fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Statut organizacji

Wyciąg ze Statutu organizacji  „Pracodawcy Pomorza”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Organizacja pracodawców o nazwie PRACODAWCY POMORZA, zwana dalej Organizacją, jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze swojego działania.
 2. Organizacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. 1991, Nr 55, poz. 235 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. 1989, Nr 35, poz. 195 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Organizacja działa również w oparciu o ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską konwencje międzynarodowe dotyczące pracodawców i pracobiorców jako partnerów społecznych.
 4. Organizacja używa w języku angielskim nazwy „POMERANIAN EMPLOYERS”.

 § 2

 1. Siedzibą Organizacji jest miasto Gdańsk.
 2. Organizacja może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, w którym prowadzi działalność.

§ 3

 1. Organizacja posiada osobowość prawną.
 2. Organizacja może tworzyć nie posiadające osobowości prawnej terenowe jednostki organizacyjne zwane oddziałami, na zasadach określonych w niniejszym statucie.
 3. Organizacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, związków, stowarzyszeń oraz federacji.
 4. Organizacja może tworzyć również formy działalności wspomagające jej działalność statutową takie jak sekcje, klastry, fora, platformy, fundacje lub inne niewymienione.

§ 4

 1. Organizacja używa pieczątki ośmiokątnej z gryfem pomorskim w postaci logotypu organizacji pośrodku i napisem w otoku „PRACODAWCY POMORZA” oraz pieczątki podłużnej z nazwą i adresem Organizacji.
 2. Organizacja może przyznawać odznakę członkowską oraz inne odznaki honorowe i okolicznościowe wg wzoru przyjętego w drodze uchwały przez Radę Organizacji.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA ORGANIZACJI

§ 5

Podstawowym celem i zadaniem Organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec przedstawicieli administracji państwowej w tym instytucji nadzorczych i kontrolnych, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych, innych organizacji w tym pozarządowych i samorządu gospodarczego oraz na arenie międzynarodowej.

 

 1. Do zadań Organizacji należą w szczególności:
 2. reprezentowanie społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych pracodawców wobec organów władzy publicznej;
 3. jednoczenie pracodawców i organizacji pracodawców wokół działań zmierzających do rozwoju gospodarczego kraju oraz realizacji wspólnych interesów pracodawców;
 4. podejmowanie działań na rzecz rozwoju rynku gospodarczego Polski, a w szczególności Województwa Pomorskiego;
 5. podejmowanie działań zwiększających przedsiębiorczość, kreatywność i innowacyjność członków Organizacji;
 6. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki i działalności gospodarczej, w tym zatrudnienia pracowników, oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w opracowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie;
 7. podejmowanie działań na rzecz współpracy ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami zawodowymi pracowników, szczególnie w celu wspierania harmonijnego rozwoju gospodarki, stosunków pracy oraz kształtowania i utrzymywania pokoju społecznego;
 8. upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu;
 9. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w biznesie, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej;
 10. propagowanie idei współpracy gospodarczej oraz integracji zrzeszonych pracodawców;
 11. współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców oraz organizacjami biznesu w kraju i zagranicą;
 12. podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji polubownego rozwiązywania sporów;
 13. tworzenie i wzmacnianie więzi kooperacyjnych między członkami Organizacji oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą;
 14. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu promocję, wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Organizacji i jej członków;
 15. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Organizacji;
 16. współpraca z mediami, ośrodkami naukowymi publicznymi i niepublicznymi, jednostkami upowszechniania kultury i sztuki, organizacjami pozarządowymi, biznesowymi, osobami fizycznymi oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w kraju i za granicą w zakresie wspierania celów i zadań Organizacji.

§ 6

Organizacja realizuje swoje zadania poprzez:

