fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Rozeznanie rynku w ramach projektu sPrawny ekspert pozarządowy – doradztwo prawne

Rozeznanie rynku doradztwo w zakresie stanowienia prawa z dn. 21.07.2020

Rozeznanie rynku przeprowadzane jest w ramach projektu sPrawny ekspert pozarządowy (POWR.02.16.00-00-0096/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6: Usprawnianie procesu stanowienia prawa przez Partnera projektu organizację Pracodawcy Pomorza. 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego

Pracodawcy Pomorza

Aleja Zwycięstwa 24,

80-219 Gdańsk

 

II. Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa prawnego w zakresie stanowienia prawa

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego

Przedmiotem zamówienia jest:

– zakup usługi doradztwa prawnego

 1. Doradztwo będzie świadczone podczas zjazdów szkoleniowych o tej samej tematyce:
 2. a) doradca będzie dostępny dla uczestników podczas szkoleń po 6 h dziennie w dniach i miejscach[1] (wskazane poniżej)
Województwo pomorskie Województwo łódzkie Województwo warmińsko-mazurskie
1.08 – 2.08. 2020 29.08 – 30.08. 2020 5.09 – 6.09. 2020
16.01 – 17.01. 2021 21.11 – 22.11. 2020 5.12 – 6.12. 2020

[1] Konkretne miejscowości w danym województwie zostaną każdorazowo podane do 3 dni przed rozpoczęciem zjazdu szkoleniowego; daty mogą uleć zmianie o czym Zamawiający

oraz ponadto telefonicznie i/lub mailowo.

b) w sumie zaplanowano maksymalnie 115 h doradztwa dla ok. 35 organizacji

2. Zakres doradztwa obejmuje:

– wsparcie przedstawicieli ngo w zakresie prawa gospodarczego (m.in. funkcjonowanie przedsiębiorstw, podmiotów ekonomii społecznej,

– omówienie kwestii związanych z dialogiem społecznym w szczególności dotyczacym procesu legislacyjnego, organów odpowiedzialnych za zapewnienie udziału społecznego w tym procesie, terminami, instytucjami zaangażowanymi w lobbing, ustawą o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;

– doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania eksperckiej wiedzy NGO w procesie stanowienia prawa

 

III. Zasady prowadzenia doradztwa obowiązujące Wykonawcę:

 1. Prowadzenie dokumentacji na wzorach przekazanych przez zamawiającego.
 2. Doradztwo będzie prowadzone osobiście na terenie województw wskazanych w tabeli powyżej podczas trwania zjazdów szkoleniowych oraz pomiędzy zjazdami tj. Od 01.08.2020 do 30.01.2021 poprzez kontakt telefoniczny i/lub mailowy.
 3. Doradztwo prowdzone będzie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych będących uczestnikami projektu w formie spotkań indywidualnych, w uzasadnionych przypadkach w doradztwie weźmie udział 2 przedstawcieli organizacji.
 4. Przewidywana ilość godzin doradztwa to 115 godzin, z doradztwa szacuje się, że skorzysta ok. 35 organizacji. Realna liczba godzin będzie wynikała z zapotrzebowania na doradztwo przekazanego od lidera projektu. .
 5. Zamawiający zapewni miejsce do prowadzenia doradztwa w czasie zjazdów szkoleniowych.
 6. Wykonawca podaje cenę całkowitą (brutto oraz obejmującą wszystkie koszty w tym dojazd) za godzinę doradztwa (godzina rozumiana jako godzina zegarowa).

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu :

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje min. 1 doradcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej, tj.:

A. Wykonawca wykaże, że każdy z przedstawionych w wykazie personelu w zał. 1 do rozeznania doradca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, że posiada min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych i/lub organizacji pozarządowych.

B. Wykonawca wykaże, że każdy z przedstawionych w wykazie personelu w zał. 1 do zapytania doradca posiada doświadczenie we wsparciu organizacji pozarządowych i/lub podmiotów ekonomii społecznej czy przedsiębiorstw społecznych (weryfikacja na podstawie załączonych referencji – wymogiem dopuszczającym do udziału w postepowaniu jest przedstawienie min. 2 referencji od ww. podmiotów) oraz wykaże iż posiada doświadczenie w realizacji doradztwa prawnego na poziomie min. 200 h (weryfikacja na postawie załączonych referencji/umów/protokołów odbioru).

C. Wykonawca wykaże, że każdy z przedstawionych w wykazie personelu w zał. 1 do rozeznania doradca posiada wyższe wykształcenie w zakresie prawa potwierdzone dyplomem (weryfikacja na podstawie dołączonego dokumentu);

D. Wykonawca wykaże, że każdy z przedstawionych w wykazie personelu w zał. 1 do rozeznania doradca posiada doświadczenie własne w procesie stanowienia prawa, bycie współautorem wystąpień lub ekspertyz w tym zakresie i/lub jest adwokatem lub radcą prawnym (weryfikacja na podstawie dołączonego dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu adwokata/radcy prawnego i/lub referencji/wykazu publikacji i ekspertyz).

E. Wykonawca wykaże, że każdy z przedstawionych w wykazie personelu w zał. 1 do rozeznania trener/szkoleniowiec ma pełną zdolność do czynności prawnych (weryfikacja na podstawie dołączonego oświadczenia dla każdego z doradców).

