Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
09-05-2019 godz. 14:30
Debata z kandydatami do Europarlamentu


W imieniu środowiska gospodarczego reprezentowanego przez trzy największe organizacje przedsiębiorców tj. : Pracodawców Pomorza, Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza serdecznie zapraszamy na 
E U R O P E J S K Ą   D E B A T Ę   G O S P O D A R C Z Ą


Z  KANDYDATAMI W WYBORACH DO EUROPARLAMENTU


9 maja 2019 roku godz 14.30


w Wyższej Szkole Bankowej  


przy Al. Grunwaldzkiej w  Gdańsku 238A Aula Budynek B
 


Celem debaty jest przybliżenie przedsiębiorcom, pracodawcom i przedstawicielom nauki programów poszczególnych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Środowisko gospodarcze reprezentowane przez nasze organizacje oczekuje od kandydatów przedstawienia koncepcji działań w zakresie ochrony i wzmocnienia polskich przedsiębiorstw i przedsiębiorców na wspólnym rynku europejskim.


Debata została podzielona na trzy bloki:


Podczas pierwszej części Kandydaci zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania przygotowane przez nasze organizacje. Ilość pytań będzie uzależniona od ilości Kandydatów uczestniczących w debacie. Kolejność Kandydatów udzielających odpowiedzi będzie poprzedzona losowaniem. Każdy z Kandydatów będzie miał tyle samo czasu na odpowiedź (ok. 2 minut na każde pytanie). Nie przewiduje się zadawania pytań przez Kandydata innym Kandydatom uczestniczącym w debacie.


W drugiej części debaty przedsiębiorcy uczestniczący w spotkaniu będą mogli zadawać pytania problemowe kierowane do wszystkich Kandydatów (0,5 minuty na zadanie pytania). Odpowiedzi udzielać będą tylko Ci  Kandydaci, którzy  wyrażą chęć  ustosunkowania się do podniesionego w pytaniu problemu. Pytania ad personam będą  uchylane przez prowadzącego.


W trzecim bloku każdy z Kandydatów będzie mógł przedstawić dodatkowe, uzupełniające elementy swojego programu gospodarczego w czasie nie dłuższym niż 4 minuty.


             Po zakończeniu debaty planujemy poczęstunek oraz rozmowy kuluarowe pomiędzy Kandydatami i przedsiębiorcami.  


Debatę poprowadzi politolog dr Jarosław Och – pracownik naukowy Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Zapraszamy i prosimy o rejestrację uczestnictwa