Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

Oświadczenie o przystąpieniu do organizacji "Pracodawcy Pomorza"

Nazwa/Firma Pracodawcy (dane rejestrowe dla potrzeb organizacyjnych i księgowych)*
Kod pocztowy i miejscowość* Ulica* Numer domu* Numer lokalu
Telefon* NIP* Adres e-mail przystępującego pracodawcy * ** Strona WWW
Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby zarządzającej*
Wielkość zatrudnienia *
(liczba pracowników)
Podstawowa działalność*
Kod Wg klasyfikacji PKD 2007
Krótki opis działalności *
(krótko, hasłowo)

* Wypełnienie powyższych danych jest obowiązkowe
** Na podany adres e-mail wyślemy kod rejestracji dla aplikacji mobilnej Pracodawców Pomorza

Dane do publikacji na stronie www oraz w serwisach i wydawnictwach „Pracodawców Pomorza”

Możesz pozostawić puste jeżeli dane do pokazania na stronie WWW są takie same jak w pierwszej tabeli

Nazwa Firmy (bądź marka handlowa)
Kod pocztowy i miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu
Telefon Adres e-mail Strona WWW

Adres do korespondencji (o ile wymagany jest inny)

Możesz pozostawić puste jeżeli adres do korespondencji jest taki sam jak w pierwszej tabeli

Nazwa/Firma Pracodawcy (pełna)
Kod pocztowy i miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu

Zgoda na wysyłkę dokumentów księgowych TYLKO drogą elektroniczną
Wyrażam zgodę na wysyłkę dokumentów księgowych TYLKO drogą elektroniczną
Adres e-mail do wysyłki not i dokumentów księgowych

Dane osób Państwa firmy do kontaktów roboczych (Państwa osoby kontaktowe) z Pracodawcami Pomorza, oraz wysyłki dedykowanych informacji, newsletterów.

Na podane adresy e-mail wysłany zostanie kod rejestracji dla aplikacji mobilnej Pracodawców Pomorza.

Adres e-mail* Nazwisko Imię Stanowisko lub dział Nr telefonu

Deklaruję aktywność w obszarze następujących branż oraz udział w forach tematycznych (proszę wybrać maksymalnie 2 wiodące sekcje i fora) - właściwe zaznaczyć

Budownictwo i Infrastruktura
Turystyka, Hotelarstwo i Gastronomia
Ochrona Zdrowia
Doradztwo Biznesowe i Prawne
Przemysł i Gospodarka Morska
Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Edukacja i Coaching
Forum HR i Zarządzania
Forum współpracy polsko-niemieckiej
Transport i Motoryzacja
Handel i Usługi
Finanse i Ubezpieczenia
PR i Marketing
IT
Ochrona i Bezpieczeństwo Informatyczne
Forum Kobiet Biznesu
Młodzi Pracodawcy Pomorza
Forum Biznesu i Nauki


Ponadto wyrażam chęć działania w ramach Oddziału „Pracodawców Pomorza”:

Bytowski
Chojnicki
Człuchowski
Elbląski
Gdański
Gdyński
Kartuski
Kościerski
Kwidzyński
Lęborski
Malborski
Nowodworski
Pruszcz gdański
Pucki
Sopocki
Starogardzki
Sztumski
Tczewski
Trąbki wielkie
Wejherowski
Żukowo

 

Uwagi:


Składając niniejszą deklarację [wszystkie wymagane]*:

oświadczam, iż jestem uprawnion (-a/-y) do skutecznego złożenia powyższych oświadczeń, w tym w zakresie przystąpienia do organizacji oraz przyjęcia w imieniu przystępującego pracodawcy zobowiązania do opłacania składek członkowskich oraz realizacji obowiązków członkowskich wynikających ze statutu „Pracodawców Pomorza”

deklaruję przystąpienie wskazanego powyżej pracodawcy do organizacji pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55 z 1991 r., poz. 235 z póź. zm.) i statucie organizacji, oraz zobowiązuję się do terminowego opłacania składek członkowskich, w wysokości i na zasadach określonych w statucie i aktach wewnętrznych organizacji;

