fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Kodeks Odpowiedzialności Obywatelskiej Pracodawców

UCHWAŁA

RADY PRACODAWCÓW POMORZA

z dnia 24 października 2022roku.

 

W poczuciu odpowiedzialni pracodawców i przedsiębiorców za wzmocnienie roli środowiska gospodarczego i jego liderów w tworzeniu stabilnych warunków rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, Rada Pracodawców Pomorza uchwala co następuje:

§1

Zaleca się pracodawcom i przedsiębiorcom, a w szczególności Właścicielom, prezesom i menedżerom firm członkowskich do wykorzystania w codziennej swojej działalności Kodeksu Odpowiedzialności Obywatelskiej Pracodawcy, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Rada Pracodawców Pomorza przyjmuje następujące uzasadnienie dotyczące konieczności przyjęcia Kodeksu o którym jest mowa w paragrafie 1 :

Świat zmienia się na naszych oczach. Dzisiejsza rzeczywistość przynosi wiele, niespotykanych dotąd zagrożeń i powodów do niepokoju. Na skutek agresji rosyjskiej w Ukrainie, bezpośrednio za naszą wschodnią granicą toczy się od 24.02.2022 r. wojna, największa w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej. Gospodarki krajów europejskich przechodzą gwałtowne turbulencje. Powstają nowe sojusze a te, które były gwarantem pokoju i porządku, przechodzą okres próby. Zmienia się układ sił politycznych i gospodarczych na świecie. Równocześnie od 2020 r.  stawiamy opór pandemii, która pochłonęła już miliony ofiar na całym świecie i zmieniła nasze podejście do wielu aspektów życia i wartości.  Niepewność i nieprzewidywalność obecnych czasów przekłada się bezpośrednio na szybko rosnące ceny surowców, energii i paliw, które nakręcają  spiralę inflacji.

W Polsce narasta zagrożenie recesji. Szaleje inflacja, najwyższa od 24 lat. Wzrost cen nadal trwa i ma negatywny wpływ na konsumentów i przedsiębiorstwa. W tej sytuacji ani rząd, ani NBP nie prowadzi skutecznej walki z inflacją. Jednocześnie znacznie szybciej od inflacji konsumenckiej (CPI) rośnie inflacja cen producentów (PPI). Koszty działalności firm rosną w tempie inflacji PPI, czyli 25 proc., a przychody zwiększają się w tempie CPI, a więc znacznie mniejszym (17%). Perspektywa dalszego wzrostu inflacji jest niepokojąca, głównie ze względu na  podwyżki cen energii elektrycznej, ciepła i gazu. Dramatycznie rosną ceny kredytów. Wzrost cen walut w ostatnim okresie przekłada się na spadek wartości złotówki. Ceny usług i produktów rosną do granicy opłacalności prowadzenia wielu biznesów i granicy poziomu godnego życia obywateli, a to wszystko odbywa się  przy narastającej pauperyzacji społeczeństwa. Ryzyko wzrostu bezrobocia staje się coraz bardziej realne.  Brak stabilnej polityki ustawodawczej, chaos prawny i podatkowy w dramatyczny sposób potęguje niepewność i problemy związane ze strategiami rozwoju przedsiębiorstw. Wizerunek Polski za granicą jako kraju, w którym łamana jest praworządność, wpłynął na najniższy od lat poziom inwestycji w naszym kraju. Rośnie dług publiczny, który będzie obciążeniem dla następnych pokoleń. I co najtrudniejsze – ludzie przyzwyczaili się do akceptowania afer, oszustw i kłamstw jako normy życia publicznego.

