Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie logo
Adres: Wejherowo, Dworcowa 7
Link: www.kpsw.pl
Telefon: 58 672 25 50
E-mail: biurorektora@kpsw.pl
Branża:
- Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Oddział: wejherowski
Zaloguj się żeby edytować profil Twojej firmy

Zdjęcia

Oferta firmy

studia podyplomowe

 Podnad 40 kierunków studiów podyplomowych w trzech blokach tematycznych: pedagogicznym, nauk o zdrowiu i ekonomiczno-menadżerskim >> https://kpsw.pl/50-Kierunki 

studia licencjackie

7 specjalności na kierunku socjologia w tym m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne czy kryminologia z elementami kryminalistyki >> https://kpsw.pl/9-Socjologia , a także jedyne niepubliczne studia pielęgniarskie w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot >> https://tiny.pl/7ffvl

studia magisterskie

NOWOŚĆ! Stdudia społeczno-ekonomiczno-menadżerskie na kierunku socjologia. Dyplom w trzy semestry! >> https://kpsw.pl/134-Studia_magisterskie

Opis działalności

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie jest niepubliczną Uczelnią, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2003 roku. Figuruje w rejestrze uczelni niepublicznych pod numerem 280. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 1668) oraz Statutu Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.

 

 

Uczelnia zlokalizowana jest w powiatowym mieście Wejherowie, położonym poza wielką aglomeracją trójmiejską, co nadaje jej regionalny charakter.

 

W Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej prowadzimy wyższe studia zawodowe o profilu praktycznym (studia I-ego stopnia) oraz magisterskie studia uzupełniające o profilu praktycznym (studia II-ego stopnia), a nasi absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjat i magister.

 

W ramach Wydziału Społeczno-Przyrodniczego, kształcimy na następujących kierunkach:

  • SOCJOLOGII (od 2003) – studia I stopnia – studia licencjackie
  • SOCJOLOGII (od 2020) - studia II stopnia - magisterskie studia uzupełniające
  • PIELĘGNIARSTWIE (od 2005 do 2015 i na nowo od 2020) – studia I stopnia – studia licencjackie

 

Studia są realizowane w trybie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne).

W edukacyjnej ofercie Uczelni znajduje się szeroka gama studiów podyplomowych – blisko 40 kierunków, które zawierają się w 3 blokach tematycznych :  Kierunki pedagogiczne, Kierunki ekonomiczno-managerskie, Kierunki nauk o zdrowiu.

Naszym niewątpliwym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna oraz rozbudowany system stypendialny.

 

Dzięki stypendiom blisko 40 % naszych studentów kształci się za darmo.

 

W latach 2008 – 2020 nasza Uczelnia była wizytowana przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) oraz Krajową Radę Akredytacyjna Szkół i Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP).

 

Polska Komisja Akredytacyjna po zweryfikowaniu jakości kształcenia na kierunkach socjologia, pielęgniarstwo wydała ocenę pozytywną, PKA bardzo wysoko oceniała również wniosek o zgodę na utworzenie studiów II stopnia.

Również Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół i Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP) pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, przyznając certyfikat do września 2022 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i dokonaną oceną stanu faktycznego dotyczącą spełnienia standardów kształcenia KRASzPiP przyznał:

- W zakresie sposobu realizacji programu kształcenia:

Zespół przyznał 48 punktów na 48 punktów obligatoryjnych

- W zakresie kadry prowadzącej kształcenie:

Zespół przyznał 14 punktów na 14 punktów obligatoryjnych

- W zakresie bazy dydaktycznej:

Zespół przyznał 27 punktów na 27 punktów obligatoryjnych

- W zakresie oceny jakości kształcenia i osiągnięć uczelni:

Zespół przyznał 8 punktów napunktów obligatoryjnych

Łącznie przyznano 97 punktów na 97 punktów obligatoryjnych.

 

 

W 2020 roku KPSW uzyskała status laureata jubileuszowej, X edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Decyzja Zarządu Fundacji, potwierdzająca nadanie certyfikatu „Uczelnia Liderów”, podjęta została na podstawie opinii przedstawionej przez dwóch, pracujących niezależnie od siebie, recenzentów – członków Komisji Certyfikacyjnej, którzy dokonali oceny Uczelni na podstawie m.in.: danych zawartych w ankiecie samooceny, danych instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym, danych instytucji i organizacji monitorujących rynek pracy, informacji środowiskowych oraz innych informacji pozyskanych bezpośrednio przez recenzentów, danych Głównego Urzędu Statystycznego, danych środowisk studenckich etc.

 

W wyniku porozumienia co do wspólnoty celów takich jak: dbałość o rozwój społeczno-gospodarczy Kaszub i Pomorza oraz wzrost poziomu wykształcenia nawiązaliśmy współpracę z Powiatem Wejherowskim, Powiatem Puckim, Miastem Wejherowo, Agencją Rozwoju Pomorza, Pracodawcami Pomorza, Szpitalami Pomorskimi oraz 34 innymi podmiotami otoczenia społeczno – gospodarczego KPSW.

 

Ponad to, w ramach działalności naukowej organizujemy corocznie Olimpiadę Naukową dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, której laureatom zapewniamy bezpłatne studiowanie na wybranym kierunku w naszej Uczelni.

 

Obecnie na naszej uczelni kształci się blisko tysiąc studentów i słuchaczy na studiach I-ego stopnia oraz studiach podyplomowych. Od października roku 2020 kształcimy również na studiach II-stopnia.