oświadczam, iż z chwilą wejścia w życie uchwały Zarządu „Pracodawców Pomorza” w sprawie przyjęcia przystępującego pracodawcy w poczet członków, przystępujący pracodawca jako członek „Pracodawców Pomorza” przestrzegać będzie postanowień Statutu jak i uchwał władz oraz terminowo opłacać składki członkowskie, dokonywać aktualizacji danych oraz informować organizację pracodawców „Pracodawcy Pomorza” o zmianach danych niezbędnych do sprawnego kontaktu;

wyrażam zgodę na wysyłanie przez organizację pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku informacji handlowych i materiałów reklamowych drogą elektroniczną na adres e-mail zdeklarowany powyżej jako adres e-mail przystępującego pracodawcy;

oświadczam, że osoby fizyczne, których dane kontaktowy zostały zdeklarowane jako dane osób kontaktowych przystępującego pracodawcy, są zainteresowane otrzymywaniem powyższych informacji dotyczących działalności Pracodawców Pomorza, organizowanych przez Pracodawców Pomorza spotkaniach, szkoleniach, wydarzeniach i ankietach oraz otrzymywaniem newslettera Pracodawców Pomorza (mogącego zawierać informacje handlowe) oraz, że osoby te wyrażają zgodę na wysyłanie przez organizację pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku informacji handlowych i materiałów reklamowych drogą elektroniczną na wskazane przeze mnie powyżej adresy e-mail;

oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności cywilnej, której mogę podlegać w przypadku wyrządzenia organizacji pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku jakiejkolwiek szkody związanej ze złożeniem przeze mnie jakichkolwiek oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym.

Informujemy, iż wymogiem formalnym przyjęcia deklaracji członkowskiej jest przesłanie załącznika potwierdzającego stan prawny oraz uprawnienia osoby wypełniającej deklarację (odpis z CEIDG, KRS) oraz pełnomocnictwo osoby wypełniającej deklarację o ile nie jest ona wymieniona w powyższych dokumentach jako uprawniona do reprezentowania firmy.

Miejscowość* Data* Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji*


Wysokość składek członkowskich
z tytułu przynależności do organizacji „Pracodawcy Pomorza”

Wysokość składki miesięcznej:

Lp.

Przedziały zatrudnienia

Składka obowiązująca od 01.01.2008r.

1.

do 5 pracowników

40 zł

2.

od 6 do 10 pracowników

60 zł

3.

od 11 do 20 pracowników

80 zł

4.

od 21 do 50 pracowników

100 zł

5.

od 51 do 100 pracowników

140 zł

6.

od 101 do 150 pracowników

230 zł

7.

od 151 do 200 pracowników

275 zł

8.

od 201 do 300 pracowników

350 zł

9.

od 301 do 400 pracowników

370 zł

10.

od 401 do 500 pracowników

390 zł

11.

od 501 do 750 pracowników

440 zł

12.

od 751 do 1000 pracowników

540 zł

13.

od 1001 do 1500 pracowników

700 zł

14.

od 1501 do 2000 pracowników

800 zł

15.

> 2000 pracowników

950 zł

 

Składka członkowska zaliczana jest w poczet kosztów uzyskania przychodu do wysokości 0,15% funduszu płac z roku ubiegłego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszt uzyskania przychodu. (Dz.U. z 2002 roku, Nr 34, poz. 310 ze zm.).


Dokumenty niezbędne do przystąpienia do organizacji „Pracodawcy Pomorza” :

  • Niniejsza deklaracja członkowska prawidłowo wypełniona, podpisana przez osobę upoważnioną
  • oraz jeden z poniższych dokumentów
  • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego przystępującej jednostki organizacyjnej (kserokopia) lub
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
  • Uchwała właściwych statutowych organów w sprawie przystąpienia do „Pracodawców Pomorza” (jeśli wymagana statutem przystępującej jednostki organizacyjnej).
Możesz dodać załącznik (np. wyciąg KRS lub zaświadczenie działalności gospodarczej)
[tylko pliki PDF, JPG, PNG]
Po zapisaniu formularz zostanie wysłany na podany adres e-mail jako załącznik w formacie PDF.