Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy

MGS_newsletter prawny

 

Serdecznie zapraszamy na nasz BLOG PRAWNY, gdzie omawiamy następujące tematy:

Podsumowanie Prawne Miesiąca: maj 2017 obejmuje następujące zagadnienia:

PRZEGLĄD NOWELIZACJI

·         Modyfikacja zasad odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawców

Z dniem 1 czerwca 2017 roku zmianie ulegnie art. 647(1) Kodeksu cywilnego, który reguluje zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy w procesie budowlanym.

Nowe brzmienie art. 647(1) kc przewiduje przede wszystkim uproszczenie procedury zgłaszania podwykonawców, doprecyzowanie zasad zgłaszania sprzeciwu inwestora wobec powierzenia części robót podwykonawcy oraz ograniczenie kwotowe odpowiedzialności solidarnej inwestora. Czytaj dalej

·         Prawo zamówień publicznych – wzory ogłoszeń

W dniu 25 maja 2017 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1017 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 21 października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920). Określa wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Czytaj dalej

 

·         Prawo pracy – zmiany w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych

W dniu 1 czerwca br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zmiany dotyczą m.in. ograniczeń okresu wykonywania pracy na rzecz konkretnego pracodawcy użytkownika. Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego lub osobę niebędącą pracownikiem agencji do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. W tych samych granicach czasowych pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego lub tej samej osoby niebędącej pracownikiem agencji. Czytaj dalej

 

·         Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Od 1 czerwca br. w toku postępowania administracyjnego, jeżeli pozwalać będzie na to charakter sprawy, może zostać przeprowadzona, za zgodą stron, mediacja. Celem mediacji będzie wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wypracowanie treści decyzji administracyjnej lub zawarcie ugody. Czytaj dalej

 

·         Ułatwienia dochodzenia wierzytelności

W dniu 12 maja br. opublikowano ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, której wybrane przepisy wchodzą w życie 1 czerwca br. Ustawa ma na celu wzmocnienie uprawnień i gwarancji dla wierzycieli - w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Czytaj dalej

 

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

·         Rekompensata za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów – decyzja z dnia 13 kwietnia 2017 roku Prezesa UOKIK nr RGD 2/2017 Czytaj dalej

·         Zmowa przetargowa na usługi holownicze Czytaj dalej

 

PRAWO ENERGETYCZNE

  • Konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych Czytaj dalej

 Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wymagane oświadczenie dla cudzoziemców

 

 

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

·         Oczywista niedokładność oznaczenia pisma procesowego Czytaj dalej

 

·         Podpis pod pismem procesowym Czytaj dalej

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która została wprowadzona ustawą z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustawy.

Nowelizacja wprowadza obowiązek zawierania przez wnioskodawców we wniosku o wpis lub zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z których wynika, że doszło do nabycia lub objęcia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków, oświadczenia, czy są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Czytaj dalej

 

Z pozdrowieniami,

---

MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk Sp. p.

ul. Szymanowskiego 2, 80-280 Gdańsk