Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Styl w Wielkim Mieście Grażyna Paturalska

Oferta sprzedaży gruntów inwestycyjnych w Kopytkowie

Grunty inwestycyjne przeznaczone na sprzedaż w miejscowości Kopytkowo, z uwagi na swoje położenie (razem w jednym areale lub pojedynczy grunt), podzielono umownie na:

 

a) Grunty grupy „A”, w skład których wchodzą następujące działki objęte Księgą Wieczystą nr GD1A/000045899/2 oraz planem zagospodarowania przestrzennego:

- działka nr 51/41 o pow. 10,4845 ha, (pow. podawana dalej - 10 ha)

- działka nr 51/42 o pow. 16,2940 ha, (pow. podawana dalej - 16 ha)

- działka nr 51/38 o pow. 1,3330 ha,   (pow. podawana dalej – 1,3 ha)

- działka nr 51/43 o pow. 0,4056 ha.   (pow. podawana dalej -  0,4 ha)

          CENA GRUNTÓW GRUPY „A” WYNOSI 130 ZŁ/M2 NETTO.

 

b) Grunt „B” objęty Księgą Wieczystą nr GD1A/00061566/7 oraz planem zagospodarowania przestrzennego.  

- działka 36/4 o pow. 4,9543 ha  (pow. podawana dalej – 4,9 ha)

CENA GRUNTU  „B” WYNOSI 140 ZŁ/M2 NETTO.

 

 

  1. Wypisy i wyrysy  działek

 

Zał. nr 1A-a Wypis i wyrys z rejestru gruntów – 10 ha

Zał. nr 1A-b Wypis i wyrys z rejestru gruntów – 16 ha

Zał. Nr 1A-c Wypis i wyrys z rejestru gruntów -  1,3 ha

Zał. Nr 1A-d Wypis i wyrys z rejestru gruntów -  0,4 ha

Zał. Nr 1B    Wypis i wyrys z rejestru gruntów -  4,9 ha

 

         

2.            Informacje dotyczące przyłączy energetycznych, gazu oraz wody

Z oświadczenia Zakładu Energetycznego wynika, że nie ma ograniczeń w zwiększeniu dostaw i rozbudowy sieci energetycznej. W pobliżu (ok 100 m) znajduje się stacja transformatorowa. Dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych nie wyznaczonych w planie, o ile będzie to wynikało z potrzeb odbiorców energii elektrycznej; 

W związku z gazyfikacją miejscowości Skórcz, przez Kopytkowo, na terenie działki 36/4 przebiegać będzie gazociąg dn 225PE. Obecnie gazociąg jest w fazie projektowania, a PGNiG uzgadnia z właścicielami gruntów zasady użyczenia terenu na jego przebieg. 

We wsi Kopytkowo istnieje instalacja wodociągowa. Jej właściciel, Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, zobowiązuje się dostarczać wodę do potrzeb komunalnych. Natomiast w przypadku planowania inwestycji o dużym zapotrzebowaniu na wodę, Inwestor może wybudować własne ujęcia wody.

O decyzje dotyczące wszelkich przyłączy występuje Inwestor mając na uwadze rodzaj planowanego przez siebie programu inwestycyjnego.

 

Wieś Kopytkowo jest zurbanizowana i na jej terenie znajduje się: oczyszczalnia ścieków położona w odległości ok. 300 m od działki nr 36/4 (4,9 ha), a w pobliżu (ok 100 m) od działki nr 51/41(10 ha) i 51/42 (16 ha) znajduje się przepompownia ścieków. 

 

Szczegółowe informacje na temat działek z grupy opisanej powyżej, jako grunty „A”, zawarte są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Kopytkowo, uchwalonego przez Radę Gminy, uchwała nr IX/52/2015, z dn. 24.06.2015. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, pod poz. 2456 z dn. 06.08.2015.

Zał. Nr 2A Dziennik Urzędowy Woj. Pom. Z dn. 06 sierpnia 2015.(10ha i 16ha)

(vide §15 Zasady modernizacji rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej)

 

Szczegółowe informacje na temat działki 36/4 o pow. 4,9 ha, opisanej powyżej jako grunt „B”, zawarte są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Kopytkowo uchwalonego przez Radę Gminy, uchwała nr XI/87/2012 z dn. 03.02.2012. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, poz.702 z dn. 03.02.2012, 

Po uchwaleniu opisanego powyżej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na działce sąsiadującej z działką 36/4, powstał największy w Polsce Północnej Parking dla samochodów ciężarowych wraz z myjnią, hotel z pełną infrastrukturą dla wypoczynku kierowców oraz restauracja i stacja paliw BP. Zrealizowana inwestycja nosi nazwę „Port Kopytkowo”. Na terenach opisanej inwestycji znajdują się wszystkie przyłącza. 

Po przeciwnej stronie drogi na działce o powierzchni 11 ha znajduje się centrum logistyczne Netto, gdzie również znajdują się wszystkie przyłącza.