To wszystko wpływa na sytuację polityczno-gospodarczą oraz na nastroje społeczne w naszym kraju. Ludzie żyją w atmosferze strachu, chaosu i poczucia niepewności, co do własnej przyszłości. Obecnie Członkowie zrzeszeni w PP potwierdzają o narastającym poczuciu niepokoju obawiając się o swoich pracowników, ich rodziny, swoje firmy i przedsięwzięcia.  Dodatkowo, pracownicy są sfrustrowani, często wrogo do siebie nastawieni. Jako obywatele często tracą  poczucie wspólnoty, są zagubieni i  coraz częściej prezentują bierną postawę, gdyż nie mają poczucia wpływu na otaczającą ich rzeczywistość.

§3

Rada Pracodawców Pomorza wyraża podziękowanie zespołowi, który przygotował projekt Kodeksu Odpowiedzialności Obywatelskiej Pracodawcy wraz z uzasadnieniem zawartym w niniejszej uchwale.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent Pracodawców Pomorza


Treść kodeksu prezentujemy poniżej.       

Kodeks Odpowiedzialności Obywatelskiej Pracodawców

Preambuła

Jako społeczeństwo potrzebujemy odpowiedzialnego i zaangażowanego biznesu. Potrzebujemy jego solidarności, wsparcia, uważności, empatii – nieobojętności! Potrzebujemy tego jako społeczeństwo. I potrzebuje tego polska demokracja.” – prof. Cezary Obracht – Prondzyński.

 

Organizacja „Pracodawcy Pomorza” jako największy, regionalny związek pracodawców w naszym kraju skupiający blisko 1000 firm współtworzy pomorskie środowisko gospodarze. Dlatego też „Pracodawcy Pomorza” mają obowiązek być częścią społeczeństwa obywatelskiego, biorąc na siebie współodpowiedzialność za jego kształtowanie, dbając tym samym o praworządność i demokrację w Polsce. Pracodawcy, jako że są filarem polskiej gospodarki mają prawo i obowiązek reagowania na każde zmiany polityczne, gospodarcze i wszystkie inne mające realny wpływ na funkcjonowanie państwa, dobrobyt społeczeństwa i prowadzenie biznesu.

 

Niniejszy Kodeks, stworzony został w celu zapewnienia jasnych i transparentnych zasad jakimi chcemy się kierować przy reprezentowaniu naszego środowiska gospodarczego. Normy i zasady tu ujęte mają na celu pomóc nam podejmować decyzje dotyczące naszego zaangażowania w życie polityczno-gospodarcze w naszym kraju, w imię demokracji, wolności i solidarności.

Podmioty gospodarcze zrzeszone w Pracodawcach Pomorza reprezentowane są przez osoby o różnych zapatrywaniach politycznych i światopoglądach. Dlatego też stanowimy przestrzeń do otwartej dyskusji, debat i platformy wymiany opinii – pozostając organizacją apolityczną.

Pracodawcy Pomorza rozumieją obywatelskość biznesu jako aktywną postawę i działania na rzecz dobra wspólnego obywateli. To postawa charakteryzująca się odwagą w kontekście reagowania, zajmowania stanowiska w obliczu narastających problemów. To postawa krytyczna wobec niesprawiedliwości i nieprawidłowości. To działania niosące rozwiązania. To postawa pełna empatii w kontekście rozumienia zasad gospodarczych, społecznych i politycznych. To etyczna i odpowiedzialna postawa na rzecz pracowników, ich rodzin, społeczeństwa, środowiska naturalnego oraz przyszłych pokoleń.

Obywatelskością natomiast, na pewno nie jest tylko przyglądanie się bieżącym wydarzeniom z pozycji obserwatora. Obywatelskością nie jest uciekanie od odpowiedzialności. Obywatelskością nie jest brak odwagi w kontekście reagowania na nieprawidłowości w obszarach gospodarki, polityki, prawa i w ogóle życia społecznego. Podsumowując, obywatelskością nie jest bierność a reagowanie i zajmowanie stanowiska w obliczu problemów. Mamy świadomość, że kto „śpi w demokracji, ten budzi się w dyktaturze”.

