fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zintegrowana Inwestycja w Talenty 3 – dla twojego pracownika!

 

 

 

Szanowni Państwo, znajdujemy się właśnie w okresie realizacji trzeciej odsłony projektu Zintegrowana Inwestycja w Talenty. Poniższa oferta jest koordynowana i realizowana przez Pracodawców Pomorza. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami! 

 

W projekcie może wziąć udział pracownik powyżej 30 roku życia zatrudniony na umowę zlecenie, dzieło, umowach krótkoterminowych, którego miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu, osoby ubogie pracujące i odchodzące z rolnictwa i ich rodzin, imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia, reemigranci – z obszaru realizacji mechanizmu ZIT). Uczestnikiem może być pracownik zamieszkały na terenie Gminy i Miasta Gdańsk.

 

Pracodawco! Pracownik i szkolenia idą w parze, dlatego powinieneś wiedzieć, że:

 

Szkolenia zawodowe, które będą uwzględniały gwarantowane stypendium dla uczestnika projektu, będące formą wsparcia w Projekcie to szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych, zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/formalnego dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, wystawionym przez instytucję do tego uprawnioną lub szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji zawodowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami Uczestników/czek, zakończone egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

 

Bieżące oferty szkoleniowe możesz obejrzeć tutaj:

Zintegrowana Inwestycja w Talenty III – OFERTY SZKOLEŃ

lub na grafikach pod artykułem

 

Stypendia finansowane ze środków projektu mieszkańców obszaru metropolitalnego Zintegrowana Inwestycja w Talenty III w ramach działania 5.2 poddziałania 5.2.1 aktywizacja zawodowa -mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 RPPM.05.02.01-22-0010/19 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

OFERTA SZKOLENIOWA – WZÓR

Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z formularzami zgłoszeniowymi

 

Beneficjent:
Gmina Miasto Gdańsk

Realizator:
Gdański Urząd Pracy

Partner:
Pracodawcy Pomorza

Okres realizacji:
01.07.2020 – 31.12.2021

Wartość projektu:
4 904 075,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE:
4 658 871,25 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT
 

 

O F E R T Y