fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

„Pracodawcy Pomorza” zapraszają

bar

bar

„Pracodawcy Pomorza” są najstarszą, największą i najbardziej reprezentatywną

organizacją pracodawców działającą na Pomorzu od 1991 roku 

bar

„Pracodawcy Pomorza” koncentrując się na konsolidacji środowiska pracodawców i przedsiębiorców prowadzą w oparciu o statut organizacji działalność merytoryczną w ramach sekcji branżowych i oddziałów powiatowych.

Działalność „Pracodawców Pomorza” skupia się w kilkunastu głównych obszarach  określonych w programie organizacji. Dzięki zaangażowaniu członków „PP” w działalność sekcji branżowych mamy możliwość znaczącego oddziaływania na zagadnienia interesujące firmy z punktu widzenia poszczególnych branż.

Obecnie wzmacniana jest sieć oddziałów powiatowych. Podczas spotkań przedsiębiorców w oddziałach omawiana jest problematyka dotycząca danego powiatu, przez co organizacja jest bardziej otwarta na zagadnienia dotyczące społeczności lokalnych.

„Pracodawcy Pomorza” organizują debaty tematyczne, konferencje, seminaria oraz spotkania z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. Współpracujemy z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi przedsiębiorstwa (np. Urzędy Skarbowe, Inspektoraty Nadzoru Budowlanego, ZUS, NFZ itp.).

Występujemy w obronie interesów grupowych lub branżowych. Nie uchylamy się od interwencji w indywidualnych przypadkach naszych członków. Podejmujemy szereg trudnych tematów w mediach (TV, Radio, Prasa), z którymi współpracujemy na co dzień.

Prowadzimy działalność tematyczną poprzez naszych społecznych pełnomocników, doradców i rzeczoznawców. Zależy nam, aby każdy członek „Pracodawców Pomorza” miał okazję działania oraz możliwość przedstawienia swoich propozycji.

Organizujemy szereg imprez promujących przedsiębiorczość i przedsiębiorców, jak np. doroczne spotkanie członków organizacji „Gala Evening Pracodawców Pomorza”, podczas której wręczamy statuetki „Pracodawca Roku” lub Letnia Gala Biznesu, gdzie nagradzamy polityków i samorządowców za wspieranie działań naszego środowiska. Dla najbardziej dynamicznych firm Pomorza przyznajemy statuetki „Złoty Oxer”. Udzielamy również rekomendacji naszym członkom ubiegającym się o nagrody regionalne lub krajowe typu „Gryf Gospodarczy” czy „Fair Play”. Proponujemy również udział w imprezach integracyjnych typu doroczne spotkanie w Szymbarku, zawody wędkarskie, turniej golfowy lub tenisowy.

Jesteśmy ustawowo umocowanym partnerem dla Ministerstw, Komisji Sejmowych, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Instytucji Rynku Pracy oraz innych organów, których działalność z mocy ustawy wymaga konsultacji reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Zaznaczamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa składka członkowska zaliczana jest w poczet kosztów uzyskania przychodu do wysokości 0,15% funduszu płac z roku ubiegłego.

Dom Pracodawcy w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 24 jest obiektem udostępnianym dla wszystkich naszych członków na organizację spotkań, w tym zakładowych (np. wręczanie odznaczeń państwowych) oraz debaty tematyczne przygotowywane z inicjatywy poszczególnych branż lub firm.

bar

konferencyjna_Fotor_Fotor_Collage

bar

  

bar

Nasze główne obszary działalności:

 

  • Kojarzenie ofert biznesowych firm – pomoc w kontaktach biznesowych, analiza i pomoc w pozyskaniu finansowania nowych projektów dla firm, wprowadzenie firm na nowe rynki międzynarodowe, prezentacja ofert członków, upowszechnianie formuły wymiany informacji biznesowych pomiędzy członkami, dostęp do informacji i ofert gospodarczych;
  • Monitorowanie legislacji – Dostarczamy informacje o planowanych i wprowadzanych zmianach prawa w Polsce i Unii Europejskiej. Oferujemy stały monitoring prac Rządu i Sejmu, m.in. poprzez dostęp do Centrum Monitoringu Legislacji – instytucji monitorującej proces tworzenia aktów prawnych;
  • Dialog Społeczny – działalność na rzecz dialogu społecznego w zakresie ogólnopolskim, regionalnym oraz bezpośrednio w przedsiębiorstwach, udział w pracach Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, udział w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku, prowadzenie negocjacji i mediacji z partnerami społecznymi w imieniu naszych Członków, współpraca ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami pracodawców;
  • Konsultacje dla firm – stałe dyżury w siedzibie organizacji firm doradczych o różnych profilach: doradztwo prawne, doradztwo ekonomiczno-podatkowe, doradztwo w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej, doradztwo marketingowe (w tym związane z eksportem), doradztwo w zakresie internacjonalizacji działalności itp.;
  • Dostęp do specjalistycznych informacji – zapewniamy dostęp do najnowszych rozwiązań biznesowych – podczas zamkniętych seminariów wybitni ekonomiści i przedsiębiorcy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Umożliwiamy Członkom zapoznanie się z nowymi przepisami i ich urzędowymi interpretacjami;
  • Kojarzenie biznesu i nauki – podejmujemy działania na rzecz wzmocnienia współpracy pomiędzy biznesem a nauką (szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, instytuty badawcze itp.) poprzez budowanie trwałych kanałów komunikacji, organizację wydarzeń (konferencji/seminariów itp.), czy realizację wspólnych projektów;
  • Odpowiedzialny biznes – podejmujemy działalność na rzecz kreowania odpowiedzialnych zachowań biznesowych, w tym szczególnie w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, uczestniczymy w projektach związanych z realizacją celów CSR w ujęciu regionalnym oraz krajowym;
  • Działalność informacyjna – członkom organizacji przekazujemy systematycznie informacje biznesowe oraz gospodarcze, dajemy możliwość autoprezentacji ofert członków organizacji;
  • Usługi konferencyjne – Pomagamy w organizacji konferencji, seminariów, spotkań biznesowych, zapewniając dostęp do sal konferencyjnych o pojemności od 10 do 60 osób wraz z pełnym wyposażeniem;
  • Reprezentowanie przedsiębiorców – w pracach organów ustawodawczych, wspieraniu interesów członków przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz w instytucjach takich jak np: ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, Urzędy i Izby Skarbowe, Urzędy Miast i Gmin, Izba Handlowa, Urzędy Celne, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Transportu Drogowego;

bar

 

Zapraszamy do działania wspólnie z nami – Przedsiębiorcami Pomorza

 

Poniżej do pobrania:

Deklaracja Członkostwa

Wysokość składek Członkowskich