fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Program Mentorski OWES (+ zapytanie ofertowe)

 

Program Mentorski jest integralną częścią działań prowadzonych w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota – partnerskiego projektu, który działa na rzecz Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Mentor to osoba, która stanowi istotny element na drodze Twojego rozwoju. Ktoś  kto jest przewodnikiem i wsparciem, a którego Twój rozwój jest priorytetem.


Rekrutacja on-line:

http://dobrarobota.org/wsparcie/program-mentorski/

zgłoszenie:

https://owesdobrarobota.typeform.com/to/g9cD76


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia usług mentora w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY POMORZA, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.1, prowadzone w trybie zasady konkurencyjności
Pracodawcy Pomorza
Aleja Zwycięstwa 24,
80-219 Gdańsk

1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – kody CPV
– 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne.
– 85312320-8 Usługi doradztwa

2) Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
 umieszczenie na stronach internetowych:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.dobrarobota.org

www.pracodawcypomorza.pl

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług mentorów i przeprowadzenie indywidualnego programu mentorskiego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) z obszaru metropolitalnego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
a) prowadzenie indywidualnych spotkań mentoringowych opartych na własnym doświadczeniu biznesowym,
b) pomoc w rozwijani kompetencji sprzedażowych liderów PES i PS
c) pomoc i opieka dla PES i PS w budowaniu relacji i powiązań biznesowych, wzbogacaniu oferty produktów i/lub usług,
d) pomoc dla liderów PS i PES w budowaniu i rozwijaniu kompetencji zarządczych, planowaniu strategicznym, planowaniu pracy zespołu oraz wydobywaniu jego potencjału,
e) pomoc w określaniu obszarów ryzyka działalności PES i PS , określeniu czynników sukcesu przedsiębiorstwa,
f) pokazywanie i przekazywanie dobrych praktyk biznesowych
Ponadto zadaniem mentora będzie
g) Prowadzenie dokumentacji mentora na wzorach dostarczonych przez zamawiającego,
h) uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach grupy mentorów
i) dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem mentoringu
2. Zadania będą realizowane w formie:
a) Indywidualnych spotkań odbywających się w środowisku PS i PES,
b) Spotkań grupowych odbywających się w siedzibie Zamawiającego,
c) Programu stażowego „Intership program” odbywającego się w firmie mentora lub innej/innych, wskazanych przez mentora.
3. W efekcie prowadzonego mentoringu oczekuje się:
– Wzrostu poziomu sprzedaży o 3%
– Wzmocnienie kompetencji biznesowych liderów PS i PRS (zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym, finansami, podejmowanie decyzji, planowanie strategiczne)
– Wykształcenie/wzmocnienie postaw proaktywnych liderów PE i PES (ryzyko, przedsiębiorcze działania, szukanie pomocy zamiast czekania)

Szczegółowa dokumentacja związana z zapytaniem ofertowym dostępna jest w dokumentach do pobrania poniżej

Zapytanie ofertowe – mentor

Załączniki do zapytania ofertowego na mentora