Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego „Business Consultans” Sp. z o.o.

Zyskaj 20 milionów złotych na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

Jeżeli chcecie Państwo wykorzystać dotacje unijne do rozwoju swojej oferty produktowo-usługowej oraz stworzyć z nami najbardziej optymalny model aplikowania, gwarantujący uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Poniżej prezentujemy Państwu najnowszą możliwość pozyskania dotacji przeznaczonej na wdrożenie wyników prac badawczo- rozwojowych.

 

SKĄD?
Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

KIEDY?
Od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. w podziale na następujące etapy:

 • Etap I od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r.
 • Etap II od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r.
 • Etap III od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 • Etap IV od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r.


DLA KOGO?
Skorzystać mogą podmioty będące mikro, małymi oraz średnimi przedsiębiorstwami.

NA CO?
Wsparcie finansowe może zostać przeznaczone na wydatki niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. W efekcie wdrożenia wyników prac B+R, na rynek ma zostać wprowadzony nowy bądź znacząco ulepszony produktu lub usługa.

I. Koszty kwalifikowalne w zakresie wydatków inwestycyjnych:

 1.  koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 2. koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt. 1;
 3. koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;
 4. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.


II. Koszty kwalifikowane w zakresie prac rozwojowych:

 1. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektu;
 2. koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
 3. koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.


III. Koszty kwalifikowalne w zakresie usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

ILE W PULI?

W ramach konkursu przeznaczono 750 mln PLN.

ILE MOŻNA DOSTAĆ?
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln PLN.

Poziom dofinansowania na inwestycje:

 • mikro, małe przedsiębiorstwa – 55%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%.

 
Poziom dofinansowania na prace rozwojowe:

 • maks. 450 tys. PLN,
 • 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.


Poziom dofinansowania na usługi doradcze:

 • maks. 500 tys.PLN,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU