fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

[Lębork] KFS 2019 – nabór wniosków 02.10.2019 – 09.10.2019

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż w 2019 roku środki na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Radę Rynku Pracy będą przeznaczone na:
a) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
c) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Pracodawcy, których wnioski nie wpisują się w żaden z wyżej wymienionych priorytetów również mogą ubiegać się o środki rezerwy KFS. Jednakże dofinansowanie będzie możliwe jedynie w przypadku gdy po rozpatrzeniu wniosków spełniających priorytety, w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku pozostaną niezagospodarowane środki.

Odnośnie priorytetu związanego ze wsparciem kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy. Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania tego priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z KFS ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 117), przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:
1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Zapraszamy pracodawców do zapoznania się z regulaminem KFS oraz do składania wniosków dot. zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach KFS.

Termin składania wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku: 02.10.2019 – 09.10.2019r. do godz. 15.00 w pok. 108 (sekretariat).
 

Załączniki
KFS- regulamin 2019.pdf (pdf, 80 KB)
KFS- wniosek- 2019.docx (docx, 52 KB)
KFS- wniosek- 2019.pdf (pdf, 160 KB)
Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.pdf (pdf, 115 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls (xls, 147 KB)