fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Rozeznanie rynku w ramach projektu sPrawny ekspert pozarządowy – materiały szkoleniowe

Rozeznanie rynku na materiały szkoleniowe  z dn. 21.07.2020

Rozeznanie rynku przeprowadzane jest w ramach projektu sPrawny ekspert pozarządowy (POWR.02.16.00-00-0096/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6: Usprawnianie procesu stanowienia prawa przez Partnera projektu organizację Pracodawcy Pomorza. 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego

Pracodawcy Pomorza

Aleja Zwycięstwa 24,

80-219 Gdańsk

 

II. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest:

– zakup materiałów szkoleniowych dla 210 uczestników szkoleń

 1. Zakup materiałów szkoleniowych dotyczy (zakup podzielony na części – Zamawiający daje możliwość składania ofert częściowych)

Część I – zakup pamięci typu pendrive dla 210 osób

Pendrive min. 2 GB z nadrukiem lub trwałą naklejką – pendrive do użytku uczestników szkolenia musi zostać oznakowany logo UE w związku ze współfinansowaniem zakupu – oferta musi uwzględniać nadruk logo (przesłanego przez Zamawiającego) lub trwałą naklejkę z logo

Część II – zakupu teczek dla 210 osób

Teczka z gumką tekturowa A4 250g biała

– zakupu notesów dla 210 osób

Część III – Notes/Zeszyt – format – A5, ilość kartek – 32, liniatura – kratka, wkład zeszytu – papier offset, gramatura – min. 50 g/m2

Część IV – zakupu długopisów dla 210 osób

Długopis metalowy lub plastikowy z nadrukiem lub trwałą naklejką z logo (przesłanym przez Zamawiającego), wkład niebieski, mechanizm wciskany lub przekręcany

 

III. Zasady realizacji zamówienia

 1. Przedstawienie oferty na wymaganym druku
 2. Dostarczenie zamówienia do 01.08.2020 (możliwość dostarczenia w partiach, przy czym pierwsza partia dotycząca min. 30 sztuk dla każdej z części zamówienia musi być dostarczona do 01.08.2020 a całość zamówienia zrealizowana do 27.08.2020)

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu :

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada ekonomiczne i techniczne możliwości wykonania zamówienia.

 

V. Wykluczenia z udziału w postępowaniu:

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza brak istnienia w stosunku do niego podstawy do wykluczenia.

 

VI. Przygotowanie oferty oraz data złożenia oferty:

 

 1. Oferty podpisane i zeskanowane w formacie pdf należy przesłać mailem na adres sprawnengo@gmail.com do dnia 28.07.2020 do godz. 20:00 w tytule wpisując „Oferta – materiały promocyjne” lub dostarczyć do biura Zamawiającego tj. Pracodawcy Pomorza

Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk w dniach i godzinach pracy biura tj. pn-pt 09.00-15.00.

 1. Oferta powinna być wypełniona wg wzoru – Załącznik nr 1, 2 i 3
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego rozeznania rynku.
 3. Oferta złożona po terminie uważana jest za nieważną.
 4. Oferta powinna być kompletna. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu Wykonawcy oraz opieczętowana pieczątką podmiotu biorącego udział w procedurze (o ile dotyczy).

 

VII. Kryteria wyboru oferty:

 1. Oferta zostanie rozpatrzona jeśli:

a) Oferent spełni kryteria i wymagania przedstawione w niniejszym rozeznaniu

b) Oferta zostanie przedstawiona do 28.07.2020 do godz. 20:00 (data wpływu oferty)

c) Cena usługi zostanie przedstawiona w kwotach brutto za sztukę oraz za całość zamówienia.

2. W przypadku gdy cena oferty spełniającej kryteria i wymagania przedstawione w punkcie 1 przekracza wartość środków dostępnych na realizację usługi, Zamawiający dopuszcza negocjację ceny oferty. Negocjacje zostaną przeprowadzone z Oferentem przedstawiającym najniższą cenę za usługi do osiągnięcia pułapu środków założonych na realizację działania w projekcie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu Zamawiający rezygnuje z oferty.

3. Oferent wyraża zgodę na:

a) rezygnację z zamówionej usługi zawartej w punkcie II podpunkt 1.2  w terminie do 3 dni przed realizacją usługi,

b) możliwość podjęcia negocjacji celem obniżenia ceny oferty.

4. Do oceny dopuszczone będą tylko oferty poprawnie wypełnione. Nie dopuszcza się modyfikacji Załącznika nr 1, 2, 3 (poza miejscami wskazanymi do wypełnienia/uzupełnienia).

 

VIII. Waga punktowa oceny oferty

 1. Zamawiający dla oceny oferty ustala następującą wagę punktową:

a) 80% punktów (80 punktów) – cena całościowa brutto za daną część zamówienia

b) 20% punktów (20 punktów) – Wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwem społecznym tj. Za podmiot ekonomii społecznej uznaje się: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego niedziałające tylko w celach zarobkowych (spółki non-profit), Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Spółdzielnie Socjalne, Pracy, Inwalidów (na potwierdzenie należy dołączyć dokument potwierdzający status np. KRS)

2. Sposób przyznawania punktów:

a) KU = (CRn/CRo) x 80 punktów

KU – wartość punktowa: Koszt Usługi za godzinę

CRn – cena brutto za całościową usługę wg najkorzystniejszej oferty

CRo – cena brutto za całościową usługę wg ocenianej oferty

b) Kryterium 1 b) kryterium zerojedynkowe:

– spełnienie kryterium – podmiot o którym mowa w pkt. 1 b – 20 pkt

– nie spełnienie kryterium – 0 pkt.

 1. Dla złożonych ofert zostanie utworzona lista rankingowa. Miejsce na liście będzie uzależnione od oceny punktowej, w kolejności od najniższej do najwyższej.
 2. W przypadku ofert, które uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający podejmie negocjacje celem wyłonienia najniższej cenowo ofert dla przedmiotowego rozeznania rynku.

 

IX. Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający powiadomi Oferenta wybranego oraz innych Oferentów w terminie do 3 dni kalendarzowych po zakończeniu procedury konkurencyjności.

 

X. Osoba do kontaktu

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Igą Kopeć – sprawnengo@gmail.com

 

XI. Pozostałe postanowienia

 

1) Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Pracodawców Pomorza do zawarcia umowy.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru bez podania przyczyny.

3) Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

4) Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana.

5) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 3 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.

6) Zamawiający nie dopuszcza do oceny ofert, w których Wykonawca przy wykonywaniu Zamówienia posługuje się Podwykonawcami.

7) Od dokonanego wyboru nie przewiduje się procedury odwoławczej.

8) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

9) Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

PEŁNA DOKUMENTACJA DO POBRANIA PONIŻEJ

rozeznanie materiały