fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Historia, misja, działalność

 

„Pracodawcy Pomorza” to największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego. Funkcjonujemy od 1991 roku w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami). Posiadamy status organizacji reprezentatywnej, przez co mamy bezpośredni wpływ na ustawodawstwo w ramach konsultacji społecznych oraz dostęp do funduszy unijnych dedykowanych organizacjom reprezentatywnym. 

 

Zrzeszamy blisko 1000 przedsiębiorstw o niezwykle szerokim profilu działalności. Wśród naszych członków znajdziecie Państwo mikroprzedsiębiorstwa oraz wielkie koncerny. Nasze firmy to przedstawiciele niemal wszystkich branż, jak również uczelnie wyższe, szkoły oraz                    instytucje kulturalne. Motywujemy do aktywności wszystkie zrzeszone firmy.

Posiadamy także struktury terenowe, a liderzy lokalni działają we wszystkich powiatach województwa pomorskiego. 

Naszą misją jest długofalowy, dynamiczny rozwój gospodarczy  regionu, jak również podmiotów zrzeszonych w naszej organizacji.

W ramach naszej działalności statutowej powołaliśmy sekcje branżowe, których celem jest omawianie bieżącej problematyki poszczególnych branż w ramach autonomicznych spotkań sekcji.

Celem wspólnego działania jest obrona interesów pracodawców, reprezentowanie ich wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji nadzorujących i kontrolujących przedsiębiorstwa.

Dbamy o utrzymanie poprawnych stosunków w relacji pracodawca-pracobiorca, a naszą działalność finansujemy ze składek członkowskich.

 

 

 

Idea ruchu pracodawczego na ziemiach polskich sięga XIX wieku, kiedy to zakładano pierwsze zrzeszenia oraz związki przemysłowców, stanowiących wzmocnienie siły pracodawców jako przeciwwagę do rosnących w siłę pierwszych związków zawodowych pracowników.

Nowoczesny model organizacji pracodawców kształtować się zaczął w Polsce z końcem lat 80tych XX wieku. Zrzeszania się dyrektorów przedsiębiorstw państwowych były pierwszym etapem budowy organizacji stanowiących fundament obecnego modelu związku pracodawców. W 1989 roku dyrektorzy kilkudziesięciu firm w województwie gdańskim podjęli decyzję o powołaniu Gdańskiej Rady Dyrektorów, która była stowarzyszeniem nieformalnym. Stowarzyszenie to było jednym ze współzałożycieli Konfederacji Pracodawców Polskich (obecnie Pracodawcy RP), pierwszej ogólnopolskiej organizacji pracodawców – która dość szybko znalazła akceptację na forum międzynarodowym.

Organizacja nasza powstała formalnie w Gdańsku w 1991 roku pod nazwą Gdański Związek Pracodawców –którego działanie regulowała ustawa o organizacjach pracodawców uchwalona 23 maja 1991 roku.

Organizacja liczyła wówczas 30 członków – dyrektorów i prezesów jednostek gospodarki uspołecznionej, jednostek budżetowych, spółek joint venture, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i firm prywatnych.

Pierwsza dekada działalności organizacji była dość trudna z racji uwarunkowań ekonomiczno-gospodarczych i wynikających z tego niepokojów społecznych wśród załóg szczególnie dużych firm. Kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach musiała dość szybko dostosować się do nowych realiów gospodarczych oraz podejmować czasami trudny dialog ze swoimi pracownikami celem rozwiązywania problemów bieżących i strategicznych.

Dość szybko potencjał Gdańskiego Związku Pracodawców odkryli partnerzy zagraniczni szczególnie z Holandii, Norwegii, Niemiec – którzy rozpoczęli cykl spotkań i szkoleń naszych przedsiębiorców i pracodawców w zakresie działalności organizacji pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem roli mediacji z panterami społecznymi oraz profesjonalnego przygotowania do działań w sytuacjach kryzysowych.