F. Wykonawca wykaże, że każdy z przedstawionych w wykazie personelu w zał. 1 do rozeznania trener/szkoleniowiec korzysta z pełni praw publicznych (weryfikacja na podstawie dołączonego oświadczenia dla każdego z doradców).

 

V. Wykluczenia z udziału w postępowaniu:

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza brak istnienia w stosunku do niego podstawy do wykluczenia.

 

VI. Przygotowanie oferty oraz data złożenia oferty:

 

 1. Oferty podpisane i zeskanowane w formacie pdf należy przesłać mailem na adres sprawnengo@gmail.com do dnia 28.07.2020 do godz. 20:00 w tytule wpisując „Oferta – doradztwo”.
 2. Oferta powinna być wypełniona wg wzoru – Załącznik nr 1, 2 i 3 oraz zawierać wszystkie opisane w Zał. 1 załączniki dodatkowe – dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wpływające na ocenę w kryteriach wyboru.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego rozeznania rynku.
 4. Oferta złożona po terminie uważana jest za nieważną.
 5. Oferta powinna być kompletna. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu Wykonawcy oraz opieczętowana pieczątką podmiotu biorącego udział w procedurze (o ile dotyczy).

 

VII. Kryteria wyboru oferty:

 

 1. Oferta zostanie rozpatrzona jeśli:

a) Oferent spełni kryteria i wymagania przedstawione w niniejszym rozeznaniu

b) Oferta zostanie przedstawiona do 28.07.2020 do godz. 20:00 (data wpływu oferty)

c) Cena usługi zostanie przedstawiona w kwotach brutto (uwzględniających wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia przez Wykonawcę) za godzinę doradztwa (godzinę rozumianą jako godzina zegarowa)

2. W przypadku gdy cena oferty spełniającej kryteria i wymagania przedstawione w punkcie 1 przekracza wartość środków dostępnych na realizację usługi, Zamawiający dopuszcza negocjację ceny oferty. Negocjacje zostaną przeprowadzone z Oferentem przedstawiającym najniższą cenę za usługi do osiągnięcia pułapu środków założonych na realizację działania w projekcie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu Zamawiający rezygnuje z oferty.

3. Oferent wyraża zgodę na:

a) rezygnację z zamówionej usługi zawartej w punkcie II podpunkt 1.2  w terminie do 3 dni przed realizacją usługi,

b) możliwość podjęcia negocjacji celem obniżenia ceny oferty.

4. Oferent potwierdza możliwość realizacji usługi zgodnie z przedstawionym w rozeznaniu zakresem tematycznym oraz terminem i miejscem.

5. Oferent przedstawi ofertę według załączonego wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

6. Do oceny dopuszczone będą tylko oferty poprawnie wypełnione. Nie dopuszcza się modyfikacji Załącznika nr 1, 2, 3 (poza miejscami wskazanymi do wypełnienia/uzupełnienia).

 

VIII. Waga punktowa oceny oferty

 

 1. Zamawiający dla oceny oferty ustala następującą wagę punktową:

a) 70% punktów (70 punktów) – cena całościowa brutto za godzinę usługi stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego.

b) 5% – 10 % punktów (5 – 10 punktów) – posiadanie większej niż wymagana (2) ilości referencji od NGO, PES, PS:

– 0- 2 referencje – 0 % (wymóg stawiany w zapytaniu ofertowym)

– więcej niż 2 referencje – 5 %

– więcej niż 3 referencje – 10 %

c) 10 % – 20% punktów (10-20 punktów) – posiadanie większej niż wymagana (200 h) ilości godzin doradztwa prawnego:

– 201 h – 250h – 10%

– powyżej 250 h – 20 %

 1. Sposób przyznawania punktów:

a) KU = (CRn/CRo) x 70 punktów

KU – wartość punktowa: Koszt Usługi za godzinę

CRn – cena brutto za całościową usługę wg najkorzystniejszej oferty

CRo – cena brutto za całościową usługę wg ocenianej oferty

b) Kryterium 1 b)

– 0- 2 referencje – 0

– więcej niż 2 referencje – 5

– więcej niż 3 referencje – 10

c) kryterium 1 c)

– 200 h doradztwa – 0

– 201 – 250 h doradztwa – 10

– powyżej 250 h doradztwa – 20

Suma możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 1. Dla złożonych ofert zostanie utworzona lista rankingowa. Miejsce na liście będzie uzależnione od oceny punktowej, w kolejności od najniższej do najwyższej.
 2. W przypadku ofert, które uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający podejmie negocjacje celem wyłonienia najniższej cenowo ofert dla przedmiotowego zapytania ofertowego.

 

IX. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zamawiający powiadomi Oferenta wybranego oraz innych Oferentów w terminie do 3 dni kalendarzowych po zakończeniu procedury.

 

X. Osoba do kontaktu

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Igą Kopeć – sprawnengo@gmail.com

 

XI. Pozostałe postanowienia

 

1) Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Pracodawców Pomorza do zawarcia umowy.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru bez podania przyczyny.

3) Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

4) Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana.

5) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 3 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.

6) Zamawiający nie dopuszcza do oceny ofert, w których Wykonawca przy wykonywaniu Zamówienia posługuje się Podwykonawcami.

7) Od dokonanego wyboru nie przewiduje się procedury odwoławczej.

8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10) Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

PEŁNA DOKUMENTACJA DO POBRANIA PONIŻEJ

rozeznanie doradztwo prawne