fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Biuro Regionalne Miasta Gdańsk oraz „Pracodawców Pomorza” we Lwowie

Lwów

Biuro Regionalne

we Lwowie

Miasta Gdańska oraz „Pracodawców Pomorza”


Zapraszamy do współpracy

Kontakty Biura Pracodawców Pomorza we Lwowie

Fedkowicza 10, 79-000 Lwów

Koordynator Biura – Maryna Ponomarenko

tel. kom. na Ukrainie + ‎38 095 351 1778

tel. stacjonarny online dla kontaktu z Polski +48 16 733 61 66

viber sms +48 607 620 204

email: lviv@pracodawcypomorza.pl

www.pracodawcypomorza.pl/ukraina


Biuro już otwarte! / Офіс вже відкритий!


27 marca był dla „Pracodawców Pomorza” szczególnie ważna datą w temacie zacieśnienia współpracy na rzecz promocji Gdańska i Pomorza pośród mieszkańców Ukrainy, w tym potencjalnych pracowników, którzy rozważają osiedlenie się w Polsce i podjęcie stabilnego zatrudnienia, jak również studentów i turystów zainteresowanych ofertą naszego dynamicznie rozwijającego się regionu.

 Tego dnia otwarte zostało biuro regionalne miasta Gdańska i „Pracodawców Pomorza” we Lwowie, będące łączoną inicjatywą publiczno-prywatną Gdańskiego Urzędu Pracy, „Pracodawców Pomorza” i Grupy Progres. Biuro, oferując szczegółowe informacje na temat potencjału rynku pracy, oferty edukacyjnej i ogólnego standardu życia w naszym regionie, jest kolejnym spoiwem wiążącym relacje partnerskie Gdańska i Lwowa, a przy tym pierwszą tego charakteru inicjatywą promocyjną polskiego miasta za wschodnią granicą, dążąca do polepszenia wymiany informacji na temat krajów sąsiedzkich. 

Dzięki placówce Miasta we Lwowie pomorscy pracodawcy będą mieli większe możliwości pozyskania informacji,  nawiązania i podtrzymania kontaktów gospodarczych. Ukraina jest miejscem gdzie warto obecnie inwestować ze względu na duże wsparcie inwestycji zagranicznych przez władze Ukrainy. Funkcjonowanie Biura Regionalnego może pozytywnie wpłynąć na wzajemną wymianę w wielu obszarach, a także kształtować dobre sąsiedzkie relacje między obywatelami Ukrainy a Gdańszczanami. 


27 березня стала знаменною датою для „Роботодавців Помор’я”, а також реклами Гданьска і всього Помор’я не тільки серед жителів України, а й також серед потенціальних працівників, котрі розглядають переїзд до Польщі і стабільне працевлаштування, для студентів і туристів, які зацікавлені пропозицією нашого динамічно розиваючого регіону.

Цього визначного дня було відкрито регіональне бюро міста Ґданська та «Роботодавців Помор’я» у Львові, яке буде державно-приватний поєднанням Центру Занятості у Ґданську, Роботодавців Помор’я та Групи Прогрес. У цьому бюро можна буде отримати безкоштовну інформацію щодо ринку праці, пропозиції навчання, а також загального стандарту життя у нашому регіоні. Це своєріднний повязуючим елемент співпраці між Гданськом та Львовом. Одночасно перша і унікальна ініціатива рекламування польського міста за східнього кордону, яка впливатиме на покращення перебігу інформації обох сусідніх країн. 

Дякуючи офісу Міста у Львові поморські підприємники будуть мати більші можливості отримання інформації, навязання і підтримування господарських відносин. Україна являється таким місцем, куди варто привертати увагу інвесторів з погляду на велику підтримку місцевої влади у співпраці з закордоними інвесторами.

Ми сподіваємося, що функціонування Регіонального Бюро позитивно вплине на взаємний обмін досвідом у багатьох сферах діяльності, а також відтворить добрі сусідські відносини між жителями України та Гданщчанами.


Zakres działalności Biura / Головні завдання діяльності Регіонального Бюро:


 1. Informowanie o warunkach życia i pracy w Gdańsku, na obszarze Metropolitalnym, w woj. pomorskim  w szczególności o warunkach podejmowania pracy, poprzez aktywne zachęcanie obywateli Ukrainy do podejmowania pracy przy wsparciu pomorskich pracodawców: a) informowanie o wolnych miejscach pracy w pomorskich firmach, b) udzielanie informacji o prawach i obowiązkach pracowników i pracodawców w Polsce;
 2. Promowanie szkolnictwa wyższego we współpracy z trójmiejskimi i lwowskimi uczelniami wyższymi, poprzez informowanie o ofercie uczelni;
 3. Promowanie i wspomaganie wszelkich działań zmierzających do rozwoju szeroko pojętej turystyki Gdańska i regionu pomorskiego oraz Lwowa i Ukrainy poprzez ukazanie walorów krajobrazowych, wypoczynkowych, folklorystyczno-kulturowych, gospodarczych, turystyki biznesowej i innych gałęzi turystyki, a także rozpowszechnianie wiedzy o historii ziemi pomorskiej i ukraińskiej;
 4. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z przedstawicielami instytucji w priorytetowych dla regionu pomorskiego obszarach działalności;
 5. Organizowanie konferencji- spotkań, giełd pracy a także wydarzeń cyklicznych dotyczących szeroko rozumianej promocji miasta Gdańska i Lwowa oraz rynku pracy z udziałem podmiotów polskich i ukraińskich;
 6. Współpracę z polskimi i ukraińskimi organizacjami biznesowymi i stowarzyszeniami pracodawców;
 7. Pomoc w nawiązaniu kontaktu z władzami lokalnymi, potencjalnymi partnerami biznesowymi z Ukrainy i Polski;
 8. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze społecznym, gospodarczym, kulturalnym i turystycznym;
 9. Współpraca w ramach Gdańskiego Modelu Integracji imigrantów.

 1. Надання інформації про умови життя та працю в Гданську, Метрополії, Поморського воєводства, про особливості та умови працевлаштування, за допомогою активного заохочування гроадян України до праці при підтримці поморських роботодавців: a) Надання інформації про вільні місця праці поморських фірмах, b) Надання інформації про права та обов*язки працівників та роботодавців у Польщі;
 2. Реклама вищьої освіти разом у співпраці труміських та львівських вищих навчальних закладах, за допомогою надання інформації про навчання;
 3. Реклама та підтримка усіх ініціатив які спричиняють загальний розвиток туризму між містами Гданськом та Львовом, а також України вцілому. За допомогою набуття ландшафтних, відочинкових, фолькльорно-туристичних, економічних, бізнес-туристичних та інших галузей туризму, а також розповсюдження науки про історію поморської та української земель;
 4. Навязання та підтримка контактів з представниками інституцій в приоритетних сферах діяльності для поморського регіону;
 5. Організовання конференції -зустрічей, ярмарок вакансій та циклічних подій, які відносяться до реклами міст Гданська та Львова а також ринку праці за участі українських та польських організацій;
 6. Співпраця з польськими та українськми бізнес-організаціями та товариствами роботодавців;
 7. Допомога у нав*язуванню контактів з місцевою владою, потенційними бізнес-партнерами з України та Польщі;
 8. Ініціатива спільних діянь суспільного, економічного, культурального, та туристичного характеру;
 9. Співпраця в рамках Гданського Моделю Інтеграції Імігрантів.

Tło ekonomiczno-społeczne / Економічний та соціальний підгрунтя


W ostatnich dwóch latach bardzo wyraźnie zaznaczyła się luka na rynku pracy powstała w wyniku niżu demograficznego osób w wieku studenckim (19-24 lata) i produkcyjnym (18-59/64 lata) oraz emigracji ekonomicznej Polaków do krajów Zachodniej Europy (ok. 2 mln osób).

Stopa bezrobocia w Gdańsku na koniec 2016 r. wyniosła 3,6%, natomiast co drugi pracodawca deklarował potrzeby kadrowe. Powstałą lukę zaczęli wypełniać cudzoziemcy, szczególnie obywatele Ukrainy, którzy wykonując swoją pracę w budownictwie, transporcie, przetwórstwie przemysłowym, handlu, gastronomi, usługach i in., dają pracodawcom możliwość uzupełnienia niedoborów kadrowych w tych tak ważnych dla gospodarki Miasta i Regionu branżach.

Obywatele Ukrainy zazwyczaj podejmują pracę w zawodach, w których istnieje niedobór pracowników lub których nie chcą się podjąć Polacy, głównie z terenu Trójmiasta i najbliższych okolic. Tylko na podstawie statystyk gdańskiego urzędu pracy widać wyraźnie jak bardzo brakuje pracowników na lokalnym rynku pracy skoro pracodawcy zgłosili w 2016 r. zamiar zatrudnienia ponad 30 tys. obcokrajowców (głównie obywateli Ukrainy – 95%), natomiast w całym województwie pomorskim ponad 60 tys. obcokrajowców. Z prognoz demograficznych wynika, że podobna sytuacja na rynku pracy utrzyma się przez wiele lat (do 2035 r.) nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Dodatkowo, w kraju, jak wynika z prognozy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, liczba osób w wieku produkcyjnym w latach 2015 – 2020 może się zmniejszyć o ok. 1,5 mln osób w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.

