fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zapytanie ofertowe – Broker Klastra

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w trybie zasady konkurencyjności

 

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Zamawiający:

Pracodawcy Pomorza

Aleja Zwycięstwa 24,

80-219 Gdańsk

NIP 9570744558

 

Osoba do kontaktów:

Tomasz Limon -Dyrektor Zarządzający

t.limon@pracodawcypomorza.pl  

tel.  (58) 340 08 91

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Nazwa i kod CPV: 79420000-4 Usługi związane z zarządzaniem

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług brokera Pomorskiego Klastra Ekonomii Społecznej,  którego zadaniem będzie podejmowanie działań na rzecz wdrażania produktów i usług Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)  na rynek w tym w szczególności:

 

 • współpraca na rzecz promocji towarów i usług PES z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami, organizacjami, oraz mediami o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim;
 • prowadzenie szeroko pojętej promocji produktów, usług PES korzystających ze wsparcia OWES;
 • koordynowanie współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi zainteresowanymi zakupem produktów i usług od PES
 • prowadzenie bazy produktów i usług PES działających na obszarze funkcjonowania OWES;
 • gromadzenie i rozpowszechnianie ofert marketingowych PES;
 • wspieranie PES w realizacji działań zmierzających do prowadzenia wspólnych działań promocyjnych oraz marketingowych;
 • organizacja i udział w  eventach  promujących produkty PES, np. targi, kiermasze itp
 • promocja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w przedsiębiorstwach na rzecz ekonomii społecznej  ,
 • wypracowywanie strategii działań Klastra na rzecz wdrażania produktów i usług PES na rynek

 

Wymagania formalne- obligatoryjne:

 • doświadczenie w pracy w obszarze PR/ marketingu/CSR– minimum 2 lata
 • dyspozycyjność oraz możliwość podjęcia pracy w wymiarze 50 h w m-cu

 

 Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymienionych wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym naborze.

 

Wymagania merytoryczne :

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość zagadnień związanych z Ekonomią Społeczną oraz Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu
 • dorobek zawodowy związany z  zakresem prac objętych przedmiotem zamówienia

 

 

Wykluczeniu podlegają osoby, które w momencie podpisania umowy zlecenia nie złożą oświadczenia o nieprzekraczaniu ilości czasu pracy w ramach NSRO, tj. 276 godz./m-ąc.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

Warunkiem udziału w postepowaniu jest  spełnienie  wszystkich  nw. wymagań :

 • Złożenie oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Beneficjentem projektu;
 • Złożenie oświadczenia o dyspozycyjności oraz możliwości podjęcia pracy w wymiarze 50 h w m-cu
 • Podanie ceny brutto za 1 m-c pracy;
 • Złożenie dokumentów potwierdzających   spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych( cv, dyplom ukończenia uczelni, świadectwa pracy, umowy zlecenia, rachunki , protokoły odbioru usług, dyplomy ukończenia szkoleń, studiów, rekomendacje i inne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.

 

Wykluczenie  z  udziału  w  postępowaniu  ofertowym:  

Z postepowania wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

 

Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty.

 

 1. Lista dokumentów niezbędnych do złożenia oferty cenowej
 • Formularz oferty cenowej stanowiący zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu.
 • Oświadczenie o możliwości świadczenia usług w wymiarze 50 h miesięcznie
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów merytorycznych wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Kryteria wyboru:

Kryterium  I „cena brutto”:

Zamawiający przydzieli każdej ocenianej ofercie spełniającej kryteria formalne odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru:

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

C = (C min/C x) x 60 punktów

Gdzie:

C – liczba punktów za kryterium „cena brutto”

C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

C x – cena oferty ocenionej

 II Kryterium „doświadczenie wykonawcy”

Zamawiający przydzieli każdej ocenianej ofercie spełniającej kryteria formalne odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru:

Wykonawca, który wykaże się  największą liczbą lat doświadczeń związanych  z przedmiotem zamówienia otrzyma 40 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

D= N x 40 punktów

Gdzie:

D – liczba punktów za kryterium „doświadczenie wykonawcy”

N -liczna lat doświadczeń zawodowych

Ocena łączna

O= C+D

Gdzie:

O- Łączna ilość punktów za Ofertę

C -łączna ilość punków za  kryterium Cenę

D- łączna ilość punków za kryterium doświadczenie wykonawcy

 

 1. Opis sposobu wyboru oferty:

 

 1. Opis sposobu wyboru oferty:
 • Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym zgodnym z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 • Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądań od Wykonawcy wyjaśnień
  treści złożonych ofert.
 • Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
 • Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów wymaganych do złożenia wraz z ofertą.

 

 1. Warunki i termin składania ofert:
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
 • Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do pobrania na stronie pracodawcypomorza.pl), na adres: t.limon@pracodawcypomorza.pl do dnia 30.08. 2016, do godz. 12.00 (decyduje data wpływu).
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Niekompletna oferta zostanie odrzucona.

 

W przypadku złożenia ofert na kwoty wyższe niż przewidziane środki projektowe niniejsze zapytanie ofertowe zostanie unieważnione.

 

W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności, możliwe jest zwiększenie wartości tego zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 -kryteria wyboru

Załącznik nr 3 -oferta- broker

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 – owiadczenie o dyspozycyjności 50 h