fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Program „Studiuj dla Kariery”

 

„Pracodawcy Pomorza” uczestniczą w projekcie „Studiuj dla Kariery”
realizowanym wraz z Wyższą Szkołą Prawa i Dyplomacji w Gdyni

 

Projekt SDK powstał w odpowiedzi na konkurs nr 2/POKL/4.1.1/2009 ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 lutego 2009r. (ogłoszenie o konkursie i dokumentacja konkursowa dostępne na:

Stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WSMSGiP złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Studiuj dla kariery! – Kompleksowy Program Rozwoju Szkoly Wyższej Prawa i Dyplomacji  w Gdyni”, który uzyskał 86 punktów i uplasował się na 32 miejscu listy rankingowej, tym samym kwalifikując się do uzyskania wsparcia.

TŁO MERYTORYCZNE

Szczegółowy Opis Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe wskazuje na potrzebę zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, bliskiej współpracy instytucji szkolnictwa wyższego i jednostek sektora badawczo – rozwojowego z sektorem gospodarki, a w szczególności przemysłu wysokich technologii, otwartości i współpracy międzynarodowej środowisk akademickich, a także mobilności studentów i kadry akademickiej. (Szczegółowy opis dostępny na: www.efs.gov.pl) Realizacja celów wskazanych w SzOP jest możliwa za pomocą takich instrumentów jak plany rozwojowe uczelni.

Opracowany przez MNiSW plan działania na 2009r. dla Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka przewiduje m.in. ogłoszenie konkursów dotyczących przygotowania, otwierania i realizacji nowych kierunków studiów, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywania programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, przy czym działania te powiązane zostaną z innymi działaniami ukierunkowanymi na studentów. (Plan działania dostępny na: www.pr.radom.pl)

Program rozwojowy SWPiD na lata 2007-2014, przyjęty przez Senat Uczelni, zakłada intensyfikację działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia z uwzględnieniem wymagań wynikających ze standardów krajowych, europejskich i światowych oraz stałe wzbogacanie oferty edukacyjnej stosownie do potrzeb społeczno-gospodarczych, prowadzonych we współpracy z przedsiębiorcami regionu i organizacjami przedsiębiorców. Działania zaplanowane do realizacji w ramach Projektu SDK wkomponowują się zarówno w założenia planu rozwojowego uczelni, jak i założenia konkursowe.

Dla realizacji powyższych założeń został stworzony portal internetowy, na którym przedstawione zostały cele projektu oraz realizacja działań w ramach projektu.

Zapraszamy serdecznie na portal „STUDIUJ DLA KARIERY”