fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Pracodawcy razem na rzecz integracji

Pracodawcy razem na rzecz integracji

Inicjatywa Komisji na rzecz wsparcia integracji na rynku pracy

W dniu 23 maja 2017 r. podczas drugiego europejskiego dialogu na temat umiejętności i migracji Komisja uruchomiła inicjatywę „Pracodawcy razem na rzecz integracji”, aby pokazać, co robią pracodawcy, aby wspierać integrację uchodźców i innych migrantów na rynku pracy.

Pracodawcy mogą przyłączyć się do tej inicjatywy i opisać swoje obecne i przyszłe działania mające pomóc w integracji uchodźców i innych migrantów w ich przedsiębiorstwie lub poza nim. Przedsiębiorcy, którzy oferują migrantom i uchodźcom praktyki zawodowe i przyuczenie do zawodu, mogą przyłączyć się również do europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego.

Pomyślna integracja cudzoziemców na rynku pracy UE stwarza szansę dla naszych społeczeństw i może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie rynku pracy oraz na stabilność budżetową. W tym procesie ważną funkcję pełnią partnerzy gospodarczy i społeczni, a w szczególności pracodawcy. Pracodawcy, związki zawodowe, izby handlowe w wielu państwach członkowskich zapoczątkowali już kilka inicjatyw w tym zakresie.

Głównym instrumentem finansowania wspierającym integrację na rynku pracy, m.in. integrację migrantów, jest Europejski Fundusz Społeczny. Fundusze na działania przygotowawcze dotyczące dostępu do rynku pracy zapewnia również Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF).

„Jako pracodawcy chcemy wspierać integrację uchodźców i innych legalnych migrantów i działać na rzecz Europy, w której inne pochodzenie lub narodowość nie wpływają na szanse i uczestnictwo ani ich nie ograniczają.

W obliczu zmian demograficznych Europa bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje odpowiednich umiejętności i kompetencji, aby utrzymać konkurencyjność na światowym rynku oraz aby jej rynek pracy i gospodarka mogły się rozwijać. Nie należy marnować umiejętności, talentów i kompetencji uchodźców oraz innych legalnych migrantów. Skuteczna integracja cudzoziemców na rynku pracy może pomóc w zaspokojeniu rosnących potrzeb w zakresie umiejętności w różnych sektorach w państwach członkowskich oraz wzmocnić gospodarkę europejską.

Kluczową rolę w ułatwianiu procesu integracji odgrywają wprawdzie podmioty publiczne i polityka publiczna, pracodawcy, w tym małe, duże i średnie przedsiębiorstwa oraz pracodawcy w sektorze publicznym, mogą jednak znacznie przyczynić się do ułatwienia integracji uchodźców i innych legalnych migrantów na rynku pracy i poza nim. Oferowanie możliwości, docenianie, dalszy rozwój umiejętności i kompetencji oraz zapewnianie środowiska pracy sprzyjającego integracji to tylko niektóre z obszarów, w których pracodawcy mogą podejmować działania na rzecz integracji. W całej Europie podjęto szereg działań mających na celu wsparcie integracji uchodźców na rynku pracy, a wielu pracodawców już zaangażowało się w tej dziedzinie. Jest to dobry moment, aby, korzystając z dotychczasowych doświadczeń, stworzyć synergie oraz rozszerzyć i zwielokrotnić podejmowane działania”.

Inicjatywy krajowe

Niemcy

NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge (SIEĆ Przedsiębiorcy na rzecz integracji uchodźców)

NETZWERK ma na celu wspieranie przedsiębiorstw chcących włączyć uchodźców w swoją działalność. Małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności bez dużego działu kadrowego, mogą korzystać z wiedzy fachowej i kontaktów NETZWERK. NETZWERK umieszcza na swojej stronie zwięzłe i praktyczne informacje, jak również publikacje i infografiki. Podczas comiesięcznych seminariów internetowych członkowie uzyskują bezpośrednią wiedzę fachową. W całym kraju organizowane są również warsztaty i innego rodzaju wydarzenia. Członkostwo jest bezpłatne. Sieć powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK). Finansują ją Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii oraz DIHK. NETZWERK ma ok. 1 750 członków w kraju.

„Wir zusammen” (Razem)

Idea działania „Wir zusammen” powstała w 2015 r. w wyniku dialogu między czołowymi przedstawicielami niemieckiej gospodarki. Sieć założyło w lutym 2016 r. 36 podmiotów – każdy z nich był wtedy zaangażowany w projekty na rzecz uchodźców. Sieć szybko się powiększyła i liczy obecnie 226 członków. Wspólna platforma „www.wir-zusammen.de” oferuje nie tylko przejrzyste informacje i wskazówki, lecz również przykłady udanych projektów. Inspiruje również inne przedsiębiorstwa, by one same oraz zatrudnieni w nich pracownicy działali na rzecz integracji uchodźców. Więcej informacji na temat tej sieci można znaleźć w prezentacji (PDF).

Włochy

Projekt „Welcome. Working for Refugee Integration” (Witamy. Działania na rzecz integracji uchodźców)

Uznając potencjał aktywnego zaangażowania sektora prywatnego w skuteczne włączanie uchodźców do włoskiego społeczeństwa, od 2017 r. UNHCR przyznaje specjalny certyfikat przedsiębiorstwom, które najbardziej się wyróżniają w promowaniu zatrudnienia uchodźców i we wspieraniu procesu integracji we Włoszech.

Nagrodzone przedsiębiorstwa otrzymują logo „Welcome. Working for Refugee Integration”, którego mogą używać w celach komunikacji. Logo jest przydzielane co roku na podstawie bezspornej oceny komisji składającej się ze specjalistów reprezentujących różne branże i zajmujących się różnymi kwestiami związanymi z odpowiedzialnością społeczną w sektorze prywatnym. Tu można znaleźć podmioty wyróżnione w 2017 r. (PDF).

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwa społeczne wspierające inicjatywę

Bridges Programmes

International Research Center for Intercultural Studies

Organizacja non profit Iliaktida

Associazione di Promozione Sociale Cambalache

UNITEE