fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

XXXII Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Nie bójmy się Metropolii

Rada Dialogu Społecznego jest płaszczyzną współpracy między administracja rządową, samorządową i stroną społeczną reprezentowaną przez reprezentatywne organizacje pracodawców i związki zawodowe. Każda z tych stron kolejno jej przewodniczy. Aktualnie Radą kieruje strona pracodawców, a stery są w rękach Zbigniewa Canowieckiego – prezydenta organizacji PRACODAWCY POMORZA, reprezentanta Konfederacji Lewiatan. Podczas posiedzenia plenarnego w dniu 28. marca 2019 zapoznano się z aktualnym stanem spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot oraz możliwościami podjęcia prac legislacyjnych w Sejmie RP związanych z przyjęciem ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Ponadto WRDS zapoznał się z informacją Pomorskiego Kuratora Oświaty o aktualnym stanie w placówkach oświatowych województwa pomorskiego.

 

Od lewej: Jan Zarębski – reprezentant Pracodawców RP, wojewoda Dariusz Drelich, prezydent Pracodawców Pomorza / reprezentant Konfederacji Lewiatan Zbigniew Canowiecki, wiceprzewodnicząca sejmiku pomorskiego Hanna Zych-Cisoń /fot. Anna Kłos

 

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Zbigniew Canowiecki, powitawszy zgromadzonych w tym Prezydent Miasta Gdańska Panią Aleksandrę Dulkiewicz będącą jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot i przewodniczącego Śląsko – Zagłębiowskiej Metropolii przypomniał w skrócie historię kształtowania się pomorskiej metropolii i główne osiągnięcia Stowarzyszenia OM GGS, w tym uruchomienia w ostatnich dniach systemu MEVO – roweru metropolitalnego cieszącego się od początku ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Jednak póki metropolia w województwie pomorskim nie uzyska ustawowego statusu Związku Metropolitalnego nie będzie mogła otrzymywać 5% z podatku PIT rocznie na swą działalność statutową,  czyli dodatkowo ok. 175 mln zł. rocznie.

Po co tworzyć metropolię?

Prof. Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Iwona Sagan przedstawiła korzyści z istnienia i straty z nieistnienia metropolii. Zaczęła od stwierdzenia, że jak widać, w oparciu o światowe przykłady, tworzenie się metropolii to fakt społeczno-gospodarczy, naturalny etap rozwoju dużych miast, którego nie da się powstrzymać, więc zamiast z nim walczyć, należy wyciągnąć z tego procesu korzyści. Przekroczyć podziały administracyjne na rzecz współpracy ponad nimi. Jako przykład podała Pomorską Kolej Metropolitalną, która w sposób korzystny zmieniła rzeczywistość gospodarczo-społeczną terenu, a której powstanie byłoby niemożliwe bez współpracy samorządów ponad granicami administracyjnymi. Istnienie metropolii przyciąga też dużych inwestorów, którzy z zasady nie interesują się jednostkami administracyjnymi poniżej 1 mln mieszkańców. Dało się zauważyć, na terenie woj. pomorskiego, że gminy należące do Obszaru Metropolitalnego G-G-S rozwijają się szybciej niż te poza nim.

Jak to robią na Śląsku?

Doświadczenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii omówił przewodniczący jej zarządu – Kazimierz Karolczak. Stwierdził, że sytuacja tego terenu poniekąd wymuszała powstanie metropolii. Na skutek trudnej sytuacji tradycyjnych gospodarczych atutów Śląska – górnictwa i hutnictwa oraz depopulacji, niektóre samorządy nie były w stanie utrzymać połączeń komunikacyjnych, które były też kluczowe dla dużych ośrodków, poza tym wielość blisko położonych organizmów miejskich stworzyło sytuację, że bywa iż mieszkańcy w jednym mieście śpią, w drugim pracują, w trzecim odpoczywają a w czwartym się edukują. Przewodniczący K. Karolczak wymienił też zadania , które udało się Metropolii zrealizować i najpotrzebniejsze działania w niedalekiej przyszłości. Okazało się, że pomorskie osiągnięcia – takie jak Kolej Metropolitalna, czy MEVO przewyższają osiągnięcia Śląska. Przewodniczący K. Karolczak podkreślił konieczność działań samorządów pomorskich na rzecz uchwalenia przez Sejm RP ustawy o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim.  

Potrzebujemy poparcia społecznego

Prezes Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego G-G-S Aleksandra Dulkiewicz apelowała o zatwierdzenie przez Radę Dialogu Społecznego projektu wystąpienia do premiera M. Morawieckiego w sprawie powołania Związku Metropolitalnego Pomorza. Wniosek ten już przyjęły wszystkie samorządy należące do OM G-G-S.  WRDS przyjął jednogłośnie informację o działalności Stowarzyszenia OM GGS a stanowisko dotyczące ustawy metropolitalnej ze względu na brak quorum zostanie podjęte na jednym z kolejnych posiedzeń plenarnych.

 

Od lewej: Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska / przewodnicząca Obszaru Metropolitalnego G-G-S, Maciej Lisicki – reprezentant Pracodawców RP / fot. Anna Kłos