W latach 2000-2005 nastąpił znaczny wzrost ilości członków Związku. W tym okresie powołano przedstawicielstwa GZP we powiatach województwa pomorskiego. Równocześnie do Związku przystąpiły firmy mające swoje siedziby we Francji, Niemczech, Szwecji i Korei Południowej. Jako pierwsza organizacja pracodawców w Polsce otworzyliśmy swoje biuro w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej we Frankfurcie Hahn n/Menem – działające w latach 2007-2010. Nasz przedstawiciel ułatwiał nawiązywanie kontaktów gospodarczych firmom zrzeszonym w Związku z kontrahentami z Republiki Federalnej Niemiec oraz innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

W maju 2010 roku Zgromadzenie Ogólne Gdańskiego Związku Pracodawców wybrało na przewodniczącego dr Zbigniewa Canowieckiego oraz podjęło decyzję o zmianie nazwy na „Pracodawcy Pomorza”.

Zmiana nazwy pociągnęła za sobą także intensywną działalność skupiającą się na jeszcze większym wzmocnieniu organizacji oraz aktywizacji działań służących gospodarce regionu i kraju.

Od roku 2005 organizacja nasza aktywnie pozyskuje środki unijne realizując jako lider lub partner wiele projektów służących rozwojowi dialogu społecznego oraz przedsiębiorczości w regionie. O rosnącej sile i roli naszej organizacji świadczy również dynamika pozyskiwania nowych członków. W roku 1991 liczyła 30 członków natomiast w roku 2017 możemy poszczycić się liczbą blisko 1000 członków zatrudniających ponad 45 tysięcy pracowników.

Aby usprawnić funkcjonowanie organizacji powołane zostały sekcje branżowe oraz umocnione zostały powiatowe oddziały terenowe, gdzie przedsiębiorcy o wspólnych zainteresowaniach mogli wspierać się w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, wymieniać informacje o napotykanych problemach, wnioskować do władz publicznych o zmianę przepisów utrudniających rozwój firm.

Dokonano także powołania pełnomocników i doradców wspierających Zarząd „Pracodawców Pomorza” w działalności merytorycznej oraz podejmujących inicjatywy służące przedsiębiorcom zrzeszonym w organizacji.

Niewątpliwym wyzwaniem ostatnich dwóch dekad była zmiana siedziby „Pracodawców Pomorza”. W maju 2011 roku podjęto decyzję o rozpoczęciu remontu budynku przy Al. Zwycięstwa 24 – który otrzymaliśmy w ramach dzierżawy od Miasta Gdańska. Zniszczony, zdewastowany zabytkowy budynek z początku XX wieku siłami firm zrzeszonych i współpracujących z „Pracodawcami Pomorza” zrewitalizowaliśmy w ciągu 8 miesięcy. Obecna siedziba „Pracodawców Pomorza” przy Alei Zwycięstwa 24 jest dumą naszej organizacji oraz pokazuje siłę zrzeszonych w niej firm, dla których najtrudniejsze wyzwania są możliwe do zrealizowania własnymi siłami.

„Pracodawcy Pomorza” z racji swoich uprawnień ustawowych oraz wypełniając zapisy statutowe są partnerem w dialogu społecznym z organizacjami związków zawodowych oraz administracją rządową i samorządową. Mamy wpływ na kreowanie prawa oraz strategicznych dokumentów polityk regionalnych i krajowych. Nasi członkowie zasiadają m.in.: w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, w Wojewódzkiej i Powiatowych Radach Zatrudnienia, w Komitetach Monitorujących i Sterujących Programami Operacyjnymi oraz biorą aktywny udział w większości wydarzeń gospodarczych w kraju i regionie.

Za swoją aktywną działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na Pomorzu otrzymaliśmy wyróżnienie od Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska. Za działalność społeczną liczni nasi członkowie zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżami Zasługi.

Zapraszamy do współpracy, gdyż zintegrowani, silni wiedzą i doświadczeniem możemy wiele zrobić dla regionu, w którym żyjemy i działamy.