Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Wróć

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU RABATOWEGO „PRACODAWCÓW POMORZA”

I ORGANIZATOR PROGRAMU RABATOWEGO „PRACODAWCÓW POMORZA”

Organizatorem PROGRAMU RABATOWEGO „PRACODAWCÓW POMORZA” jest organizacja pracodawców pod nazwą „PRACODAWCY POMORZA” z siedzibą w Gdańsku (80-219), Aleja Zwycięstwa 24, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS – 0000160084, NIP 957-074-45-58, REGON 190179164, reprezentowana przez:

Dyrektora Zarządzającego – Tomasz Limona

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Prawa związane z Programem Rabatowym „Pracodawców Pomorza” nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.

2. Prawo do korzystania z upustów cenowych, przysługuje wyłącznie członkom należącym do organizacji „Pracodawcy Pomorza” po okazaniu Karty Członkowskiej „Pracodawców Pomorza”.

III KARTA CZŁONKOWSKA „PRACODAWCÓW POMORZA”

1. Karta potwierdza członkostwo w organizacji „Pracodawcy Pomorza”.

2. Członek organizacji „Pracodawcy Pomorza” otrzymuje Kartę Członkowską „Pracodawców Pomorza”. Wzór karty dostępny na stronie: www.pracodawcypomorza.pl/exnt/rabaty/karta

3. Karta umożliwia do skorzystania z rabatów na usługi i produkty Uczestników programu rabatowego dostępne na stronie: www.pracodawcypomorza.pl/exnt/rabaty

4. Karta członkowska nie jest kartą płatniczą ani kredytową.

5. Każdemu członkowi organizacji przysługuje jeden egzemplarz Karty Członkowskiej „Pracodawców Pomorza”.

6. Każdy z członków może posiadać więcej niż jedną kartę członkowską w drodze nabycia w biurze Organizatora. Nabycie Karty Członkowskiej „Pracodawców Pomorza” następuję w siedzibie „Pracodawców Pomorza”, po wcześniejszym pisemnym lub elektronicznym złożeniu zamówienia.

7. Członek organizacji jako posiadacz karty jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty Członkowskiej „Pracodawców Pomorza”.

8. Karta Członkowska „Pracodawców Pomorza” jest ważna w okresie przynależności członka w organizacji „Pracodawcy Pomorza”.

 IV ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU RABATOWEGO „PRACODAWCÓW POMORZA”

1. Wykaz Uczestników programu rabatowego dostępny jest na stronie: www.pracodawcypomorza.pl/exnt/rabaty

2. Członek organizacji „Pracodawców Pomorza” ma prawo do uzyskania rabatu na wszystkie produkty i usługi oferowane przez uczestników programu rabatowego wymienionych na stronie: www.pracodawcypomorza.pl/exnt/rabaty

3. Podmioty chcące uczestniczyć w programie rabatowym „Pracodawców Pomorza” zobowiązani są do podpisania stosownego porozumienia z Organizatorem wskazującego zasady udzielania rabatów i ich wysokość.

4. Uczestnicy programu rabatowego mają prawo do zmiany zasady przyznawania rabatów po wcześniejszych uzgodnieniach z Organizatorem przedstawionych na piśmie jako Aneks do podpisanych wcześniej porozumień.

5. Realizacja rabatu następuje po okazaniu Karty Członkowskiej „Pracodawców Pomorza”, przed dokonaniem transakcji.

6. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku zakupów dokonanych w przeszłości.

7. Rabaty z kilku Kart Członkowskich „Pracodawców Pomorza” nie sumują się.

8. W przypadku zastrzeżeń oraz uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności Karty Członkowskiej „Pracodawców Pomorza” lub zgodności jej wykorzystania z postanowieniami regulaminu, podmiot upoważniony do udzielenia rabatu ma prawo odmówić udzielenia rabatu do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

V UTRATA STATUSU UCZESTNIKA PROGRAMU RABATOWEGO

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu Rabatowego ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu.

2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika.

 VI ZAKOŃCZENIE PROGRAMU RABATOWEGO

1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Rabatowego „Pracodawców Pomorza”.

2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu na stronie internetowej www.pracodawcypomorza.pl/exnt/rabaty

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.pracodawcypomorza.pl/exnt/rabaty

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu i informowania uczestników programu poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej www.pracodawcypomorza.pl/exnt/rabaty lub w jego siedzibie.