pracodawcy pomorza

Konkurs
Pomorski Pracodawca Roku

X EDYCJA KONKURSU
POMORSKI PRACODAWCA ROKU 2019

 

Zachęcamy do składania aplikacji konkursowych na Konkurs Pomorski Pracodawca Roku – 2019 
którego organizatorem są „Pracodawcy Pomorza”. 

Termin składania aplikacji upływa z dniem 15 listopada 2019 roku. 

Informacje dotyczące konkursu oraz dokumentacja konkursowa dostępne są poniżej.

Pomorski Pracodawca Roku

 

 

Konkurs skierowany jest do pomorskich firm, mających znaczący udział w rozwoju gospodarczym kraju i regionu,
których działania upowszechniają praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu, będąc przy tym organizatorami miejsc pracy przyjaznych pracownikom.

Takie postawy pracodawców promujemy od lat budując etos i wiarygodny wizerunek przyznając najlepszym statuetki i tytuł „Pomorski Pracodawca Roku” tym pracodawcom, którzy za swój obowiązek uważają nie tylko terminowe regulowanie swoich zobowiązań, ale również tworzenie właściwych warunków pracy i rozwoju.

 

 

 

 

KATEGORIE KONKURSOWE

 • factory

  Mikro Przedsiębiorstwo
  / do 9 pracowników

 • factory factory

  Małe Przedsiębiorstwo
  / do 50 pracowników

 • factory factory factory

  Średnie Przedsiębiorstwo
  / od 51 do 250 pracowników

 • factory factory factory factory

  Duże Przedsiębiorstwo
  / powyżej 250 pracowników

Pomorski Pracodawca Roku
Pomorski Pracodawca Roku

Uczestnikami konkursu mogą być pracodawcy posiadający zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego, bez względu na ich przynależność organizacyjną.

Zgłoszenia do konkursu w formie rekomendacji lub wskazania, przyjmowane są też od samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji współpracujących z biznesem.

Uczestnicy konkursu muszą wykazać, iż nie mają zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne poprzez złożenie stosownego oświadczenia jak również muszą dostarczyć kopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

 

 

Informacje o laureatach z lat ubiegłych