fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Walka o LOTOS i szkolnictwo zawodowe

 

Jako że obecnie Radzie przewodniczy strona przedsiębiorców, czyli personalnie Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza, program uwzględniał przede wszystkim interes gospodarczy województwa. Zaczynać się miał od przyjęcia stanowiska Rady dotyczącego perspektywy przejęcia Grupy LOTOS przez PKN ORLEN.

 

Od lewej: Jolanta Szydłowska – Konfederacja LEWIATAN, wojewoda Dariusz Drelich, przewodniczący WRDS Zbigniew Canowiecki, wiceprzewodnicząca sejmiku pomorskiego Hanna Zych-Cisoń, sekretarz WRDS Włodzimierz Szordykowski

 

  • Wobec dużego zainteresowania społecznego, w tym wielu pomorskich środowisk i organizacji, uznajemy za konieczne i uzasadnione pozyskanie niezbędnych informacji umożliwiających dokonanie oceny efektów proponowanych zamierzeń. Nieznane są bowiem gospodarcze cele strategiczne, którym służyć ma dokonanie połączenia dwóch grup kapitałowych działających w branży petrochemicznej. Nie zostały przedstawione oczekiwane efekty i koszty działań koncentrujących dwa największe polskie koncerny paliwowe, w tym koszty społeczne, dotyczące m.in. zatrudnienia – brzmiało uzasadnienie w projekcie stanowiska WRDS.

Dokument nie został jednak przyjęty. W ostatniej chwili do przewodniczącego WRDS wpłynęło pismo od prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka z zaproszeniem na spotkanie pod koniec czerwca w Gdańsku, które być może wiele wyjaśni.

Następnie Rada zapoznała się z informacją na temat równości w prawach kobiet i mężczyzn w woj. pomorskim. Przekazały je: Jolanta Szydłowska – członek WRDS i Katarzyna Żmudzińska – wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Prócz przypomnienia ogólnie znanych danych, zwróciły uwagę na dwa zjawiska – że sytuacja w woj. pomorskim i tak jest lepsza niż przeciętna krajowa, oraz że różnice w wynagrodzeniach obu płci są najmniejsze na stanowiskach najniższych a największe w kadrze zarządzającej. To wyjątkowo krzywdzące, ponieważ wiadomo skądinąd, że aby kobieta objęła kierownicze stanowisko w jakiejkolwiek branży, musi udowodnić, że jest sporo lepsza niż jej męscy konkurenci.

Nastroje na sali wyraźnie się ożywiły, kiedy przyszło do omawiania kolejnego tematu, było to  doskonalenie przygotowania metodycznego nauczycieli przedmiotów zawodowych  (teoretycznych i praktycznych), oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Jest to kwestia bardzo interesująca przedsiębiorców, ponieważ rynek pracy bardzo się skurczył, wykwalifikowany pracownik jest na wagę złota, więc aby mieć kadrę pracowniczą, trzeba ja sobie wyszkolić. Wielka reforma szkolnictwa zawodowego, rozpoczęta przez rząd, potyka się przede wszystkim o brak w szkołach nauczycieli zawodu (przekazujących wiedzę teoretyczną i praktyczną). Ponieważ absolwenci uczelni technicznych do szkolnictwa się nie garną, udział pracodawców w procesie przygotowania kadr pracowniczych stał się konieczny.

  • Rada …”za cenne uważa wprowadzenie nowej formy doskonalenia w postaci obowiązkowych szkoleń branżowych, które od września 2019 roku będą realizowane w obowiązkowym wymiarze 40 godzin w przedsiębiorstwach związanych z nauczanym zawodem przez uczestnika szkolenia . Rada za pilne uznaje jednak doprecyzowanie ram organizacyjno-prawnych oraz finansowych, które umożliwią realizację tych szkoleń w sposób planowy i systematyczny” – precyzuje swe stanowisko PRDS.

Krótko mówiąc, chodzi o zapewnienie dodatkowego wynagrodzenia dla tych reprezentantów przedsiębiorstw, którzy w szkoleniu nowych kadr zgodziliby się uczestniczyć.

Rada dostrzega tez potrzebę wprowadzenia zachęt dla pracodawców, którzy by chcieli niektórych swych pracowników oddelegować na te szkolenia oraz zapewnić odpowiedni standard warunków w zakładach pracy, gdzie szkolenia uczniów mogłyby się odbywać.

Warunków realizacji ww. zamierzeń nie da się załatwić na poziomie województwa, zatem: „Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego uznaje za konieczne podjęcie rozmów na poziomie państwa w sprawie zapewnienia finansowania regionalnego systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego uwzględniającego sieć szkół referencyjnych oraz sieć doradców metodycznych kształcenia zawodowego.

WRDS apeluje też o szybkie załatwienie powyższych postulatów, aby dyrektorzy szkól zdołali wprowadzić te nowości w życie od początku roku szkolnego.

 

tekst: Anna Kłos