 1. prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką i stosunkami pracy;
 2. występowanie do organów władzy publicznej i organów sądowych w sprawach dotyczących zrzeszonych członków oraz praw i interesów pracodawców;
 3. delegowanie przedstawicieli Organizacji do prac w organach doradczych władzy publicznej oraz w organizacjach i instytucjach opiniodawczo-doradczych, w których na podstawie odrębnych przepisów mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;
 4. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw w zakresie objętym zadaniami organizacji pracodawców;
 5. udział w rokowaniach, w szczególności w celu zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień, oraz rozwiązywania sporów zbiorowych;
 6. nawiązywanie współpracy, wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców lub pracodawców;
 7. popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technicznej oraz wiedzy w zakresie stosunków pracy, a także popieranie wydawnictw i publikacji dotyczących tych zagadnień;
 8. budowanie sieci i partnerstw międzysektorowych na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego
 9. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;
 10. organizowanie zespołów doradczych i eksperckich do wykonywania zadań statutowych Organizacji;
 11. współpracę ze szkołami wyższymi, szkołami zawodowymi i innymi instytucjami edukacyjnymi w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
 12. promocję Organizacji oraz jej członków w publikacjach wydawanych przez Organizację;
 13. prowadzenie działalności gospodarczej, z przeznaczeniem dochodów na realizację celów statutowych Organizacji;
 14. wydawanie rekomendacji, opinii oraz certyfikatów i medali;
 15. przyznawanie nagród gospodarczych i innych promujących m.in. inicjatywy pro- gospodarcze;
 16. świadczenie na rzecz członków Organizacji pomocy w różnych formach i zakresie, w tym organizacyjnej i doradczo-konsultacyjnej;
 17. tworzenie centrów arbitrażu i mediacji.

 

Rozdział III

CZŁONKOSTWO

§ 7

 1. Członkostwo w Organizacji jest dobrowolne.
 2. Członkowie Organizacji dzielą się na Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Organizacji mogą być pracodawcy lub inne zrzeszenia pracodawców lub przedsiębiorców, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na formę prowadzonej działalności, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
 4. Podmioty ubiegające się o członkostwo zwyczajne w Organizacji składają Zarządowi deklarację członkowską oraz dokument potwierdzający status prawny pracodawcy. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i statucie, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 9 pkt. 2.
 5. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na zasadach indywidualnie ustalonych przez Zarząd.
 6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna zasłużona dla organizacji. Członkostwo honorowe przyznane na wniosek Zarządu lub Rady nie wiąże się z opłatami składek członkowskich.
 7. Członkostwo zwyczajne, wspierające lub honorowe Zarząd Organizacji przyznaje w drodze uchwały.
 8. W przypadku odmowy przyznania członkostwa zwyczajnego, kandydat na członka Organizacji może złożyć odwołanie od uchwały Zarządu Organizacji do Rady Organizacji. Uchwała Rady Organizacji w tym zakresie jest ostateczna.

§ 8

 1. Członkostwo zwyczajne w Organizacji ustaje w przypadku:
 2. wystąpienia członka z Organizacji;
 3. utraty statusu pracodawcy;
 4. wykluczenia przez Zarząd Organizacji;
 5. rozwiązania Organizacji.
 6. Wystąpienie z Organizacji następuje na wniosek członka Organizacji złożony Zarządowi Organizacji z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca. W przypadku wystąpienia z Organizacji Członka wspierającego  ustanie członkostwa następuje z momentem złożenia rezygnacji.

§ 9

 1. Wykluczenie z grona członków Organizacji może nastąpić w przypadku, gdy członek:
 2. prowadzi działalność w sposób godzący w cele Organizacji;
 3. prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki w stosunkach z pracownikami, członkami Organizacji i innymi podmiotami;
 4. uchyla się od wypełniania obowiązków członkowskich, w tym od opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż dwanaście miesięcy.
 5. Członek, który został wykluczony z przyczyn, o których mowa w pkt. 1 nie może ubiegać się ponownie o przyjęcie do Organizacji przed upływem 12 (dwunastu) miesięcy, liczonych od dnia wykluczenia z Organizacji.

§ 10

 1. Członek może zostać zawieszony w prawach członkowskich w przypadku zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Członek zawieszony w prawach członkowskich nie może wykonywać uprawnień określonych w § 12 pkt. 1 Statutu, a także sprawować funkcji w organach statutowych Organizacji.
 3. Członek zawieszony nie jest zobowiązany do opłacania składek członkowskich.

§ 11

 1. Uchwały o wykluczeniu i zawieszeniu w prawach członkowskich podejmuje Zarząd. Uchwała Zarządu wymaga uzasadnienia.
 2. Od uchwały Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Rady Organizacji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu o wypowiedzeniu członkostwa wraz z uzasadnieniem. W przypadku braku odwołania, uchwała Zarządu wywołuje skutki prawne z chwilą upływu terminu do wniesienia odwołania.
 3. Odwołanie podlega rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Organizacji. Uchwała Rady Organizacji jest prawomocna z dniem jej podjęcia. Uchwała Rady podtrzymująca decyzję Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

do pobrania pełny tekst Statutu

STATUT PRACODAWCÓW POMORZA