fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie szybszego i bezpieczniejszego mechanizmu ulg w nadmiernym podatku u źródła tzw. dyrektywa FASTER

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie szybszego i bezpieczniejszego mechanizmu ulg w nadmiernym podatku u źródła tzw. dyrektywa FASTER
Główne zmiany/przepisy:

1. Ustanowienie wspólnego cyfrowego certyfikatu rezydencji podatkowej + wspólna sprawozdawczość:

– wspólny cyfrowy certyfikat rezydencji podatkowej (o jednolitej treści i jednolitym formacie), który byłby wydawany/weryfikowany w formie cyfrowej przez wszystkie państwa członkowskie;

– wspólny standard sprawozdawczości w celu zwiększenia przejrzystości, ponieważ każdy pośrednik finansowy w całym łańcuchu finansowym przekazywałby określony zestaw informacji do państwa członkowskiego źródła. Towarzyszyłyby temu ustandaryzowane procedury należytej staranności, zasady odpowiedzialności i wspólne formularze zwrotu, które składano by w imieniu klientów/podatników w sposób zautomatyzowany.

2. Wdrożenie procedur w zakresie ulg w podatku u źródła:

– system ulg lub szybkiego zwrotu w określonych ramach czasowych. Umożliwia stosowanie obniżonych stawek zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisami krajowymi bezpośrednio w chwili płatności lub spełnienie wymogów, by państwa członkowskie stosujące system zwrotów zapewniały obsługę zwrotu w określonych ramach czasowych – jest to tzw. system szybkiego zwrotu;

– ustanowienie instytucji CFI – Certyfikowany Pośrednik Finansowy. W obu przypadkach tj. system ulg u źródła oraz system szybkiego zwrotu, odpowiednimi podmiotami w procedurach byłyby CFI działające w imieniu swoich inwestorów.

Dodatkowo, w związku z otrzymanym pismem z MF dot. ww. konsultacji, uprzejma prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy celowe i zasadne jest zastąpienie – w zakresie dywidend lub odsetek wypłacanych z tytułu akcji lub obligacji, będących przedmiotem publicznego obrotu – obecnego modelu poboru podatku u źródła modelem Relief at source system (RSS) lub Quick refund system (QRS), zaproponowanymi w projekcie dyrektywy FASTER? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy preferowanym modelem byłoby RSS czy QRS?
2. Czy odsetki wypłacane z tytułu obligacji w obrocie publicznym powinny być objęte RSS lub QRS?
3. Czy celowe i zasadne jest wprowadzenie jednolitego (standaryzowanego) certyfikatu rezydencji (eTRC) na terenie UE?
4. Czy zaproponowana w projekcie dyrektywy zawartość eTRC, który ma być stosowany także do innych celów niż dyrektywa FASTER, jest wystarczająca?
5. Czy duże instytucje – w rozumieniu art. 3 ust. 10 projektu dyrektywy i centralne depozyty papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 4, które świadczą usługi podmiotu pobierającego podatek u źródła – powinny być zobowiązane do rejestracji jako certyfikowani pośrednicy finansowi (CFI)?
6. Czy zasadne jest stworzenie narodowych rejestrów certyfikowanych pośredników finansowych czy lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie jednego, europejskiego rejestru CFI?
7. Czy CFI, składający wniosek o zastosowanie RSS lub QRS, będzie w stanie przeprowadzić weryfikację, o której mowa w art. 11 ust. 2 projektu dyrektywy? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy przeprowadzenie takiej weryfikacji będzie możliwe przed dniem dokonania wypłaty – w przypadku RSS lub w terminie 25 dni od dnia wypłaty – w przypadku QRS?

Dokumenty w języku polskim tutaj:
Dyrektywa Rady w sprawie szybszego i bezpieczniejszego mechanizmu ulg w nadmiernym podatku u źródła
Załączniki do wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie szybszego i bezpieczniejszego mechanizmu ulg w nadmiernym podatku u źródła
Streszczenie sprawozdania z oceny skutków

Termin zgłoszenia uwag: 23 sierpnia 2023
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Anna Słomińska-Wernik

Zobacz projekt »