fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Oferta dla Członków

GŁÓWNE OBSZARY AKTYWNOŚCI „PRACODAWCÓW POMORZA”

 

 • Kojarzenie ofert biznesowych firm – pomoc w kontaktach biznesowych, analiza i pomoc w pozyskaniu finansowania nowych projektów dla firm, wprowadzenie firm na nowe rynki międzynarodowe, prezentacja ofert członków, upowszechnianie formuły wymiany informacji biznesowych pomiędzy członkami, dostęp do informacji i ofert gospodarczych;
 • Monitorowanie legislacji – dostarczamy informacje o planowanych i wprowadzanych zmianach prawa w Polsce i Unii Europejskiej. Oferujemy stały monitoring prac Rządu i Sejmu, m.in. poprzez dostęp do Centrum Monitoringu Legislacji – instytucji monitorującej proces tworzenia aktów prawnych;
 • Udział w konsultacjach społecznych – jesteśmy ustawowym partnerem przy konsultacjach aktów prawnych na poziomie krajowym oraz regionalnym. Mamy wpływ na kreowanie regionalnych polityk rozwojowych oraz możemy występować jako eksperci w działalności organów ustawodawczych np. udział w pracach sejmowych komisji;
 • Dialog Społeczny – działalność na rzecz dialogu społecznego w zakresie ogólnopolskim, regionalnym oraz bezpośrednio w przedsiębiorstwach. Nasi przedstawiciele działają pośrednio lub bezpośrednio w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku. Posiadamy doświadczenie w  prowadzeniu negocjacji i mediacji z partnerami społecznymi w imieniu naszych Członków. Współpracujemy ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami pracodawców;
 • Konsultacje dla firm – stałe dyżury w siedzibie organizacji firm doradczych o różnych profilach: doradztwo prawne, doradztwo ekonomiczno-podatkowe, doradztwo w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej, doradztwo marketingowe (w tym związane z eksportem), doradztwo w zakresie internacjonalizacji działalności itp.;
 • Dostęp do specjalistycznych informacji – zapewniamy dostęp do najnowszych rozwiązań biznesowych – podczas zamkniętych seminariów wybitni ekonomiści i przedsiębiorcy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Umożliwiamy Członkom zapoznanie się z nowymi przepisami i ich urzędowymi interpretacjami;
 • Reprezentowanie przedsiębiorców – w pracach organów ustawodawczych, wspieraniu interesów członków przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz w instytucjach takich jak np: ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, Urzędy i Izby Skarbowe, Urzędy Miast i Gmin, Izba Handlowa, Urzędy Celne, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Transportu Drogowego;
 • Kojarzenie biznesu i nauki – podejmujemy działania na rzecz wzmocnienia współpracy pomiędzy biznesem a nauką (szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, instytuty badawcze itp.) poprzez budowanie trwałych kanałów komunikacji, organizację wydarzeń (konferencji/seminariów itp.), czy realizację wspólnych projektów;
 • Odpowiedzialny biznes – podejmujemy działalność na rzecz kreowania odpowiedzialnych zachowań biznesowych, w tym szczególnie w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Uczestniczymy w projektach związanych z realizacją celów CSR w ujęciu regionalnym oraz krajowym;
 • Działalność informacyjna – członkom organizacji przekazujemy systematycznie informacje biznesowe oraz gospodarcze, dajemy możliwość autoprezentacji ofert członków organizacji;
 • Usługi konferencyjne – pomagamy w organizacji konferencji, seminariów, spotkań biznesowych, zapewniając dostęp do sal konferencyjnych o pojemności od 10 do 60 osób wraz z pełnym wyposażeniem;
 • Jesteśmy otwarci na inicjatywy naszych członków – staramy się motywować nasze firmy do różnych form aktywności biznesowej i poza biznesowej. Nie ma dla nas tematów błahych i spraw mniejszej lub większej wagi. Chcemy służyć naszym członkom i pomagać im w rozwoju własnej działalności także dla dobra regionu i kraju.