Cudzoziemcy (głównie obywatele Ukrainy) przyjeżdżają do Polski do wielu miast tj. Warszawa, Grójec, Płońsk, Wrocław, Piaseczno, Nowy Sącz, Poznań, Kraków, Zielona Góra, Łódź, Pruszków, Szczecin. Szczególną aktywność wykazuje Wrocław – ponad 70 tys. oświadczeń pracodawców o zamiarze zatrudnienia obywatela Ukrainy (Warszawa, Poznań, Kraków po ok. 40 tys.). Po decyzji Rady Europy o zamiarze zniesienia wiz dla obywateli Ukrainy (od 2018 r.) do krajowej konkurencji zabiegającej o pracowników z Ukrainy dołączą również kraje europejskie np. Niemcy czy Francja. Państwa te już przygotowują dla Ukraińców programy mające ich zachęcić do podjęcia pracy i osiedlenia się w tych krajach, tj. bezpłatne studia, programy mieszkaniowe, kursy językowe itp.

W tym kontekście zamiar utworzenia we Lwowie Biura Regionalnego Miasta Gdańska nabiera zupełnie nowego wymiaru. W dzisiejszym świecie wygrywa ten kto jest bardziej odważny, kto szybciej podejmuje decyzje, kto ma wyobraźnię. Planując otwarcie Biura we Lwowie chcemy wyjść naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu obywateli Ukrainy pracą w Polsce i zachęcić ich do wybrania Gdańska. Niezależnie od promocji gdańskich firm i możliwości zatrudnienia w Gdańsku, działalność Biura we Lwowie mogłaby się koncentrować również na szeroko pojętej promocji Miasta Gdańska jako miejsca przyjaznego i otwartego dla wszystkich zamieszkujących i pracujących w nim obywateli, bez względu na to skąd przybywają.


За останні два роки набагато виразно видно зріст браку рук до праці через демографічний ниж молодих осіб  (у віці від19 до 24 роки) та продуктивних (у віці від 18 до 59/64 років) а також економічної еміграції Громадян Польщі до країн Західньої Європи (близько. 2 млн осіб).

Стопа безробіття у Гданську під кінець 2016 року сягає 3,6%, натомість кожен другий роботодавець задекларував потреби працівників у кадрах. Недостачу робочих місць почали заповнювати іноземці, особливо громадяни України, котрі виконують роботу на будівництві, в транспорті, промислова переробка, торгівлі, гастрономії, послугах та інше., дають роботодавцям можливість  заповнювати недобір робочих рук в найважливіших сферах для економіки Міста та Регіону.

Громадяни України зазвичай знаходять собі роботу там, де існує недобір працівників з Польщі або обирають ту роботу, напрацювати, насамперед це у Труймісті та околицях. Тільки на підставі статистик гданського центру занятості виразно видно що бракує дуже багато людей до праці на локальному ринку тому що роботодавці оголосили в 2016 році наміри затруднити понад 30 тис. Іноземців (головну групу становлять громадяни України – це 95%), натомість у цілому поморському воєводстві понад 60 тис. іноземців. Від демографічного прогнозування виникає, що подібна ситуація на ринку праці буде триватися ще декілька років (до 2035 р.) не тільки у Польщі, але й загалом у Європі. Додатково, в країні, як виникає з прогнозів Фонду суспільних Страхувань, кількість осіб в продуктивному віці зменшиться в роках 2015 – 2020 до около 1,5 млн осіб з погляду на зниження пенсійного віку.

Іноземці (восновному це громадяни України) приїжають до Польщі до багатьох міст це Варшава, Гроец, Плонск, Вроцлав, Пясечно, Новий Сонч, Познань, Краків, Зелена Гура, Лодзь, Прушкув, Щецин. Особлива активність спостерігається у місті Вроцлав – понад 70 тис. Виданих дозвілів на роботу для громадян України (Варшава, Познань, Краків налічує близько 40 тис.). Після ухвалення рішення Ради Європи про намір відмови віз для громадян України (від 2018 року) зростає також інтерес та конкуренція інших європецських країн, таких як Німечина чи Франція, які б теж залюбки працевлаштовували громадян України. Ці країни також роблять підготовку до програм, які мали б заохочувати українців до праці та переїзду на місце проживання у цих країнах, наприклад, програми безкоштовного навчання, мовні курси, та інше.

Під впливом усіх цих змін наміри відкрити регіональне Бюро міста Гданська обирає зовсім інший вигляд. В наші дні виграє той, хто більш хоробрий, їто не боїться швидких рішень , їто має уявлення. Плануючи відкриття Бюро у Львові їочемо вийти на зустріч громадянам України, які виявляють велику зацікавленість у праці в Польщі та заохотити їх обрати саме Гданськ. Незалежно від реклами гданських фірм та можливості працевлаштування у Гданьску, діяльність Бюро у Львові може сконцентруватися також на рекламі міста Гданська, у широкому розумінні цього значення, як місця дружнього та відкритого для всії громадян, які в нбому живуть, працюють та навчаються, без погляду на те, звідки вони приїжають.