresie ciąży, oraz do pracowników w okresie urlopu macierzyńskiego.

Okresy szczególnej ochrony pracownika, który złożył wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części, oraz wniosku o elastyczną organizację pracy.

Wyższą granicę wieku dziecka i konieczność uzyskania zgody pracownika na zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowanie poza stałe miejsce pracy.

Zmiany związane z urlopem rodzicielskim.

Wniosek pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8. roku życia o zastosowanie do elastycznej organizacji pracy.

Duże zainteresowanie obecnych dotyczyło, planowanych przez Sejm, nowych zasad pracy zdalnej (które to zagadnienia są obecnie w trakcie dyskusji), możliwości badania pracowników alkomatem i testami na narkotyki, oraz delegowania pracowników poza stałe miejsce pracy.


Anna Kłos