fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego w Leźnie

W dniu 30 września br. w Pałacu w Leźnie odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Inicjatorem spotkania był Zarząd „Pracodawców Pomorza” w Żukowie. Spotkanie dotyczyło Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

SAM_4234

Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza” Zbigniew Canowiecki powitał zebranych. Przypomniał, iż „Pracodawcy Pomorza” już od 2011r. postulowali różne sprawy związane z PKM. W sierpniu 2011r. organizacja wystąpiła z oficjalnym pismem do Marszałka w sprawie linii 234. W listopadzie 2011r. aktywnie zaczęła działać Rada Osiedlowa Kokoszek, która wystąpiła o dodatkowy przystanek po zachodniej stronie obwodnicy. W lutym 2012 Rada ponowiła swój postulat. W maju 2012 odbyło się kluczowe spotkanie w siedzibie „Pracodawców Pomorza”, na które zaproszono Prezesa PKM i Członka Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszarda Świlskiego. Zdefiniowano wspólne postulaty:

  1. Rewitalizacja istniejącej linii kolejowej nr 234 i włączenie jej do PKM.
  2. Wybudowanie przystanku PKM Karczemki.
  3. Uwzględnienie w planach rozwojowych budowy przystanku PKM w Kokoszkach.

SAM_4241

Oddział „Pracodawców Pomorza” w Żukowie postanowił powrócić do tematu. Słowo wstępne powierzono niezależnemu ośrodkowi naukowemu, aby spojrzeć na ten problem obiektywnie. Zwrócono się do Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Prof. Brunona Synaka, który został powołany przez naukowców ze wszystkich trójmiejskich uczelni. Celem instytutu jest wspieranie inicjatyw oraz organizacja działań mających na celu przyczynianie się do rozwoju społeczno-ekonomicznego Pomorza oraz prowadzenie badań w tym zakresie.

Prezes Instytutu Robert Bęben przedstawił społeczno-ekonomiczne aspekty rozbudowy PKM (budowa przystanku Kokoszki). Korzyści społeczne wynikające z budowy linii 234 to: równomierny rozwój społ.-gosp. Pomorza, poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy Kokoszki oraz pozostałych obszarów położonych wzdłuż tej linii kolejowej, zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży i dzieci podróżujących do szkół, lepsza komunikacja dla osób starszych i niepełnosprawnych, zwiększenie dostępności do dóbr kultury dla mieszkańców (kina, teatry, muzea), zwiększenia atrakcyjności obszaru Kaszub. Modernizacja linii – korzyści ekonomiczne: dopływ nowych pasażerów, wykorzystanie istniejącej infrastruktury torowej, istniejących analiz i doświadczeń, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów wzdłuż linii 234, a tym samym uzyskanie większej ilości miejsc pracy. Prezes R. Bęben zaproponował utworzenie grupy kontaktowej (10-12 os.) – przedstawicieli Marszałka, lokalnej społeczności, przedstawiciela „Pracodawców Pomorza”, przedstawicieli gmin, PKM, pozostałych interesariuszy. Grupa odbyłaby 6-10 spotkań w celu uzgodnienia założeń możliwych do zrealizowania.

SAM_4250

Marszałek Mieczysław Struk zgodził się z uwagami dot. linii 234. Jest jednak kilka innych linii kolejowych o większym znaczeniu dla naszego regionu np. dwutorowa linia z Bydgoszczy przez Kościerzynę do Gdynia. Jest to fundamentalna inwestycja. W regionalnym systemie transportowym jest wiele innych ważnych zagadnień (linia kolejowa z Lęborka-do Łeby, ze Słupska do Ustki). Były dokonywane wnikliwe analizy sensowności linii. W budżecie województwa z tytułu dopłaty do ruchu pasażerskiego wynoszą rocznie ok. 85 mln zł. Nie ma ani jednej linii w regionalnym transporcie kolejowym, która byłaby rentowna. Dla regionu ma wielkie znaczenie utrzymanie korytarza transportowego dla rozwoju terenów wzdłuż korytarza. Mogą być czynnikiem stymulującym rozwój. W Polsce nie ma takiego drugiego regionu, który zdecydowałby się wybudować linię kolejową zupełnie nową od zera, jaką jest PKM. Budowa PKM pobudziła do aktywności szereg osób.

SAM_4261

O wyborze konkretnej linii decydują inne aspekty, nie tylko społeczne ale i ekonomiczne. Linia musi się amortyzować. Sama inwestycja pochłania ogromne środki finansowe. Musimy ustawiać inaczej priorytety, co nie zamyka dyskusji nad tworzenie nowych korytarzy kolejowych. Powinny być prowadzone dalsze analizy. Marszałek przedstawił również najważniejsze inwestycje kolejowe, które będą realizowane w najbliższym czasie.

Następnie Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Krzysztof Rudziński przedstawił największy projekt infrastrukturalny województwa pomorskiego realizowany w latach 2012-2015. Budowa PKM pokrywa się z tym, co latach 60. projektowano. Budowa linii jest niezwykle droga ale dopiero ona otwiera dalsze możliwości. PKM jest zarządcą linii kolejowej, nie jest natomiast przewoźnikiem. Inwestowanie w linie kolejowe ma sens, gdy samorządy przyjmą na siebie obsługę węzłów integracyjnych (parkingi, dojazdy). Przystanek PKM w Kokoszkach – zaprojektowany jest rozjazd i wpisany do systemu (9JTH).

SAM_4276

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA

PKM


Wiceprezydent Gdańska Andrzej Bojanowski
stwierdził, iż obserwujemy odradzania się dzielnicy Kokoszek. Jest to atrakcyjnej miejsce do prowadzenia aktywności produkcyjnej. Wymaga to uruchomienia wszelkich połączeń. Projekt może mieć dużo większe znaczenie z punktu widzenia towarowego.

SAM_4277

Prezes Zarządu Zbigniew Canowiecki podziękował wszystkim za przybycie. Poinformował, iż przystąpimy do formowania zespołu kontaktowego. Pracodawcy „nie odpuszczą tematu”. Obszar metropolitalny wymaga szczególnej troski rozwojowej.