Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Pomorska Wojewódzka Komenda Ochoniczych Hufców Pracy

Trwa rekrutacja do projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku realizuje projekt
pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 • Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu(tzw. Młodzież NEET)

 • Okres realizacji projektu: 01.09.2017   -   31.08.2018

Projekt skierowany jest do 140 osób (84 kobiety i 56 mężczyzn) biernych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia, nie uczących się i nie szkolących w wieku 18-24 lata (tzw. młodzież NEET), o niskich kwalifikacjach, nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, zamieszkujących teren województwa pomorskiego. Wsparcie w ramach projektu adresowane jest przede wszystkim do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi. Zakłada się, że udział w projekcie wezmą osoby niepełnosprawne, spełniające kryteria kwalifikowalności określone we wniosku o dofinansowanie. W województwie pomorskim będzie to minimum 17 osób.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

 • wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,
 • indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • wsparcie psychologiczne,
 • kursy zawodowe wraz z pokryciem kosztów egzaminów oraz niezbędnych badań lekarskich,
 • kursy językowe dla 40% uczestników,
 • zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych dla 50% uczestników,
 • kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs równoważny dla 20% uczestników,
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 40% uczestników,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników,
 • indywidualne pośrednictwo pracy / pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych,
 • staż zawodowy,
 • kreowanie wizerunku – przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy i zakup strojów niezbędnych do zaprezentowania siebie na rozmowie kwalifikacyjnej u potencjalnego pracodawcy.

 

Zajęcia w ramach kursów prawa jazdy, podstawowych kursów komputerowych, kursów ECDL oraz kursów językowych przewidziane zostały dla niepełnej liczby uczestników jako zajęcia fakultatywne, przeznaczone jedynie dla tych osób, którym udział w  danej formie wsparcia będzie niezbędny dla poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Kursy prawa jazdy i kursy językowe zostały zaplanowane dla 40% uczestników projektu, kursy ECDL - dla 20%, natomiast kursy dot. obsługi programów komputerowych – dla 50% uczestników projektu.

 

Wsparcie dodatkowe uczestników:  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne, zapewnienie wyżywienia w trakcie odbywania zajęć,  dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i staż, stypendium w trakcie odbywania kursów zawodowych i staży, koszty niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Beneficjentem projektu jest Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, która realizuje projekt przy współpracy Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy w 6 województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, śląskim, wielkopolskim oraz pomorskim. 

Koordynator wojewódzki projektu:

Marta Rychel

m.rychel@ohp.pl

tel. 58 3017916 wew.44

Zdjęcia