Dodatkowo, na niniejszej działce o numerze 36/4 będącej przedmiotem sprzedaży, przebiegać ma gazociąg dn 225PE

Zał. Nr 2B Dziennik Urzędowy Woj. Pom. Z dn. 03 luty 2012.(4,9ha)

 

3. Mapa 1: 2000 ze szczegółowym zaznaczeniem przebiegu przyłączy.

Aktualnie posiadamy mapę do celów informacyjnych w skali 1:2000 dotyczącą gruntów z grupy „A”. W Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd. jest możliwość odpłatnego zamówienia map (z uwagi na pokaźny rozmiar gruntów), w wersji elektronicznej lub papierowej w mniejszej skali. Jeśli Inwestor na podstawie przesłanych obecnie dokumentów potwierdzi zainteresowanie nabyciem gruntów, wówczas można będzie zlecić wykonanie map dla tych terenów według potrzeb Inwestora, w pożądanej przez niego skali i formie. 

Niezależnie jednak od tego, Inwestor już w chwili obecnej ma możliwość samodzielnego dotarcia do tych map w następujący sposób:

wejść w :   mapy.geoportal.gov

kliknąć w górnym pasku po lewej wyszukiwarka / ogólne

wpisać w okienku po prawej Kopytkowo  i potwierdzić Kopytkowo wieś gm. Smętowo

pomniejszyć skalę mapy  i odszukać działkę 

na pasku po prawej u góry kliknąć na ikonkę zawartość mapy

zjechać paskiem po prawej na dół i wyłączyć ortofotomapa

przesunąć pasek do góry i zaznaczyć uzbrojenie terenu 

Uzbrojenie terenu pokazuje się na mapie w skali 1/1000,  1/500 i 1/250 ,  po lewej stronie ekranu powiększa się i pomniejsza skalę mapy. 

Przesyłamy kserokopię mapy w skali 1:2000 dotyczącą gruntów z grupy „A”.  

Zał. Nr 3 Mapa do celów informacyjnych w skali 1:2000

 

4. Planowana przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 231 i drogi gminnej w Kopytkowie, km 10 + 491, jako skrzyżowanie 4 – wlotowe 

Istnieje opracowanie, które zostało wykonane w marcu 2014 roku na zamówienie Urzędu Gminy Smętowo Graniczne „Analizy poprawy dostępności transportowej terenów inwestycyjnych w rejonie wsi Kopytkowo w gminie Smętowo Graniczne”. Opracowanie to uzyskało pozytywną opinię Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

 

W Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne został złożony również wstępny projekt przebudowy przedmiotowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 231 i drogi gminnej w Kopytkowie, km 10 + 491, jako skrzyżowanie 4 – wlotowe, bezpośrednio graniczące z działką nr 36/4 (4,9ha).

Wójt Gminy Smętowo Graniczne wystąpił również w dn. 17.02.2015 r. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z pismem w sprawie rozbudowy skrzyżowania zawartego w studium i otrzymał na ten temat pozytywną opinię. 

 

Jako właścicielka działki nr 36/4 (4,9ha), zawarłam umowę z podpisami notarialnie poświadczonymi z firmą Global Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na wzajemne  zobowiązanie użyczenia terenów pod rozbudowę tego skrzyżowania, które umożliwi bezpośrednie skomunikowanie działek nr 51/41 (10ha), oraz 51/42 (16ha), z drogą wojewódzką nr 231. 

 

Jeśli Inwestor wyrazi zainteresowanie zakupem gruntów oraz skomunikowaniem się  z drogą wojewódzką nr 231 w innym miejscu niż zakłada to obecny plan, to może taką inicjatywę kontynuować z Urzędem Gminy i Zarządem Dróg Wojewódzkich.

 

Z informacji, jakie posiadamy, Inwestor mógłby zwrócić się wspólnie z Urzędem Gminy i Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd. do Marszałka Województwa Pomorskiego o dofinansowanie tej inwestycji. 

 

Zał. Nr 4  Analiza poprawy dostępności transportowej – dostępny w formie papierowej.

 

5. Ograniczenia tonażowe dróg w transporcie – bez ograniczeń

Z informacji uzyskanej w Zarządzie Dróg Powiatowych, droga powiatowa nr 2730, do której jako drogi publicznej istnieje komunikacja z działkami z grupy „A”, nr 51/41 (10ha) i 51/42 (16ha), mogą poruszać się pojazdy o tonażu bez ograniczeń, dozwolonym dla samochodów ciężarowych. Po tej drodze poruszają się regularnie samochody ciężarowe do fabryki, przewożące kontenery oraz konstrukcje stalowe.

 

Działka z grupy „B” (4,9ha), ma bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 231, która obsługuje wszystkie samochody ciężarowe zjeżdżające z autostrady do Portu Kopytkowo.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: tel. 509 479 188