Nasze zasady:

My Pracodawcy Pomorza, wyrażamy wolę i gotowość do aktywnego działania i społecznego zaangażowania.

W naszej działalności i postępowaniu będziemy kierować się następującymi zasadami, tworząc i promując:

·        skuteczne metody dla zachowania równowagi życia publicznego,

·        idee efektywności gospodarczej jako wyniku sprawiedliwości społecznej,

·        zasady obywatelskości biznesu,

·        większą odpowiedzialność i wpływ biznesu na życie społeczne,

·        oddolne inicjatywy biznesu dla osiągnięcia wyznaczonych celów, 

·        zwiększenie odpowiedzialności etycznej i społecznej biznesu,

·        oddziaływanie na biznes w imię zrównoważonego rozwoju,

·        zajmowanie stanowiska – bez względu na środowisko polityczne będące u władzy,

·        nowe wartości dla przedsiębiorstw,

·        bycie „aktywnym społecznie obywatelem”,

·        wzmacnianie roli i zaufania do biznesu jako filaru życia gospodarczo – społecznego,

·        budowanie wspólnoty jako narzędzia zwiększającego siły oddziaływania na administrację publiczną i jej organy,

·        zasady społeczeństwa obywatelskiego,

·        wymianę poglądów z poszanowaniem stron,

·        skuteczne formy i kierunki rozwoju pomorskich przedsiębiorstw.

 

Aktywność naszej organizacji:  

Realizując nasze zasady będziemy:

·        korzystać z prawa do ochrony wolności w osiąganiu celów statutowych, jeżeli to prawo nie narusza praw i godności człowieka,

·        apelować do władz administracji państwowej i samorządowej,

·        zajmować stanowiska w kwestiach istotnych dla rozwoju gospodarczego kraju, 

·        korzystać z prawa do krytyki tych co łamią zasady, którymi się kierujemy,

·        wspierać osoby wywodzące się ze środowiska gospodarczego, które zabiegają o mandat w strukturach władzy samorządowej czy państwowej pod warunkiem przestrzegania zasad opisanych w niniejszym dokumencie,

·        przewodzić współczesnej idei obywatelskości biznesu,

·        poszukiwać sprzymierzeńców dla dobra wspólnego,

·        konsekwentnie przestrzegać i rozwijać nasze zasady obywatelskiego postepowania.

 

Aktywność podmiotów zrzeszonych w Pracodawcach Pomorza :

Oczekujemy i zachęcamy naszych członków do aktywnego działania na rzecz obywatelskiego społeczeństwa lokalnego poprzez:

·        tworzenie środowiska pracy wolnego od dyskryminacji,

·        budowanie dialogu w relacjach z pracownikami, społeczeństwem w zgodzie z poszanowaniem środowiska naturalnego,

·        pełną odpowiedzialność za przestrzeganie prawa w miejscu pracy,

·        propagowanie dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu,

·        wnoszenie nowych pomysłów umożliwiających realizację misji związku pracodawców,

·        dbanie o poszanowanie różnorodności i czerpania  z niej wartości dodanej,

·        korzystanie z poparcia „Pracodawców Pomorza” w aktywizacji politycznej i społecznej na rzecz realizacji założeń programowych środowiska gospodarczego,

·        korzystania z kanałów komunikacji „Pracodawców Pomorza” w zakresie promowania i upowszechniania aktywnych postaw obywatelskich.

 

Jednocześnie :

-nie akceptujemy i nie tolerujemy naruszania zasad niniejszego kodeksu w swoich działaniach  poprzez:

·        wykorzystywanie poparcia organizacji dla realizacji własnych interesów politycznych w sposób niezgodny z niniejszym Kodeksem.

·        przekraczania granicy prawa oraz braku poszanowania godności i równego traktowania.

·        zachęcamy związki pracodawców do współpracy i łączenia sił w kreowaniu aktywności obywatelskiej wśród naszych członków.