Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
21-06-2022 godz. 13:00
Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Ogólne Pracodawców Pomorza – 21.06.2022

 


W imieniu Zarządu „Pracodawcy Pomorza”


zgodnie z zapisami §16 Statutu Organizacji


zwołuję Zgromadzenie Ogólne


Sprawozdawczo-Wyborcze „Pracodawców Pomorza”


 

Data Zgromadzenia: 21.06.2022


Godzina: 13:00

Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa Al. Grunwaldzka 238a Gdańsk, budynek A, aula A002 (parter).

 


Porządek Zgromadzenia Ogólnego:
 1. Otwarcie Zgromadzenia Ogólnego „Pracodawców Pomorza”.

 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego.

 3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego.

 4. Wybór protokolanta.

 5. Przyjęcie regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego.

 6. Wybór Komisji :
  a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
  b) Uchwał i wniosków.

 7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Ogólnego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres czerwiec 2019 – maj 2022.

 9. Sprawozdanie z działalności Rady za okres czerwiec 2019 – maj 2022.

 10. Sprawozdanie finansowe organizacji za 2021 r. oraz przedstawienie założeń budżetowych na 2022 rok.

 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres czerwiec 2019 – maj 2022.

 12. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2019-2022.

 13. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz przyjęcia budżetu na 2022 r.

 14. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania Zarządu za okres kadencji 2019-2022.

 15. Podjęcie Uchwały dot. Przyjęcia sprawozdania Rady za okres kadencji 2019-2022.

 16. Podjęcie Uchwały dot. określenia liczby członków Zarządu „Pracodawców Pomorza” kadencji 2022-2025.

 17. Podjęcie Uchwały dot. określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej „Pracodawców Pomorza” kadencji 2022-2025

 18. Wybór Prezydenta „Pracodawców Pomorza”.

 19. Wybór Prezesa Zarządu „Pracodawców Pomorza”.

 20. Wybór Wiceprezesów Zarządu.

 21. Wybór Komisji Rewizyjnej „Pracodawców Pomorza”.

 22. Dyskusja i wolne wnioski.

 23. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

 24. Zakończenie obrad Zgromadzenia Ogólnego.


Zapraszamy do osobistego udziału w Zgromadzeniu przy czym:

 1. Każdy Członek Organizacji może brać udział w Zgromadzeniu Ogólnym poprzez pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

 2. Jeden pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż dwóch członków Organizacji.


W załączeniu przekazujemy Państwu:

 1. Porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego (21.06.2022)

 2. Regulamin Zgromadzenia Ogólnego 21.06.2022

 3. Wzór pełnomocnictwa na Zgromadzenie Ogólne w dn. 21.06.2022


 

Udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sprawozdawczo-Wyborczym oraz aktywne oraz bierne prawo wyborcze przysługuje jedynie pełnoprawnym członkom zwyczajnym organizacji „Pracodawcy Pomorza”.

W imieniu Zarządu "Pracodawców Pomorza"

Tomasz Limon

Prezes ZarząduProsimy o rejestrację poprzez link zapisów 


lub poprzez adres potwierdzenia@pracodawcypomorza.pl